Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

Číslo miestnosti na katedre: Š 403
Telefón: 02/592 44 – 321, 324
E-mail: jozef.badurik(at)fphil.uniba.sk
Konzultačné hodiny: podľa individuálnej dohody emailom
Zaoberá sa slovenskými, uhorskými a stredoeurópskymi dejinami raného novoveku. Špeciálne sa venuje  16. - 18 . storočiu - politickým, agrárnym a kultúrnym dejinám. Do slovenskej historiografie uviedol  termín Pomoháčske Slovensko. V oblasti vedeckého výskumu na Slovensku sformoval na UK dve vedecké školy - jednu v oblasti štúdia o prvých habsburských panovníkoch  (osobitne Ferdinand I.) a druhú v oblasti výskumu starších dejín vinohradníctva a vinárstva na Slovensku (cca do r. 1900). Z množstva monografií a štúdií možno vybrať: Malokarpatské vinohradníctvo v 16. stor. (1990), Slovensko v zápase Ferdinanda  I. o uhorskú korunu (1526 – 1532) (1998), Westslowakische Städte und der Weinbau im 13. – 15. Jahrhundert (mit besonderer Beachtung von Bratislava (Pressburg und weiteren kleinkarpatischen Weinstädten) (1996). Získal viaceré fakultné a univerzitné diplomy a medaily pri rôznych jubileách - napr. Medaila pri 90. výročí vzniku UK (2009), nositel bronzovej medaily UK (2016), bronzového odznaku ÚRO ROH (1986), nositel Ceny Jozefa Ľ. Holubyho (1999), čestný občan mesta Pezinok a i. Riešiteľ viacerých fakultných grantov, grantov VEGA a grantov na  Öesterreichische  Ost- und Südeuropa Institut Wien – Ausenstelle Bratislava/Pressburg. Medzi jeho žiakov patria Peter Kónya, Tomáš Tandlich,  Eva Benková, Beáta Mócsiová, Helena Markusková, Thomas Mayer a i.

Evidencia publikačnej činnosti

Room: Š 403
Phone: 02/592 44 – 321, 324
E-mail: jozef.badurik(at)uniba.sk
Consultation hours: TUE: 14:00 – 14:15 or as agreed

Prof. Jozef Baďurík deals with Slovak, Hungarian and Central European Early Modern history. He specializes in political, agrarian and cultural history from the 16th to 18th century. He has introduced the term Post-Mohács Slovakia into Slovak historiography. He has shaped two research schools at the Comenius University – in the areas of study of first Habsburg rulers (especially Ferdinand I) and on the history of viticulture and wine production in Slovakia (ca. before 1900). Among numerous monographs and studies are: Malokarpatské vinohradníctvo v 16. stor. (Viticulture in Small Carpathians in the 16th century, 1990), Slovensko v zápase Ferdinanda  I. o uhorskú korunu (1526 – 1532) (Slovakia in the Struggle of Ferdinad I for the crown of Hungary, 1526-1532, 1998), Westslowakische Städte und der Weinbau im 13. – 15. Jahrhundert (mit besonderer Beachtung von Bratislava (Pressburg und weiteren kleinkarpatischen Weinstädten, 1996). He received several diplomas and medals of the faculty and university on the occasion of various jubilees – e.g. medal on the 90th anniversary of the foundation of Comenius University (2009), Bronze Medal of Comenius University (2016), bronze badge ÚRO ROH (1986), Jozef Ľ. Holuby Prize (1999), honorary citizenship of Pezinok town. He has received several faculty and VEGA grants, grants of Öesterreichische  Ost- und Südeuropa Institut Wien – Ausenstelle Bratislava/Pressburg. Among his pupils are Peter Kónya, Tomáš Tandlich,  Eva Benková, Beáta Mócsiová, Helena Markusková, Thomas Mayer, and others.

Publications