Katedra slovenských dejín

ZIMNÝ TERMÍN ŠTÁTNEJ SKÚŠKY | JANUÁR 2022

Zimný termín štátnych skúšok a obhajob záverečných prác sa na katedrách histórie bude konať 27. januára 2022 (štvrtok) a budú realizované dištančnou formou* (MS Teams).

Harmonogram štátnej skúšky a obhajob záverečných prác | 27. januára 2022

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať študijných poradcov našich katedier. Za Katedru slovenských dejín Mgr. Peter Benka, PhD. (peter.benkauniba.sk) a za Katedru všeobecných dejín Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD. (daniela.hrnciarovauniba.sk).

____________________________________________

*Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie. Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

<output></output>

HYBRIDNÝ SPÔSOM VÝUČBY

V zimnom semestri bude prebiehať výučba hybridným spôsobom (podľa Opatrenia dekana: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/interne_materialy/opatrenia_dekana/OD_7_2021.pdf)

Na Katedre slovenských dejín sa veľká väčšina predmetov bude realizovať prezenčne. Výnimku však predstavujú nasledovné prednášky, ktoré sa budú konať dištančne, prostredníctvom aplikácie MS Teams:

A-boHI-001 Prehistória Európy
v piatok 14:20 - 15:50
1. ročník v odporúčanom študijnom pláne

A-buHI-007 Slovenské dejiny 1526 - 1780
v piatok 15:10 - 16:40 (pozor - netradičné časy!)
2. ročník v odporúčanom študijnom pláne

A-buHI-011 Slovenské dejiny 20. storočia
v piatok 10:50 - 12:20
3. ročník v odporúčanom študijnom pláne

ZÁPIS ŠTUDENTOV DO AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA HISTÓRIE

Zápis študentov jednoodborovej histórie - I. a II. ročník

Zápis študentov jednoodborovej histórie - III. ročník

Zápis študentov medziodborovej histórie

Zápis študentov histórie v učiteľských kombináciách

 

MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA HISTÓRIE

Zápis študentov jednoodborovej histórie

Zápis študentov histórie v učiteľských kombináciách

 

V prípade potreby kontaktuje, prosím, študijného poradcu Katedry slovenských dejín Mgr. Petra Benku, PhD. (peter.benkauniba.sk) alebo študijnú poradkyňu Katedry všeobecných dejín Mgr. Danielu Hrnčiarovú, PhD. (daniela.hrnciarovauniba.sk).

SPOMIENKY PROF. RICHARDA MARSINU NA ŠTÚDIUM NA FIF UK

E-LEARNING AKO INOVATÍVNA FORMA UNIVERZITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA V ODBORE SLOVENSKÉ DEJINY (Dejiny Slovenska: IX. Otázniky okolo vzniku Veľkej Moravy)

O pracovisku

Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského je špičkovým vedecko-výskumným a pedagogickým pracoviskom s dlhou tradíciou na najstaršej kontinuálne pôsobiacej univerzite na Slovensku. Dynamický pracovný tím odborníkov sa zameriava na mapovanie širokého rámca slovenských dejín, v zmysle dejín Slovákov, dejín územia Slovenska a ostatných špecializovaných historických odborov viažucich sa k tejto problematike. Zaoberá sa celým časovým rozsahom dejín, od prahu prehistórie až po nedávnu minulosť, rozsiahlym spektrom tém a rozmanitými prístupmi k nim. Zabezpečuje aplikáciu moderných metód bádania a jeho výsledkov v neustálej komparácii s výsledkami a obsahom európskych národných historiografií. Katedra a jej členovia sa dlhodobo venujú vedeckému výskumu a sú koordinátormi a riešiteľmi úloh množstva vedeckých projektov. Okrem atraktívnej pedagogickej činnosti s podporou bakalárskej, magisterskej a doktorandskej formy štúdia sa programovo zaoberá aj šírením výsledkov vedy a jej popularizáciou pre širokú verejnosť. Pre tento prístup patrí medzi najrenomovanejšie odborné pracoviská tohto rázu v slovenskom prostredí.

