Axis Mundi

Peer-Reviewed časopis pre vedecké štúdium náboženstiev

 

ISSN (print): 1337-0626

ISSN (online): 2729-8841

Jazyk: Slovenský, Český, Anglický, Španielsky

Subjekt: Religionistika, Antropológia náboženstva, Kultúrna antropológia, Sociálna antropológia

 

História časopisu

Axis Mundi začalo vychádzať ako študentský časopis Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK v r. 2004. Vďaka jeho redaktorom a autorom sa postupne (v roku 2008) vytvorila obdivuhodná transformácia zo študentského časopisu na recenzovanú vedeckú publikáciu a stal sa hlavným orgánom Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev (SSŠN). Axis Mundi dnes hodlá pokračovať v ceste, ktorú začal, naďalej bude slúžiť ako fórum religionistiky na Slovensku. Naším hlavným zámerom je prispieť k odbornému a inštitucionálnemu rozvoju religionistov a religionistických štúdií na Slovensku a, poskytnúť publikačný priestor vedeckým štúdiam v odbore, informovať o religionistických konferenciách a aktivitách v slovenskom aj medzinárodnom kontexte.

Axis Mundi 12, 2 (2017)

Axis Mundi 12, 1 (2017)

Editorial

Monika Banach: Tx’ol Winaq: the Story of the First Ixil Ancestor and Sacred Places of Ilom

Radoslav Hlúšek: Hueyapan - Life Under / With the Volcano. Ritual Landscape of a Nahua Community

Ivan Savchenko: Sculpted in Stone: The Classic Maya City as an Archaeological Reflection of the Maya Society

Jakub Špoták: Temporal Deities - Changing and Replacing of K’atun Lords in the Paris Codex

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Anotácie / Annotations

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 11, 2 (2016)

Editorial

Katarína Šomodiová: The Life and Work of Rudolf Macúch (1919 - 1993)

Eden Naby: Assyrian Literary Culture and Prof. Rudolf Macuch

Seyedeh Behnaz Hosseini: Yārsān: A Religious Minority in Iranian Kurdistan

Beáta Čierniková: Jezidská náboženská menšina v Arménsku

Správy / Reports

Recenzie / Book Reviews

Anotácie / Annotations

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 11, 1 (2016)

Editorial

Milan Kováč: Mali Mayovia bohov? Poznámky ku kontroverzii o povahe mayského náboženstva

Miklós Sárközy: Heavenly Resurrection or Political Reorganization? The Qiyāma of 1164 and the Nizārīs

Ivica Bumová: Ortodoxné židovské náboženské obce na Slovensku v medzivojnovom období

Barbora Bogdáňová: Spôsob vylúčenia židovskej menšiny zo sociálneho a hospodárskeho života v mestách na východnom Slovensku v rokoch 1939 - 1942. Príklad prešovských židov

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Anotácie / Annotations

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 10, 2 (2015)

Editorial

Roman Kečka: Sekulárno-kresťanská bioetika Marciana Vidala

Andrej Záturecký: René Guénon a Danteho ezoterizme

Alexander Trstenský: Právna úprava registrácie cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike. Súčasnosť a perspektívy

Andrej Kapcár: Hudba a hudobné nástroje ako pomôcka šamana v dobe kamennej

Anna Korbašová: Golemiáda: Bratislavské protižidovské demonštrácie v roku 1936

Správy

Recenzie

Anotácie

O autoroch

Axis Mundi 10, 1 (2015)

Editorial

Beáta Čierniková: Na križovatke ciest. Arméni medzi Perzskou a Osmanskou ríšou

Katarína Šomodiová: ‘Abdulláh ‘Alí al-Hakímí a jemenská komunita vo Veľkej Británii

Matej Karásek: Vznik a formovanie hnutia Haré Krišna v kontexte modernity, kolonializmu a orientalistiky

Jozef Tomanica: Jungov koncept psychofyzickej reality Unus Mundus

Lubomír Lehocký: Kult Štyroch palácov. Uctievanie Bohyne Matky v súčasnom Vietname

Správy / Reports

Recenzie / Book Reviews

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 9, 1 (2014)

Editorial

Dimitri Beliaev, Albert Davletshin: "It Was Then That That Witch Had Been Clay Turned into a Man": Reconstructing Maya Anthropogonic Myths

Milan Kováč: The Maya Myth about Two Suns

Erik Boot: The Timeline(s) of Classic Maya Mythology: Revisiting the Dates 3114 BC, AD 2012, and AD 4772

