Katedra porovnávacej religionistiky

Čo je to religionistika?

Religionistika je vedecká disciplína, ktorá skúma vedeckým spôsobom svetové náboženstvá a mytológie. Jej bádanie je nezávislé od svetonázorového alebo náboženského rámca. Náboženstvo je vždy chápané ako predmet jej bádania a vo vzťahu k nemu nepoužíva nijaké hodnotiace úsudky. Ako vedecká disciplína sa usiluje pochopiť a vysvetliť náboženské správanie a myslenie ľudí celého sveta v jednotlivých kultúrnych a historických kontextoch.


Profil pracoviska

Katedra porovnávacej religionistiky neuplatňuje jednotnú metodológiu na skúmanie náboženských javov, ale je otvorená kritickej reflexii najrozličnejších metodologických prístupov. Vzhľadom na pozadie vzniku pracoviska má však blízko k antropologickým (najmä symbolická antropológia)a historickým (najmä škola annales) konceptom. Zo súčasných religionistických koncepcií je inšpirovaná predovšetkým tzv. novou komparatistikou Williama Padena. Katedra je v svojej vedeckej práci otvorená rôznym vplyvom a svoju špecializáciu nepovažuje za uzatvorenú. Vzhľadom na personálne obsadenie sa však v súčasnosti dopracovala k niekoľkým všeobecným témam, ktoré pokladá za profilové.

Pre bližšie nahliadnutie na to, čomu sa môžete venovať na našej katedre Vám odporúčame pozrieť si toto video


História pracoviska

Katedra porovnávacej religionistiky je mladé pracovisko na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho krátke dejiny súvisia s tým, že v histórii Slovenska doba celkovo nepriala samostatnému vedeckému štúdiu náboženstiev. V 19. storočí, keď sa religionistika etablovala medzinárodne, neboli na Slovensku, ktoré bolo súčasťou Uhorska, rozvinuté podmienky pre takúto disciplínu. Situácia svojím spôsobom pokračovala aj v prvej polovici 20. storočia, keď v silno katolíckom a konzervatívnom prostredí nebolo miesto pre nezávislé a kritické štúdium náboženstiev. V druhej polovici 20. storočia sa problém otočil, avšak výsledok bol rovnaký, ateizácia spoločnosti a odmietanie náboženstva ako úpadkového javu nedovoľovalo rozvoj disciplíny, ktorej hlavným predmetom nezávsilého skúmania bolo náboženstvo. Napriek tomu, práve v tomto období sa objavujú prvé slovenské osobnosti, ktoré sa o takýto prístup pokúšajú. Rudolf Macúch, ktorý sa stal neskôr uznávaným expertom na iránsky mandaizmus bol príznačne nútený emigrovať. Ján Komorovský, ktorý v ústraní disciplínu zvanú religionistika zakladal, bol najskôr v päťdesiatych rokoch a neskôr v sedemdesiatych rokoch, vylúčený z akademického života. Až revolučné udalosti v roku 1989 umožnili návrat Jána Komorovského na Filozofickú fakultu UK, kde od roku 1990 začal viesť kurzy z oblasti religionistiky a od roku 1992 zakladá religionistiku ako samostatný vedecký odbor akreditovaný pre všetky stupne vysokoškolského štúdia. Od tohoto obdobia vzniká Oddelenie religionistiky ako súčasť Katedry etnológie (neskôr Katedry etnológie a kultúrnej antropológie) FiF UK so samostatným diplomovým akademickým programom religionistika. Súžitie s Katedrou etnológie trvalo približne desať rokov a bolo založené na obojstrannej spolupráci a podpore. Po odchode Jána Komorovského do dôchodku sa vedúcim pracoviska stal jeho žiak Milan Kováč, ktorý v roku 2003 úspešne zavŕšil dlhodobé úsilie a docielil, že sa odbor religionistika ďalej rozvíja na pôde samostatnej Katedry porovnávacej religionistiky. V decembri 2012 katedra úspešne oslávila 20. výročie založenia. 

Na katedre (predtým na Oddelení religionistiky) pôsobili nasledovné osobnosti:

Prof. PhDr. Ján Komorovský CSc. (v rokoch 1992 – 2002) – zakladateľ odboru,expert na porovnávacie mytológie, ruskú náboženskú filozofiu a náboženský mysticizmus.

Doc. Ján Molnár, CSc. (v rokoch 1992 – 2000) – špecialista na islam.

Doc. Michal Slivka, CSc. (v rokoch 1996 – 1998) – odborník na archeológiu náboženstva a náboženskú symboliku.

Doc. Martin Kanovský, PhD. (v rokoch 1999 – 2004) – odborník na antropológiu náboženstva, sociálnu antropológiu a jej kognitívne smery.

Mgr. Miloš Hubina, PhD. (v rokoch 2001 – 2008) – buddhológ, špecialista na thajský buddhizmus a mysticizmus.

Mgr. Beáta Čierniková, PhD. (v rokoch 1998 – 2018) – odborníčka na kaukazskú kultúrnu oblasť, arménske kresťanstvo, náboženstvá starovekej Mezopotámie a Anatólie, šamanizmus a dejiny religionistiky.