Študentská vedecká a odborná konferencia (ŠVOK)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Po vyhlásení aktuálneho ročníka sa treba podľa harmonogramu pre daný rok prihlásiť do súťaže prostredníctvom prihlášky (formát .pdf alebo formát .rtf). Na prihláške je nutný podpis konzultanta. Prihlášku treba odovzdať fyzicky aj elektronicky Doc. phDr. Petrovi Podolanovi PhD. (email: peter.podolan@uniba.sk) alebo Mgr. Lukášovi Rybárovi, PhD. (email: lukas.rybar@uniba.sk).

Prácu treba odovzdať do termínu (podľa harmonogramu pre daný rok) v dvoch tlačených exemplároch (hrebeňová väzba, alebo rýchloviazací obal) a elektronicky (email). Prezentácia práce v rámci fakultného kola ŠVOK prebehne v termíne stanovenom podľa harmonogramu pre aktuálny rok (obyčajne okolo polovice apríla). Následne sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien dekanom fakulty.

Podrobnejšie celofakultné informácie o Študentskej vedeckej a odbornej konferencii.

Čo je to ŠVOK?

Študentská vedecká a odborná konferencia je prehliadkou prác študentov odboru HISTÓRIA. Ide o súťaž, kde sú jednotlivé práce a vystúpenia hodnotené odbornou komisiou. Spravidla tri najlepšie práce sekcie sú ocenené finančnou cenou (formou mimoriadneho štipendia).

Aký je priebeh ŠVOK?

Samotný priebeh ŠVOK pripomína bežné obhajoby záverečných prác či vedeckých konferencií a je vhodnou prípravou. Autor v krátkosti ústne predstaví svoju prácu, je konfrontovaný s posudkom oponenta a čelí najrôznejším otázkam odbornej komisie, oponenta, ale i publika, pretože ŠVOK je verejne prístupná.

Čo prináša ŠVOK?

ŠVOK predstavuje možnosť prezentácie výsledkov vlastnej práce v písomnej i ústnej podobe, ponúka možnosť sebarealizácie a zviditeľnenia sa. Účasť na ŠVOK zaváži aj na prijímacom konaní na doktorandské štúdium. V neposlednom rade znamená tvorivý dialóg s kolegami študentmi aj pedagógmi a získanie nových skúseností a informácií, overenie si vlastnej odbornej úrovne v konkurencii.

Kto sa môže zúčastniť ŠVOK?

Prihlásiť sa môže každý študent študijného odboru história (i v kombináciách) v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia. Podmienkou je zvládnutie vyššie uvedených termínov. Dôležitý je výber konzultanta (podľa charakteru témy), ktorého podpis na prihláške je POVINNÝ.

Akú tému si vybrať pre ŠVOK?

Téma práce musí súvisieť s problematikou slovenských alebo všeobecných dejín. Vybrať si možno ľubovolnú tému, ktorú je nutné prejednať s konzultantom. Je možné použiť výsledky z prechádzajúceho výskumu (seminárna, bakalárska, pripravovaná diplomová práca) alebo prísť s úplne novou témou.

Aké sú náležitosti práce?

Práca by mala mať rozsah 15-20 strán (Times New Roman, 12b, riadkovanie 1,5). Zachované sú základné náležitosti ako titulná strana, obsah, úvod, "vlastná práca", záver, zoznam použitej literatúry a najrôznejšie prílohy. Samozrejmosťou je jednotný poznámkový aparát.Prácu treba odovzdať do vyššie uvedeného termínu v dvoch tlačených exemplároch (hrebeňová väzba, alebo rýchloviazací obal) a elektronicky (email: lukas.rybar(at)uniba.sk )

Ako má vyzerať prezentácia?

Ústne predstavenie výsledkov práce trvá približne 15 minút. Autor sa musí pripraviť aby predstavil najvýznamnejšie výsledky svojho bádania v  problematike a rétoricky zaujal. Je možné využiť aj audiovizuálne prezentácie, mapy, obrázky, počítačové prezentácie. S ohľadom na možnosti treba ich použitie dohodnúť a pripraviť dopredu.

Študentská vedecká a odborná konferencia (sekcia História) v čase

2020 - fakultné kolo sa nekonalo

2021 - fakultné kolo sa konalo online (Teams) /účastníci

2022 /účastníci/ 1. Ivan Nociar 2. Dalibor Danko 3. Jakub Fiala