Periodiká

HISTORICA

Zborník Filozofickej fakulty UK v Bratislave - Historica je jedným z najdlhšie vydávaných zborníkov (ročeniek) na Filozofickej fakulte. Katedra slovenských dejín ho vydáva spolu s historickými sesterskými katedrami - Katedrou všeobecných dejín a Katedrou archívnictva a pomocných vied historických. Doteraz vyšlo viac ako 40 ročníkov, v ktorých sú publikované práce pracovníkov vyššie uvedených katedier, práce kolegov z iných partnerských inštitúcií (vysokoškolské pracoviská, Historický ústav SAV) a vybrané časti diplomových prác poslucháčov katedier.

HISTORIA NOVA

HISTORIA NOVA je online periodikum, ktoré vychádza od roku 2010 pri Katedre slovenských dejín pod vedením zodpovedného redaktora doc. PhDr. Petra Podolana, PhD. Zborníková séria obsahuje široké spektrum príspevkov od štúdií cez menšie články, eseje, recenzie, anotácie až po zvláštne útvary ako bibliografie, zoznamy, edície. Historia nova vychádza nepravidelne dvakrát ročne. Všetky texty nájdete voľne prístupné na portále Historia nova.

MEDEA

Medea - Studia mediaevalia et antiqua je recenzovaný, odborný, interdisciplinárny časopis vydávaný na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od roku 1997. Špecializuje sa na históriu a príbuzné vedné odbory s chronologickým zameraním na pravek, antiku a stredovek (do 16. storočia). Uverejňuje primárne tvorbu študentov a mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska ale aj zahraničia. Vychádza v ročnej periodicite, prípadne v zdvojenom čísle raz za dva roky.

Nosným jadrom časopisu odborné štúdie. Okrem nich obsahuje aj rôzne rubriky ako články, recenzie, anotácie, udalosti či správy. Najstaršou kontinuálnou rubrikou je Ad rem. V nej bývajú uverejňované rozhovory s poprednými osobnosťami vedeckého alebo akademického prostredia.