Mgr. Peter Kašiak

Číslo miestnosti na katedre: Š 407
E-mail: kasiak2@uniba.sk
Konzultačné hodiny: individuálne po dohode emailom

 

V roku 2021 absolvoval bakalárske štúdium v odbore učiteľstvo geografie a histórie na Filozofickej fakulte a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2021-2023 absolvoval magisterské štúdium v odbore história na Filozofickej fakulte UK. Štúdium ukončil s vyznamenaním a úspešným obhájením diplomovej práce na tému Historická geografia Východnej Európy v novšej slovenskej historiografii, ktorá bola ocenená cenou rektora za vynikajúcu diplomovú prácu. Od roku 2023 je interným doktorandom na Katedre slovenských dejín FiF UK. Témou jeho dizertačnej práce je Historiografická spisba Františka Víťazoslava Sasinka a jeho školiteľom je doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

Evidencia publikačnej činnosti