Projekty a granty

APVV-16-0374: Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“

Projekt Slovenské texty predspisovného obdobia vznikol pri Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Tím pod vedením prof. Martina Homzu tvoria odborníci na slovenské dejiny, dejiny a vývin slovenského jazyka a dejiny literatúry. Na tomto interdisciplinárnom základe skúmame počiatky a vývoj slovenskej písomnej kultúry v ranom novoveku, teda v kontexte procesov ako reformácia, protireformácia/rekatolizácia či centralizácia a formovanie moderného štátu. Hlavnou úlohou projektu je skúmané texty postupne zverejňovať nielen formou knižnej edície, ale aj v dostupnej online databáze. Naším cieľom je pokračovať tam, kde pred polstoročím podobné projekty  skončili. Zároveň ale geograficky aj chronologicky rozširujeme záber výskumu. Ťažiskom nášho bádania sa na začiatok stalo dnešné východné Slovensko (historické Horné Uhorsko), oblasť charakterizovaná veľkou rôznorodosťou. Rozvinutá mestská kultúra (Košice, Prešov, Bardejov, Levoča, Kežmarok, Gelnica a ďalšie), prítomnosť významných šľachtických rodov (Turzo, Rákoci, Tököli, Horváth-Stančič, Berzevici, Sirmay a iné), v cirkevnej sfére činnosť hneď viacerých konfesií, koexistencia niekoľkých etnických skupín. To všetko tvorí dobré predpoklady pre výskum používania slovenčiny v rôznych spoločenských a kultúrnych kontextoch. Naše úsilie je podporené Agentúrou pre podporu vedy a výskumu prostredníctvom Grantu č. APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780).“

Viac na stránke projektu: http://slovacika.sk/