Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev

Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV (SSŠN) je nezávislá organizácia zastrešujúca aktivity odborníkov venujúcich sa vedeckému skúmaniu náboženských javov v najširšom slova zmysle. Ako občianské združenie združuje bádateľov pôsobiacich na poli religionistiky, no otvorená je i zástupcom ďalších disciplín (sociológie, histórie, sociálnej antropológie a i.) špecializujúcich sa na náboženskú problematiku. SSŠN organizuje prednášky, semináre, diskusné fóra, konferencie, terénne výskumy a vyvíja publikačnú činnosť.

Spoločnosť vydáva dvakrát ročne odborný časopis Axis Mundi a podieľa sa tiež na medzinárodnom odbornom dianí, je členom International Association for the History of religion (IAHR). 

Členom spoločnosti sa môže stať každá osoba s aktívnym, odborným záujmom o štúdium náboženstiev. Členský príspevok činí 10 € na kalendárny rok (5 € pre študentov a dôchodcov). Súčasťou členského poplatku je ročné predplatné časopisu Axis Mundi. Spoločnosť nezverejňuje informácie o členoch spoločnosti a neposkytuje osobné údaje tretím stranám.


Axis Mundi - slovenský časopis pre štúdium náboženstiev

Axis Mundi začalo vychádzať ako študentský časopis Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK v r. 2004. Vďaka jeho redaktorom a autorom sa postupne vytvorila obdivuhodná transformácia zo študentského časopisu na recenzovanú vedeckú publikáciu a stal sa hlavným orgánom Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev (SSŠN). Považoval som za privilégium možnosť od začiatku pozorovať tento vývoj zblízka, podieľať sa na ňom najprv ako redaktor a teraz ako šéfredaktor časopisu. Axis Mundi hodlá pokračovať v ceste, ktorú začal, naďalej bude slúžiť ako fórum pre aktivty SSŠN a pre rozvoj akademického štúdia náboženstiev v SR. Naším hlavným zámerom je prispieť k odbornému a inštitucionálnemu rozvoju religionistov a religionistických štúdií v SR, poskytnúť publikačný priestor vedeckým štúdiam v odbore, informovať o religionistických konferenciách a aktivitách v slovenskom aj medzinárodnom kontexte.