Mgr. Peter Benka, PhD.

Číslo miestnosti na katedre:  Š 403
E-mail: peter.benka@uniba.sk
Konzultačné hodiny: UT 15:00 - 16:00 a ŠT 10:40 - 11:40                                       


Vo svojom výskume sa venuje primárne sociálnym a kultúrnym rolám, ktoré plnili tzv. vernakulárne jazyky (predovšetkým slovenčina) v ranom novoveku v mestskom prostredí na území dobového Horného Uhorska. Venuje sa tiež kultúrnym, náboženským a intelektuálnym dejinám raného novoveku v Uhorsku, resp. v Habsburskej monarchii. Granty: člen riešiteľského kolektívu: APVV-16-0374 Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 - 1780).
Texty: Františkánske kázne ako nástroj budovania konfesijnej identity (2015), Mestské prísahy v Bardejove koncom 17. a v 18. storočí "Slawnemu Magistratowi tohto mesta wssdy werni budzem" (2016). Granty: člen riešiteľského kolektívu: APVV-16-0374 Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 - 1780), zodpovedný riešiteľ: Grant mladých UK č. UK/246/2017, spoluriešiteľ: Grant mladých UK č. UK/277/2015.

Evidencia publikačnej činnosti

Room:  Š 403
E-mail: peter.benka@uniba.sk
Consultation hours: TUE 15:00 - 16:00 THU 10:40 - 11:40

Mgr. Peter Benka is a researcher at the Department of Slovak History. He focuses mainly on social and cultural roles of vernacular languages (especially Slovak) in urban environment in the area of Upper Hungary in the early modern period. His research interests include early modern cultural, religious and intellectual history in Hungary and Habsburg Monarchy. He is a member of the project team Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780) (APVV-16-0374, Slovak-language materials from the former Kingdom of Hungary on the example of Upper Hungary, 1500-1780). He is a member of the project team Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780) (APVV-16-0374, Slovak-language materials from the former Kingdom of Hungary on the example of Upper Hungary, 1500-1780). He published studies on Franciscan sermons (Františkánske kázne ako nástroj budovania konfesijnej identity – Franciscan Sermons as a Tool of Building Confessional Identity) and oaths in towns (Mestské prísahy v Bardejove koncom 17. a v 18. storočí "Slawnemu Magistratowi tohto mesta wssdy werni budzem" – Town Oaths in Bardejov at the end of the 17th and in the 18th centuries).


Publications