Recenzné konanie

Priebeh recenzného konania:

Zaslaný príspevok najprv posúdi šéfredaktor alebo ním poverená osoba, ktorá má v prípade závažných nedostatkov právo príspevok odmietnuť. V prípade ak príspevok nie je zamietnutý, šéfredaktor ho posunie na recenzné konanie. Recenzné konanie sa chápe ako proces získavania rád a návrhov na korekcie individuálneho príspevku, ktoré poskytujú dvaja na sebe nezávislí experti na problematiku príspevku. Recenzné konanie je anonymný proces, redakcia Axis Mundi ručí za to, že autor sa nedozvie identitu recenzenta rovnako ako sa recenzent nedozvie identitu autora. Týmto krokom časopis zabraňuje konfliktu záujmov v priebehu recenzného konania.


Každý recenzent vyhotoví posudok podľa štandardizovaného formulára.

Na základe recenzných posudkov šéfredaktor rozhodne, či príspevok prijíma na publikovanie, zasiela naspäť autorovi na prerobenie, alebo či príspevok odmieta.

Po eventuálnom prepracovaní príspevku šéfredaktor rozhodne, či sú autorské úpravy dostatočné na publikovanie alebo či je nutné vyhotoviť ďalšie recenzné posudky.

Konečné rozhodnutie o prijatí či zamietnutí príspevku je na šéfredaktorovi časopisu.

 

Formulár recenzného posudku:

Recenzovaný text:

Recenzent (priezvisko, meno, titul):

Ako hodnotíte text z  hľadiska nasledujúcich kritérií (vyznačte vždy len jednu možnosť)
 

1.    Spĺňa text požiadavky kladené na vedeckú prácu?
    a.    áno
    b.    obsahuje drobné nedostatky
    c.    obsahuje zásadné nedostatky
    d.    nespĺňa

2. Je cieľ príspevku jasne definovaný?
    a.    áno
    b.    nie
    c.    je sporný

3. Originalita zvolenej témy a jej spracovanie je:

Téma je pôvodná   

    a.    autor formuluje originálnu tému
    b.    téma je spracovaná originálnym spôsobom

Téma nie je pôvodná
    a.    text prínosne mapuje aktuálnu tému
    b.    nie je zrejmý autorov prínos k téme

4. Metódy spracovania sú:
    a.    nové
    b.    rutinné
    c.    nevhodné

5. Štruktúra príspevku je: 
    a.    vhodná   
    b.    vyžaduje drobné úpravy
    c.    vyžaduje zásadné úpravy
    d.    nevhodná

6. Názov príspevku je:
    a.    výstižný
    b.    vyžaduje drobné úpravy
    c.    vyžadzje zásadné úpravy
    d.    neadekvátny

7. Využitie relevantnej odbornej literatúry:
    a.    je použitá najnovšia relevantná literatúra
    b.    neboli využité niektoré dôležité všeobecne prístupné práce vzťahujúce sa k  problému
    c.    z veľkej časti nebola využitá relevantná odborná literatúra

8. Jazyková a štylistická úroveň je:
    a.    veľmi dobrá
    b.    dostačujúca
    c.    nedostatočná

9. Literatúra je citovaná:
    a.    správne
    b.    vyžaduje úpravu
    c.    nesprávne

10. Abstrakt je:
    a.    výstižný
    b.    vyžaduje drobné úpravy
    c.    vyžaduje zásadné úpravy
    d.    nedostatočný

11. Kľúčové slová sú:
    a.    výstižné
    b.    vyžadujú úpravu
    c.    nedostatočné

12. Úroveň grafických príloh je:
    a.    dobrá
    b.    vyžaduje drobné úpravy
    c.    vyžaduje zásadné úpravy
    d.    nedostačná

Celkové hodnotenie posudzovaného textu:
    a.    odporúčam publikovať
    b.    odporúčam publikovať s drobnými úpravami
    c.    odporúčam publikovať až po zásadných úpravách
    d.    neodporúčam publikovať
    
Komentár k  posudku (nepovinné):

Na stiahnutie: PDF RTF

 

Poplatky:

Časopis AxisMundi si neúčtuje nijaké poplatky spojené s recenzným konaním