PROJEKT KEGA č. 024UK-4/2019

 

Vitajte na stránke projektu

E-learning ako inovatívna forma univerzitného a celoživotného vzdelávania
v odbore slovenské dejiny (2019 – 2021)

 

 

O PROJEKTE

Hlavným cieľom členov Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského je zavedenie plnohodnotného dištančného bakalárskeho a magisterského štúdia formou e-learningu v troch fázach. Predkladaný pilotný projekt sa týka prvej fázy, ktorá sa uskutoční v časovom horizonte troch rokov. V rámci nej vytvorí riešiteľský tím online prístupné prednášky, ktoré budú zahŕňať komplex základných tém z dejín Slovenska a Slovákov od ich počiatkov do súčasnosti. Tie budú sprístupnené pomocou web stránok širokej verejnosti s možnosťou, podobne ako na iných špičkových univerzitách, potenciálnym záujemcom umožniť ukončenie dištančného samoštúdia certifikátom, vydaným dekanom FiF UK. Základnou podmienkou pre jeho udelenie bude úspešné absolvovanie online testu. Zmyslom takejto formy vzdelávania je v prvom rade uľahčenie prístupu a zvýšenie efektivity výučby slovenských dejín.

CIELE PROJEKTU

Hlavnou ambíciou projektu je v časovo dostupnom horizonte spustenie plnohodnotného akreditovaného dištančného elektronického vzdelávania (e-learning) na Katedre slovenských dejín FF UK v Bratislave. Cieľom tohto inovatívneho projektu je v čo najkratšom čase spustiť jeho prvú fázu s možnosťou ukončenia certifikátom dekana FiF UK. Zmyslom týchto cieľov je predovšetkým sprístupniť najširšej verejnosti výsledky výskumu slovenských dejín najmä pokiaľ ide o spoločensky najviac diskutované témy. Týmto tiež skvalitniť a zatraktívniť výučbu slovenských dejín na všetkých stupňoch škôl a inovatívnym spôsobom prilákať nových záujemcov o štúdium tohto odboru.

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

   Riešiteľský kolektív:

prof. Martin Homza, Dr. (hlavný riešiteľ)

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD. (zástupca hlavného riešiteľa)

prof. PhDr. Ján Lukačka. CSc.

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.

PhDr. Tomáš Černák, PhD.

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD.

Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.

 

   Technickí a pomocní pracovníci:

Mgr. Dominik Blanár, PhD. (administrácia projektu)

Mgr. Peter Vanek, PhD. (technické záležitosti)

AUDIOVIZUÁLNE PREDNÁŠKY K DEJINÁM SLOVENSKA

V tejto sekcii nájdete všetky audiovizuálne prednášky, ktoré boli v rámci projektu KEGA č. 024UK-4/2019 E-learning ako inovatívna forma univerzitného a celoživotného vzdelávania odbore slovenské dejiny (2019 – 2021) realizované.

 

I. AKO CHÁPAŤ SLOVENSKÉ DEJINY

II. AKO VZNIKALI SLOVANIA

III. PRVÉ ROKY SLOVANOV NA POLITICKEJ SCÉNE EURÓPY

IV. VÝZNAM NOMÁDOV V SLOVENSKÝCH DEJINÁCH

V. SLOVANIA A AVARI - AVARI A SLOVANIA

VI. SLOVANSKÉ KRÁĽOVSTVO SAMA

VII. VZNIK PRVÝCH SLOVANSKÝCH KNIEŽATSTIEV

VIII. KOLAPS AVARSKÉHO KAGANÁTU

SPOMIENKY PROF. VILIAMA PLEVZU

IX. Otázniky okolo vzniku Veľkej Moravy

X. Pribina a vznik dunajskej monarchie

XI. Knieža Rastislav - Svätec alebo zradca?

XII. Počiatky kresťanstva v slovenských dejinách

XIII. Cyrilo-Metodská misia z hľadiska historického priebehu

XIV. Cyrilo-Metodská misia z hľadiska jej významu

XV. Svätopluk ako historická postava

XVI. Ako sa zo Svätopluka stala legenda. Funkcie svätoplukovskej legendy v dejinách východno-strednej Európy

XVII. ZÁNIK VEĽKEJ MORAVY

XVIII. STOROČIE MEDZI ZÁNIKOM VEĽKEJ MORAVY A VZNIKOM UHORSKÉHO KRÁĽOVSTVA

XIX. AKO VZNIKLO PANÓNSKE (UHORSKÉ) KRÁĽOVSTVO

XX. PODIEL NITRIANSKA NA VZNIKU PANÓNSKEHO (UHORSKÉHO) KRÁĽOVSTVA

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

V tejto sekcii nájdete doplňujúce elektronické materiály (vysokoškolská učebnica/skriptá) k vytvoreným audiovizuálnym prednáškam.

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA | Vybrané kapitoly k dejinám Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť