Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

Číslo miestnosti na katedre: Š 429/a
Telefón:
02/59 24 44 26
E-mail:
Konzultačné hodiny: PO 16:00 - 17:00

Je odborníkom na hospodárske, sociálne a politické dejiny tzv. dlhého 19. storočia. Je autorom 17 monografií, spoluautorom 22 syntetických prác a autorom takmer 200 vedeckých štúdií, ktoré vyšli v 12 krajinách. Na kongresoch a konferenciách v 25 krajinách sveta predniesol vyše 150 prednášok, organizoval 5 sekcií na svetových historických kongresoch. Podieľal sa na európskych grantoch ESF a VW-Stiftung, viedol medzinárodné medziakademické granty a granty IVF. Je dvojnásobným nositeľom Ceny E. E. Kischa, Ceny J. M. Hurbana a LF. Medzi jeho doktorandmi sú vedci z Japonska, ČR, SRN a Maďarska.

Evidencia publikačnej činnosti

Room: Š 429/a
Telefón:
 02/59 24 44 26
E-mail:
Consultation hours: MON 16:00 - 17:00

Prof.Roman Holec specializes in economic, social and political history of the “long” nineteenth century. He has authored 17 monographs and almost 200 scientific studies, co-authored 22 synthesizing works, published in 12 countries. He delivered more than 150 lectures in 25 various countries, and organized 5 sessions at world historical congresses. He participated on European ESF and VW-Stiftung grants, and has led international collaborative grants and IVF grants. He is the holder of E. E. Kisch Prize (twice), J. M. Hurban Prize and LF Prize. Among his doctoral students are scientists from Japan, the Czech Republic, Germany and Hungary.

Publications