Doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.

Číslo miestnosti na katedre: Š 429/a
E-mail: martin.vass@uniba.sk
Konzultačné hodiny: ŠTV 13:00 - 15:00 hod. alebo podľa dohody emailom

Odborné zameranie: Slovenské dejiny 20. storočia (politické, kultúrne a sociálne dejiny, vybrané otázky historiografie). Medzi najdôležitejšie výstupy patria: Zmenení Parížom : slovenskí umelci a Paríž v 20. storočí (2020), Medzi snom a skutočnosťou : umelecká bohéma v Bratislave 1938 – 1945 (2018), Zlatá bohéma : umelecká bohéma v Bratislave 1920 – 1938 (2018), Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920 – 1945 (2016), Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938) (2011), Prievidza v rokoch 1918 – 1948 (2013), ), Kultúrno-spoločenský rozmer a verejná angažovanosť vybraných osobností Lekárskej fakulty UK (1937 – 1945). Najvýznamnejšie ocenenia: Cena Egona Erwina Kischa za rok 2018 (za monografie Zlatá bohéma a Medzi snom skutočnosťou), Cena Národného osvetového centra za najlepšiu monografiu mesta za rok 2014 (Prievidza – monografia mesta). Granty: ako zodpovedný riešiteľ – VEGA „Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny“, č. projektu 1/0139/21, obdobie riešenia 2021 - 2023; ako zástupca zodpovedného riešiteľa – VEGA „Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938 - 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu“, č. projektu 1/0459/18, obdobie riešenia: 2018 – 2021, VEGA „Samuel Zoch. Denníky – korešpondencia – prejavy – články – kázne“, č. projektu 1/0532/12, obdobie riešenia: 2012 – 2014; ako spoluriešiteľ – KEGA „E-learning ako inovatívna forma univerzitného a celoživotného vzdelávania v odbore slovenské dejiny", č. projektu 024UK-4/2019, obdobie riešenia 2019 – 2021, VEGA „Dr. Pavel Blaho a formovanie slovenskej politiky“, č. projektu 2/0117/16, obdobie riešenia: 2016 – 2018, VEGA Dr. Anton Štefánek – politik, žurnalista a vedecký pracovník“, č. projektu 2/0156/13,  obdobie riešenia 2013 – 2015, VEGA „Tvorcovia slovenských dejín“, č. projektu 1/0245/10, obdobie riešenia: 2010 – 2012. Najvýznamnejší žiaci: Peter Vanek, Adam Šumichrast.

Evidencia publikačnej činnosti

Room: Š 429/a
E-mail: martin.vass(at)uniba.sk
Konzultačné hodiny: THU 13:00 - 15:00


Martin Vašš specializes in Slovak history of the 20th century (political, cultural and social history, select problems of historiography). Among his most important outputs are monographs Zmenení Parížom : slovenskí umelci a Paríž v 20. storočí (Changed by Paris : Slovak Artists and Paris in the 20th Century, 2020), Medzi snom a skutočnosťou : umelecká bohéma v Bratislave 1938 – 1945 (Between Dream and Reality : Artistic Boheme in Bratislava 1938 – 1945, 2018), Zlatá bohéma : umelecká bohéma v Bratislave 1920 – 1938 (2018), Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920 – 1945 (Artistic Boheme in Bratislava in 1920 – 1945, 2016), Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938) (Slovak Question in the First Czechoslovak Republic, 2011), Prievidza v rokoch 1918 – 1948 (2013). He received the Egon Erwin Kisch Award for year 2018 (for his books Zlatá bohéma and Medzi snom skutočnosťou), the Award of Národné osvetové centrum for the best town monograph in 2014 (for his monograph on Prievidza). He has worked on several VEGA grants „Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938 - 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu“, (2018 - 2021) “Samuel Zoch. Denníky – korešpondencia – prejavy – články – kázne” (Samuel Zoch. Diaries – Correspondence – Speeches – Articles – Sermons, 2012 – 2014), as a co-holder – KEGA „E-learning ako inovatívna forma univerzitného a celoživotného vzdelávania v odbore slovenské dejiny" (E-learning as an innovative form of university and continuous education in specialization Slovak History, project no. 024UK-4/2019, 2019 – 2021,“Dr. Pavel Blaho a formovanie slovenskej politiky” (Dr. Pavel Blaho and the formation of Slovak politics, 2016 – 2018), “Dr. Anton Štefánek – politik, žurnalista a vedecký pracovník” (Dr. Anton Štefánek – Politician, Journalist, Scientist, 2013 – 2015), “Tvorcovia slovenských dejín” (Makers of Slovak History, 2010 – 2012). His most important pupils are Peter Vanek, Adam Šumichrast.

Publications