Etický kódex

 

Axis Mundi je odborný časopis, ktorý vyžaduje vysoké štandardy na poli publikačnej etiky, praxe a vedeckej integrity.

Etické normy časopisu Axis Mundi sú v súlade s Európskym kódexom etiky a integrity výskumu, Vnútorným predpisom č.23/2016 Etický kódex Univerzity Komenského v Bratislave (Čl. 6), a s Vnútorným predpisom č. 13/2019 Etický kódex Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty (Čl. 4). Problémy spojené s podozrením na porušenie etiky publikačnej praxe rieši redakcia Axis Mundi v súlade s Publishing Ethics Resource Kit (PERK) spoločnosti Elsevier a Európskym kódexom etiky a integrity výskumu.


-Za autora príspevku sa pokladá každá osoba, ktorá podstatne prispela k výskumu, prípadne písaniu príspevku. Vynechanie jedného z autorov, alebo uvedenie ako autora osobu, ktorá sa nepodieľala na výskume alebo písaní príspevku sa pokladá za hrubé porušenie publikačnej etiky a vedeckej integrity.

-Poradie autorov tak ako je uvedené v príspevku je vecou osobnej dohody všetkých autorov.

-Autor uvádza všetky zdroje informácii, s ktorými počas písania príspevku, alebo výskumu pracoval.

-Všetky použité zdroje informácií autor uvádza podľa zodpovedajúcej citačnej normy.

-Autor ručí za to, že disponuje právom používať materiály, na ktoré sa vzťahuje autorské právo.

-Autor neuvádza nerelevantné zdroje informácií. Takéto praktiky sa pokladajú za účelovú snahu manipulovať recenzným konaním, alebo za snahu o účelové ovplyvňovanie citačných metrík. Takéto praktiky sú pokladané za porušenie publikačnej etiky a vedeckej integrity.

-Autor zodpovedá za etický priebeh výskumu a etický spôsob získavania publikovaných dát.

-Autor uvádza všetky finančné zdroje, ktoré použil na podporu a realizáciu výskumu.

-Autor uvádza svoju profesionálnu afiliáciu.

-Všetky formy plagiátorstva, vrátane autoplagiátorstva sa pokladajú za hrubé porušenie publikačne etiky.

-Autor uvádza len pravdivé a autentické informácie.

-Publikovanie nepravdivých alebo skreslených informácií je neprípustné.

-Viacnásobné publikovanie výsledkov toho istého výskumu alebo viacnásobné publikovanie toho istého textu je neprípustné.

-Publikovanie negatívnych a pozitívnych výsledkov je rovnocenné. Účelová reinterpretácia negatívnych výsledkov tak aby sa navodil dojem, že ide o pozitívne výsledky sa pokladá za porušenie publikačnej etiky a vedeckej integrity.

-Za vecnú správnosť publikovaných údajov ručí autor príspevku a recenzent príspevku.

-Všetci autori príspevku sa účastnia recenzného konania.

-Za úroveň a priebeh komunikácie medzi autorom, redakciou a recenzentom je zodpovedná redakcia.

-Všetci autori príspevku spolupracujú pri prípadných korektúrach príspevku, prípadne pri jeho stiahnutí.

-Recenzné konanie sa chápe ako proces získavania rád a návrhov na korekcie individuálneho príspevku, ktoré poskytuje expert na problematiku príspevku.

 -Recenzné konanie je anonymný proces, redakcia Axis Mundi ručí za to, že autor sa nedozvie identitu recenzenta rovnako ako sa recenzent nedozvie identitu autora. Týmto krokom časopis zabraňuje konfliktu záujmov v priebehu recenzného konania.

-Recenzent si je vedomý skutočnosti, že recenzné konanie je dôverný proces.

-Recenzent nekritizuje osobnosť autora.

-Recenzent sa v posudku vyjadruje objektívne, stručne a vecne.

-Recenzent upozorňuje na dôležité publikované práce, ktoré neboli zohľadnené autorom.

-Recenzent upozorňuje na nerelevantné citované práce.

-Recenzent vyhotoví recenzný posudok v stanovenej lehote.

-Recenzným konaním prechádzajú všetky podané príspevky.

-Redakcia netoleruje intervencie tretích strán do priebehu recenznej alebo publikačnej praxe.  V prípade podozrenia na intervenciu tretej strany si redakcia vyhradzuje právo okamžite prerušiť recenzné konanie, nepublikovať príspevok, alebo stiahnuť už publikovaný príspevok z digitálnych úložísk časopisu.

-Redakcia dbá a dozerá na dodržiavanie publikačnej etiky a vedeckej integrity.

-Redakcia si neúčtuje žiadne poplatky za recenzné konanie, publikovanie príspevku, alebo za sprístupnenie a archiváciu príspevku.

-Redakcia príma alebo zamieta publikovať príspevok iba na základe objektívnych a vedeckých kritérií, o ktorých vyrozumie autora príspevku v stanovenej lehote.

-Redaktori nesmú mať konflikt záujmov voči autorom príspevkov.

-Redakcia dbá o sústavné zlepšovanie vedeckých štandardov časopisu.

-Redakcia pokladá všetky príspevky až do momentu ich publikovania za dôverné.

-Redakcia rešpektuje závery recenzného posudku.

-Redakcia rešpektuje a akceptuje právo autora odvolať sa voči rozhodnutiu redakcie.

-Redakcia zodpovedá za promptné jednanie v prípade dodatočných korekcií, úprav, opráv, alebo stiahnutí publikovaných príspevkov.

-Redakcia dbá o dodržiavanie lehôt stanovených na výkon recenzného konania a publikovania príspevku.

-Redakcia dbá o aktuálnosť a prístupnosť všetkých relevantných informácii dotýkajúcich sa podmienok publikovania príspevkov a recenzného konania.

-Redakcia dbá o bezúhonnosť publikovaných príspevkov a vedeckých informácií.

-Redakcia sleduje a zabezpečuje všetky náležitosti publikačnej etiky.

-Redakcia promptne komunikuje so všetkými zúčastnenými stranami (autor, recenzent, čitateľ) v prípade podozrení na porušenie publikačnej etiky a vedeckej integrity.

-Redakcia nekladie žiadne prekážky autorom príspevku v publikovaní príspevku vo forme pre-printu, avšak redakcia by mala byť o takomto kroku upovedomená.

-Redakcia nekladie žiadne prekážky autorom príspevku v slobodnom šírení publikovaného príspevku.

 


Axis Mundi je financovaný zo zdrojov Katedry porovnávacej religionistiky (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) a zdrojov Nadácie Tatra Banka. Časopis autorom neúčtuje žiadne recenzné alebo procesné poplatky.