Jakub Špoták: Yearbearers in the Paris Codex: A Description of Iconographic and Calendrical Elements

John F. Chuchniak IV: Colonial Maya Religion and the Spanish World: the Role of “Idolatry“ in Inter-ethnic Relations in Colonial Yucatan, 1545–1820

Lenka Horáková: The Burials of Uaxactun: A Contribution to the Analysis of Maya Mortuary Customs

Bodil Liljefors Persson: “U Profesia Chilam Balam T ix kayom Cabal Chen Mani”: Maya Prophecies and Cycles of Ritual, Place and Time

Tomáš Drápela: Rethinking the Function of E-Group Assemblages of the Maya Southern Lowlands

Notes

About the Autors

Axis Mundi 8, 1 (2013)

Editorial

Martin Klapetek: Současná situace v Německu jako krize multikulturalismu?

Gabriel Pirický: Náboženské a kultúrne markery u tureckých moslimov v období "postmultikulturalizmu"

Kateřina Děkanovská: Multikulturalismus, medzináboženský dialog a interkulturní prespektivy

Beáta Čierniková: Arménska apoštolská cirkev a jej postavenie v nezávislej Arménskej republike

Veronika Puškášová: Úloha náboženstiev v proceese integrácie spoločnosti v Bosne a Hercegovine

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 7, 2 (2012)

Editorial

Roman Kečka: Biografický rámec diela Jána Komorovského podľa jeho nedokončených pamätí

Milan Kováč: Metodologické otázky komparatívnej mytológie Jána Komorovského

Zlatica Plašienková: Prínos profesora Jána Komorovského k poznaniu ruskej náboženskej filozofie na Slovensku

Tomáš Hrustič: Rómovia a Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia na Slovensku

Magdalena Slavkova: "Singing and Dancing in the Spirit" Gypsy Pentecostal Music and Musicians

Tatiana Podolinská: Postsocialistické Slovensko - náboženská dynamika a zmena

Jakub Špoták: Božskí páni času - k’atunové stránky v Parížskom kódexe

Karin Škutková: Poverové a magické predstavy Slovákov v Maďarsku a Rumunsku

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Anotácie / Annotations

Religionistika na Slovensku

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 7, 1 (2012)

Editorial

Bronislav Ostřanský: Znamení Hodiny aneb Konec světa v islámu

Attila Kovács: Harun Yahya a príchod mahdího

László Tüske: Al-Azhar and the Arab Spring: Documents for democracy

Marek Zeman: Odraz historických, politických, kmeňových a náboženských tenzií v súčasnej Sýrii

Martin Tribula: Prečo nie je jedno, ako sv. Juraj zabíja draka. Alebo čo môžu povedať výtvarné pramene o kultúre stredovekého Uhorska

Radoslav Hlúšek: Guadalupská púť ako súčasť domorodého katolicizmu v Mexiku

Lenka Horáková: "Usmrtený" mayský tanier z Jimabalu v Guatemale

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 6, 2 (2011)

Milan Kováč: Bohovia, smiech a pamäť - mayské neoficiálne umenie z mesta Tz’ibatnah

Jakub Špoták: Nebesia v mayskom umení: astronomické vlastnosti ikonografického elementu "nebeský pás"

Attila Kovács: Obrazy islamského Iránu: štátna propaganda a vizuálna reprezentácia v Iránskej islamskej republike včera a dnes

Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič: Sociálna efektivita náboženskej zmeny medzi Rómami na Slovensku

Vladimír Bahna: Hnus a náboženstvo. Možnosť využitia poznatkov psychológie emócií v religionistike

Roman Kečka: Pripojenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovenskuk Maďarskej reformovanej cirkvi

Ľudmila Hrustičová: Sekularizačná paradigma v súčasných perspektívach

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Axis Mundi 6, 1 (2011)

Beáta Čierniková: Mihály Hoppál (medailón)

Mihály Hoppál: Význam bolesti v rituáli zasvätenia šamana

Mihály Hoppál: Zážitky smrti v šamanizme

Beáta Čierniková: Od pravekých kultových lokalít po neopohanské svätyne na Kaukaze

Tibor Sedláček: Uranicko-chtonický antagonizmus v cykle o Kumarbim

Miloš Hubina: Buddhizmus v dvoch modoch

Lenka Horáková: Dynamika vývoja poverových predstáv zahraničných Slovákov vo vybraných lokalitách

