Pokyny pre autorov

Uzávierky: 28 február, 30 jún


Akceptujeme príspevky v slovenskom, českom, anglickom a španielskom jazyku.

 

Rozsah príspevkov:

štúdie, materiály: do 36 000 znakov (vrátane medzier)

diskusie, eseje: do 15 000 znakov (vrátane medzier)

správy, recenzie, anotácie: do 5 000 znakov (vrátane medzier)


Časopis Axis Mundi sa riadi citačnou normou Author-date style  podla The Chicago Manual of Style 17th edition.


Grafické prílohy (obrázky, ilustrácie, grafy, mapy…) zasielajte osobitne, vo formátoch .JPG, .JPEG, .JPEG 2000 .PNG, .SVG. Minimálne rozlíšenie grafických príloh je 800x600. Popisky ku grafickým prílohám zasielajte v osobitnom textovom dokumente. Umiestnenie grafických príloh vyznačte v texte príspevku.


K príspevkom priložte abstrakt v anglickom jazyku a 5-6 kľúčových slov.


V samostatnom textovom dokumente priložte autorov stručný osobný profil, autorovu profesionálnu afiliáciu, a autorove kontaktné údaje (email).


Časopis Axis Mundi si neúčtuje nijaké poplatky spojené s recenzním konaním, publikovaním, distribúciou a archiváciou príspevku.


Časopis Axis Mundi za príspevky nevypláca honorár.


Príspevky sú publikované pod licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Príspevky zasielajte na: journal.axis.mundilive.uniba.sk