Z dejín katedry

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vznikol odbor história už v prvom roku jej existencie. Jeho zakladateľom bol profesor Jan Heidler (všeobecné novoveké dejiny), ktorý však zomrel ako 40-ročný v roku 1923. Nahradil ho profesor Václav Chaloupecký, ktorý tu pôsobil do roku 1938. V dvadsiatych a tridsiatych rokoch tu pôsobili profesori Jan Eisner a Vojtech Ondrouch. Eisner významne rozšíril sekciu archeológie a Ondrouch až do konca päťdesiatych rokov prednášal dejiny staroveku. Odbor sa rozšíril aj o ďalších pedagógov. Prvým slovenským historikom, ktorý sa roku 1928 habilitoval na slovenské dejiny bol Daniel Rapant, v roku 1933 Branislav Varsik a v roku 1937 Alexander Húščava.

Organizácia sa zmenila v akademickom roku 1949/1950 kvôli novému vysokoškolskému zákonu. Odbor historických vied, resp. Historický seminár nahradili dve katedry: Katedra dejín ČSR, ZSSR a ľudových demokracií a Katedra všeobecných dejín a archeológie. Zriadením katedry „národných dejín“ bol poverený profesor Miloš Gosiorovský. V akademickom roku 1950/1951 vznikol na katedre nový odbor – špeciálne štúdium archívnictva, ktorému základy položil Alexander Húščava.
V roku 1964 došlo k ďalšej reforme organizácie a premenovaniu – katedra potom dlhodobo fungovala pod názvom Katedra československých dejín a archívnictva. Až do svojej smrti v roku 1978 ju viedol naďalej profesor Gosiorovský. Po ňom prevzal funkciu vedúceho katedry profesor Ján Hučko.
Ďalšie zmeny priniesli výsledky udalostí roku 1989. Jej vedúcim sa stal profesor Matúš Kučera a v roku 1990 premenovala na Katedru slovenských dejín, českých dejín a archívnictva. K opätovnej zmene názvu došlo po etablovaní sa samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. V roku 1994 sa tak katedra premenovala na Katedru slovenských dejín a archívnictva. V rokoch 1992 – 1993 bol poverený zastupovaním vedúceho katedry profesora Kučeru a následne sa v roku 1993 stal vedúcim katedry profesor Jozef Baďurík. Tento post zastával do konca roku 2007. V roku 2000 sa vyčlenila samostatná Katedra archívnictva a pomocných vied historických a názov katedry sa opäť zmenil na zatiaľ konečný: Katedra slovenských dejín. Vedúcim katedry v rokoch 2008 - 2016 bol profesor Ján Lukačka. Na jej čele od roku 2017 do dnešných dní stojí profesor Martin Homza.

Výstava k 95. výročiu FiF UK

PREČO ŠTUDOVAŤ HISTÓRIU?

Z galérie osobností odboru a katedry

Prof. PhDr. Václav Chaloupecký (1882 - 1851)
1922 - 1938 riadny profesor československých dejín na FiF UK, 1929/1930 dekan FiF UK, 1937/1938 rektor UK.
Budovateľ odboru História a Historického semináru na FiF UK, zakladateľská postava slovenskej medievistiky. [VIAC] [VIAC]

Prof. PhDr. Daniel Rapant, DrSc. (1897 - 1988)
1928 - 1933 prednosta Krajinského archívu, 1938 - 1950 riadny profesor československých dejín na FiF UK, v roku 1945 rektor UK, 1945 - 1948 predseda historického odboru Matice slovenskej, od 1968 akademik SAV a i.
Azda najvýznamnejšia postava spomedzi slovenských historikov pre všeobecný prínos v slovenskej historiografii, majoritne sa venoval otázkam 19. storočia, no i stredoveku. Jeho meno nesie Cena Daniela Rapanta. [VIAC] [VIAC]

Prof. PhDr. Ján Hučko, DrSc. (1929 - 2001)
od 1958 pedagóg na FiF UK (od roku 1979 profesor), od 1978 vedúci Katedry československých dejín a archívnictva FiF UK. Držiteľ viacerých ocenení.
Vedecké dielo je zamerané na 19. storočie, otázky formovania moderného slovenského národa, autor zásadnej práce o Ľudovítovi Štúrovi. [VIAC] [VIAC]

Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. (1932 - )
1956 - 1998 pedagóg na FiF UK, 1992 - 1993 minister školstva SR, 1993 - 1998 veľvyslanec SR v Chorvátsku a i. Držiteľ viacerých ocenení.
Popredný slovenský historik – medievalista a popularizátor slovenských dejín.[VIAC] [VIAC]