Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev

Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV (SSŠN) je nezávislá organizácia zastrešujúca aktivity odborníkov venujúcich sa vedeckému skúmaniu náboženských javov v najširšom slova zmysle. Ako občianské združenie združuje bádateľov pôsobiacich na poli religionistiky, no otvorená je i zástupcom ďalších disciplín (sociológie, histórie, sociálnej antropológie a i.) špecializujúcich sa na náboženskú problematiku. SSŠN organizuje prednášky, semináre, diskusné fóra, konferencie, terénne výskumy a vyvíja publikačnú činnosť.

Spoločnosť vydáva dvakrát ročne odborný časopis Axis Mundi a podieľa sa tiež na medzinárodnom odbornom dianí, je členom International Association for the History of religion (IAHR). 

Členom spoločnosti sa môže stať každá osoba s aktívnym, odborným záujmom o štúdium náboženstiev. Členský príspevok činí 10 € na kalendárny rok (5 € pre študentov a dôchodcov). Súčasťou členského poplatku je ročné predplatné časopisu Axis Mundi. Spoločnosť nezverejňuje informácie o členoch spoločnosti a neposkytuje osobné údaje tretím stranám.