Mgr. Lucia Gregoríková Branišová

Číslo miestnosti na katedre:  -
E-mail:
Konzultačné hodiny: -

V rokoch 2006 – 2011 študovala odbor učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium úspešne absolvovala v roku 2011 obhájením diplomovej práce s názvom Konštancia Uhorská – pokus o hagiografický obraz. V roku 2019 sa stala súčasťou Katedry slovenských dejín ako interná doktorandka. Téma jej dizertačnej práce je Arpádovské princezné na dvoroch Přemyslovcov a jej školiteľom je prof. Martin Homza, Dr.

Evidencia publikačnej činnosti

Room:  -
E-mail: 
Consultation hours: -

Mgr. Lucia Gregoríková Branišová studied history and Slovak language and literature at the Faculty of Arts of Comenius University between 2006 – 2011. She defended her MA thesis, Constance of Hungary – an attempted hagiographic image in 2011. She joined the Department of Slovak History as a doctoral student in 2019. The topic of her dissertation is Arpadian pricesses... under the supervision of Prof. Martin Homza.

Publications