Učebnice a skriptá

BENKOVÁ, Eva. Poddaní na stupavskom panstve v ranom novoveku. Učebné texty k hospodárskym a sociálnym dejinám 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2020, 84 s.


Skriptá si môžete stiahnuť na: stella.uniba.sk/texty/FIF_EB_podd_stupava_novovek_2020.pdf 

<output>PODOLAN, Peter - VIRŠINSKÁ, Miriam. Slovenské dejiny III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. </output>

VAŠŠ, Martin. Československý a slovenský nacionalizmus : polemické reprezentácie národa na Slovensku v rokoch 1918 – 1938. Bratislava : Stimul, 2017, 108 s.

Učebný text predstavuje ucelené syntetické hodnotenie nacionalizmu v československom a predovšetkým v slovenskom prostredí. Autor diferencuje československý a slovenský nacionalizmus a jeho prejavy v slovenskej spoločnosti. Nepodlieha pri tom populistickému, ideologickému posudzovaniu týchto problémov, ktoré sa v historickej vede často používali na rozdiel od seriózneho hodnotenia týchto zložitých otázok. Dokumentovanie celého procesu zápasu medzi československým a slovenským nacionalizmom prostredníctvom hodnotenia postojov a názorov aktívnych politikov je nielen výstižné, ale súčasne má prirodzenú vedeckú výpoveď. Práve tento prístup utvára predpoklad, aby študenti chápali a posudzovali celý politický, spoločenský, kultúrny zápas za 1. ČSR o riešenie postavenia Slovenska v štáte s patričným nadhľadom a v kontexte nielen vnútropolitických zápasov, ale aj v súlade s medzinárodným vývojom a postojom susedných krajín k Československu a Slovensku zvlášť. Učebný text v tomto smere posúva štúdium a chápanie týchto zložitých otázok do širších medzinárodných súvislostí. Učebné texty sú zároveň spracované prístupnou formou, vďaka čomu majú predpoklad byť vhodnou a efektívnou učebnou pomôckou pre študentov histórie a príbuzných vedeckých odborov.

Skriptá si môžete stiahnuť na: stella.uniba.sk/texty/FIF_MV_nacionalizmus1.pdf 

<output>PODOLAN, Peter - VIRŠINSKÁ, Miriam. Slovenské dejiny III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. </output>

PODOLAN, Peter - VIRŠINSKÁ, Miriam. Slovenské dejiny III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014.

„Dlhé“ 19. storočie je v slovenských dejinách obdobím mimoriadne bohatým na udalosti. Pred autormi stála už od začiatku tvorby diela náročná úloha: priblížiť na relatívne obmedzenom priestore slovenské dejiny čitateľom zrozumiteľným štýlom, aby po ňom siahli nielen študenti histórie, ale aj laická verejnosť so záujmom o slovenskú históriu. Autori sa v súlade s koncepciou existujúceho projektu slovenských dejín Literárneho informačného centra zamerali na priblíženie slovenskej minulosti najmä v chronologickom slede, sústredili sa na vykreslenie slovenských dejín v širšom štátnom i medzinárodnom kontexte, ako ich ovplyvňovalo celoštátne a v konečnom dôsledku i európske dianie. Vopred určený rozsah a pravidlá zväzku stanovili limity, ktorých sa autori pridŕžali. Vzhľadom na už vydané zväzky slovenských dejín sa aj tento zväzok zameriava najmä na politické a ideové dejiny slovenského národa v 19. storočí. Autori dúfajú, že aj tento diel si získa svoj okruh čitateľov podobne ako Slovenské dejiny I., IV. a V.

<output>PODOLAN, Peter - VIRŠINSKÁ, Miriam. Slovenské dejiny III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. </output>