Štúdium

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: RELIGIONISTIKA
Študijný odbor: 2.1.16 Religionistika
 
I. stupeň vysokoškolského štúdia: bakalárske

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Štátna skúška: Obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom), rozsah práce 30-50 strán, práca má preukázať spôsobilosť riešiť projektové a analytické zadania a schopnosť ich prezentácie.

 

Profil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia religionistiky absolvuje trojročné štúdium, počas ktorého získa dôkladný prehľad o náboženstvách celého sveta, vrátane ich geografického, antropologického a historického aspektu. Oboznámi sa tiež detailne s náboženskou situáciou na Slovensku. Získa skúsenosť s terénnym výskumom žitých náboženských predstáv, naučí sa vedecky spracovávať a triediť získané poznatky. Rozhľad a získané schopnosti mu umožnia uplatniť sa v žurnalistike, verejnej správe, štátnej správe, v múzejníctve, v kultúrnych inštitúciách alebo v treťom sektore.


II. stupeň vysokoškolského štúdia: magisterské


Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Štátna skúška: Obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom), rozsah práce 50-70 strán, práca má preukázať spôsobilosť riešiť projektové a analytické zadania a schopnosť ich prezentácie

Kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Religionistikaz týchto predmetov:
•  Súčasné smery teórie religionistiky
• Špecializácia (dejiny, kultúra a pramenné texty) podľa výberu - islam, mezoamerika, kresťanstvo, hinduizmus, judaizmus.

 

Profil absolventa magisterského stupňa štúdia

Absolvent magisterského stupňa štúdia religionistiky absolvuje dvojročné štúdium, počas ktorého sa hneď od začiatku špecializuje na určité konkrétne náboženstvo. Počas celého štúdia získa znalosti z psychológie náboženstva, sociológie náboženstva a z filozofie náboženstva. Okrem toho sa prehĺbia jeho znalosti z oblasti metodológie religionistiky a zručnosti v samostatnej vedeckej práci. Koncentráciou na špecifickú tému počas celého štúdia získa profil experta na zvolenú oblasť. Po absolvovaní sa môže uplatniť ako analytik, mediálny alebo iný expert na zvolenú oblasť, vrátane komerčnej sféry. Pre absolventov je otvorená možnosť zamestnať sa vo vedeckých ústavoch, múzeách, médiách, v kultúrnych a výskumných inštitúciách, na univerzitách a v treťom sektore.


III. stupeň vysokoškolského štúdia - doktorandské

 

Stupeň štúdia: doktorandské

Forma štúdia: denné/ externé

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky 

Udeľovaný akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)