Prof. Martin Homza, Dr.

Číslo miestnosti na katedre: Š 428
Telefón: 02/ 59244210
E-mail: martin.homza(at)fphil.uniba.sk
Konzultačné hodiny: UTO 16:00 - 18:00

Martin Homza je špecialistom v odbore starších slovenských a stredoeurópskych dejín všeobecne. Pracuje najmä so stredovekými prameňmi naračného charakteru (kroniky, letopisy, hagiografické texty). Je autorom niekoľkých vedeckých monografií a editorom obsiahlych textov z dejín Spiša. V roku 2016 spolu s prof. Stanislawom A. Srokom zredigoval druhý diel Historia Scepusii: Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. V roku 2017 v prestížnom holandskom vydavateľstve vydal  Mulieres suadentes - persuasive women : female royal saints in medieval East Central and Eastern Europe. V roku 2005 získal za knihu Terra Scepusiensis: Stav bádania o dejinách Spiša prestížnu cenu Waclawa Felczaka a Henryka Wereszyckého Jagelovskej Univerzity v Krakove za najlepšiu knihu o dejinách strednej Európy. V roku 2012 ho poľský prezident ocenil Rytierskym rádom za zásluhy o Poľskú republiku. Je riešiteľom početných domácich i medzinárodných grantov. V roku 2017 získal a vedie APVV grant  "Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade horného Uhorska (1500 - 1780). Bol vedúcim magisterských a dizertačných prác celého radu významných osobností súčasnej slovenskej medievalistiky. Patrí medzi nich Stanislava Kuzmová, Naďa Rácová (Labancová), Nora Verešová (Malinovská), Nataša Procházková, Jana Bačová, Angelika Herucová, Adam Mesiarkin, Vladimír Olejník a ďalší.

Evidencia publikačnej činnosti

Room: Š 428
Telefón: 02/ 59244210
E-mail: martin.homza(at)fphil.uniba.sk
Consultation hours: TUE 16:00 - 18:00

Prof. Martin Homza specializes in the early Slovak and Central European history. He deals especially with medieval narrative sources (chronicles, annals, hagiography). He has authored several monographs and edited substantial texts on the history of Spiš (Zips, Szepes) region.  In 2016 he edited together with Prof. Stanislaw A. Sroka the second volume of Historia Scepusii: Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. In 2017 he published Mulieres suadentes - persuasive women : female royal saints in medieval East Central and Eastern Europe (Brill). In 2005 the book that he coedited, Terra Scepusiensis: Stav bádania o dejinách Spiša (State of Research on History of Spiš), received prestigious Waclaw Felczak and Henryk Wereszycki Prize of the Jagiellonian University in Krakow for the best book on the history of Central Europe. In 2012 he was awarded the Knight’s Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland. He has received numerous Slovak and international grants; from 2017 he has led the APVV grant on Slovak-language materials from the former Kingdom of Hungary on the Example of Upper Hungary, 1500-1780 (Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade horného Uhorska, 1500 - 1780). He supervised master and doctoral theses of several figures of current Slovak medieval studies, including Stanislava Kuzmová, Naďa Rácová (Labancová), Nora Verešová (Malinovská), Veronika Kucharská, Nataša Procházková, Jana Bačová, Pavol Hudáček, Angelika Herucová, Adam Mesiarkin, Vladimír Olejník, and others.

Publications