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Axis Mundi 5, 2 (2010)

Roman Kečka: Stoické prvky v kresťanskej etike

Matúš Demeter: Celsus a kritika starozákonných narácií v knihe Genezis

Rachel Mikos: Traces of Shamanism in the 'Enchanted Corpse' cycle

Lenka Horáková: Víly v tradičných ľudových predstavách na Slovensku

Správy

Recenzie

Axis Mundi 5, 1 (2010)

Zdenka Bencúrová: Ľudová religiozita na Slovensku v období osvietenstva

Michal Cigán: Indra, Béowulf a netvorova matka vo vodnej jaskyni

Beáta Čierniková: Vyvolení duchmi

Klára Boumuvá: Monguš Kenin-Lopsan a obnova šamanismu v Tuvě

Jana Jetmarová: Návrat Vznešeného hada

Alexander Trstenský: Kresťanstvo a Veľká Morava

Správy

Recenzie

Axis Mundi 4, 2 (2009)

Barbora Jombíková: Sociálne hodnoty a náboženská prax v sikhizme

Lukáš Zamborský: Kresťanský fundamentalizmus a tradicionalizmus - ideové východiská a historický kontext

Martin Tribula: Metodologické nástrahy výskumu stredovekých výtvarných prameňov. Príklad interpretácií nástenných malieb kostola sv. Margity v Hornom Jasene

Vladimír Bahna: Novoveký folklór ako prameň pre rekonštrukciu predkresťanskej mytológie. Stvorenie sveta v ruských duchovných veršoch.

Recenzie

Axis Mundi 4, 1 (2009)

Roman Kečka: Rituál posvätenia vody: porovnanie starého a nového katolíckeho obradu

Michal Cigán: Poznámky k teoreticko-metodologickým východiskám komparácie a interpretácie indoeurópskych mytologických tradícií

Tomáš Gál: Úpadok Online náboženstva

Attila Kovács: Džihádí a novo-salafí hnutia a vizuálny prejav

Zuzana Kubovčáková: Šugendó: pohľad na šintoistické a buddhistické aspekty japonskej náboženskej tradície

Barbora Polifková: Jedna rodina, jeden lid: problematika konfliktu a kontinuity v příbězích praotců

Recenzie

Axis Mundi 3, 2 (2008)

Kaarina Aitamurto: Egalitarian Utopias and Conservative Politics. Veche as a Social Ideal within Rodnoverie Movement

William W. McCorkle Jr.: The Fate of Religious Studies. The future of an illusion

Michael Berman: The Shamanic Story: An Armenian Example

Boniface Oumachonu: Constructing Yoruba religion through the Internet: Between authenticity and fakeness

Denisa Manduchová: Obraz islamu v slovenskom televíznom spravodajstve

Emilia Kupiec: Polish neopagans - who are they? Reflections on the basis of empiric research

Recenzie

Správy

Axis Mundi 3, 1 (2008)

Lehel Peti: Religious sensitivity and social crisis. Visions in Moldavian Csángó Villages

Ondřej Sládek: O pědpokladech kreativní hermeneutiky Mircei Eliada

Miloš Hubina: Stručný sprievodcapodobami thajských Buddhov

Jakub Špoták: Mayský zvieratník

Recenzie

Axis Mundi 2, 1 (2007)

Martin Papcun: Zahrady školy čisté země a zahrada sociohistorickém kontextu Japonska

Štefan Pilát: Svatý Jiří a slovanská mytologie

Martin Tribula: Ako sa bojuje obrazom. Pokus o semiotickú interpretáciu emblémov vybraných islamských hnutí

Tomáš Gál: Postmoderné transformácie onoho času

Matúš Demeter: Artistická metafyzika alebo k Nietzscheho predstave sveta ajo estetického fenoménu

Recenzie

Anotácie

Axis Mundi 1, 1 (2004)

Zuzana Hrdinská: Svetskosť, náboženská sloboda a nosenie náboženských symbolov na školách vo Francúzsku

Vladimír Bahna: Súčasná situácia v ruskom neopohanstve

Alexandra Ďurčová: Zjavenie Panny Márie v Dechticiach

Juraj Forgács: Reinkarnácia a chasidizmus

Terézia Berecová: Mysticism in the great traditions

Tomáš Gál: Informačné vojny a eDžihád

Recenzie