Redakcia

Axis Mundi je odborný časopis pre vedecké skúmanie náboženstiev, vychádza 2 krát ročne pod licenciou Creative Commons 3,0

ISSN (print): 1337-0626

ISSN (online): 2729-8841

EČ MK SR: EV 374/2009

 

Vydavateľ

Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev

Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK

Filozofická fakulta UK

Štúrova ulica 9

811 02 Bratislava

Telefón: 02 / 9013 2214

sssn.skgmail.com

 

Redakcia Axis Mundi

Šéfredaktor: Matej Karásek

Jazyková redakcia: Hana Hlôšková

Grafická úprava: Eva Kovačevičová-Fudala

Tlač: Fork s.r.o.

 

Redakčná rada Axis Mundi

Gábor Barna - Szegedi Tudományegyetem (Szeged)

barnahung.u-szeged.hu

Luboš Bělka - Masarykova Univerzita (Brno)

belkaphil.muni.cz

Jana Benická - Univerzita Komenského (Bratislava)

jana.benickauniba.sk

Tomáš Bubík - Univerzita Palackého v Olomouci (Olomouc)

tomas.bubikupol.cz

John F. Chuchiak - Missouri State University (Springfield)

JohnChuchiakMissouriState.edu

Halina Grzymala-Moszczyńska - Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

halina.grzymala-moszczynskauj.edu.pl

Mihály Hoppál - Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)

hoppaletnologia.mta.hu

Hans Gerald Hödl - Universität Wien (Wien)

hans.hoedlunivie.ac.at

Miloš Hubina - Mahidol University (Bangkok)

miloshubinayahoo.com

Luther H. Martin - University of Vermont (Burlington)

Luther.Martinuvm.edu

Gabriel Pirický - Slovenská Akadémia Vied (Bratislava)

kaorpirisavba.sk

Peter Salner - Slovenská Akadémia Vied (Bratislava)

peter.salnersavba.sk

David Thurfjell - Södertörns högskola (Stockholm)

david.thurfjellsh.se

David Václavík - Masarykova Univerzita (Brno)

vaclavphil.muni.cz

Tatiana Zachar Podolinská - Slovenská Akadémia Vied (Bratislava)

tatiana.podolinskasavba.sk