Zameranie časopisu

Zameranie časopisu:
Časopis Axis Mundi vznikol v roku 2004 na pôde Katedry porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Keďže sa časopis venuje výhradne vedeckému a empirickému prístupu k štúdiu náboženstiev, nie je zaťažený náboženskými, teologickými, politickými či ideologickými tendenciami, možno o ňom hovoriť ako o jedinom periodiku reprezentujúcom špecifiká odboru religionistiky na Slovensku. Hoci sa časopis Axis Mundi venuje v rovnakej miere regionálnym i globálnym problémom religionistiky, predstavuje platformu rozvíjajúcu dedičstvo bratislavskej religionistickej školy známej najmä pre svoju ambíciu odhaľovať významy náboženských a kultúrnych fenoménov. K nim sa dostáva prostredníctvom lingvistických, semiotických, hermeneutických, interpretatívnych či fenomenologických prístupov uplatňovaných rovnako v synchronickom i diachronickom pohľade. Časopis Axis Mundi však v žiadnom prípade nie je tribúnou exkluzívne prezentujúcou uvedené teoretické špecifiká, ale naopak vytvára priestor pre obojstranne obohacujúce stretnutie lokálnej religionistickej tradície a paradigmy s globálnymi trendami. Aktuálna svetová vedecká diskusia je teda v časopise vždy reflektovaná, no zároveň je obohacovaná o perspektívu miestnych religionistických východísk, čím časopis iniciuje vznik nových podnetov pre otvorenú a inkluzívnu akademickú diskusiu na regionálnej i globálnej úrovni. Časopis Axis Mundi sa vo svojej filozofii nezastavuje pri téze, že niet spoločnosti bez náboženstva, ale vždy pamätá aj na jej zrkadlový obraz, ktorý spočíva v tvrdení, že niet ani náboženstva bez spoločnosti a na túto dynamiku nazerá naprieč časom i priestorom v globálnom i lokálnom meradle. Takto uchopené náboženstvo teda neskúma len z jedného uhlu pohľadu, či len jedným metodologickým prístupom. Preto sa religionistika prezentovaná v časopise vyznačuje metodologickou fluidnosťou a prelínaním s inými vednými odbormi akými sú etnológia, folkloristika, sociológia, lingvistika, kultúrna a sociálna antropológia, história, archeológia či politológia. Axis Mundi má taktiež ambíciu stať sa fórom pre angažovanú religionistiku komentujúcu komplikované postavenie rôznych náboženských skupín voči štátu, vzťahy moci a náboženstva, legislatívu vzťahujúcu sa k náboženstvu či práva náboženských minorít a podmienky pre rozvoj náboženskej plurality v priestore strednej Európy.    

Subjekt:
Vizuálne štúdiá; Mayské štúdiá; Postkoloniálne štúdiá; Nová religiozita; Žitá religiozita; Antropológia náboženstva; Kultúrna antropológia; Aplikovaná etnografia; Ľudové náboženstvo; Ľudová viera, obradovosť a povery, Súverie; Náboženská architektúra; Epigrafia a ikonografia; Náboženstvo a štátna moc; Archeológia a náboženstvo; Semiotické štúdiá; Hermeneutické štúdiá; Mytológia; Literárna analýza.