Medzinárodné mobility

Erasmus+

<output>Erasmus+ umožňuje až 12 mesiacov mobility - štúdia  na všetkých stupňoch štúdia a mobilitu - stáž, takisto v trvaní až 12 mesiacov. Výzva na výberové konanie sa spravidla zverejňuje koncom decembra alebo začiatkom januára. </output>

Erasmus+ umožňuje až 12 mesiacov mobility na každom stupni štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Výzva na výberové konanie sa spravidla zverejňuje koncom decembra alebo začiatkom januára. Prihlasovanie na mobilitu Erasmus+ štúdium prebieha online cez softvér Mobility Online. Prihláška je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu.

Viac informácií o mobilitách v rámci Erasmus+, vrátane dôvodov, prečo sa prihlásiť na Erasmus, často kladených otázok, prihlasovania a iných, nájdete na stránke fakulty.

S otázkami sa môžete obrátiť na katedrových koordinátorov, na našej katedre: Mgr. Stanislava Kuzmová, PhD.
Katedrový koordinátor/ka  schvaľuje Erasmus+ zmluvy a určuje počet prijatých/vyslaných študentov/učiteľov. Katedrový koordinátor/ka je tiež študijným poradcom študenta počas jeho štúdia na zahraničnej univerzite v rámci programu Erasmus+ - katedrový koordinátor/ka schvaľuje learning agreement študenta, zmeny v študijnom pláne a tiež uznanie mobility študenta.

Naša katedra má uzatvorené zmluvy o výmene študentov špeciálne s nasledujúcimi partnermi: Jagelovská univerzita v Krakove, Univerzita v Gdaňsku, Univerzita Georga Augusta v Göttingene, Univerzita v Záhrebe, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Univerzita v Opave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Turnove v Bulharsku, Department of Medieval Studies na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti.

Na mobilitu môžete využiť aj iné miesta na základe zmlúv iných katedier, pokiaľ zmluva umožňuje študijný program zodpovedajúci vášmu odboru. Úplný zoznam zmlúv mobilít v rámci Erasmus+ nájdete na stránke fakulty.


Okrem Erasmus+ mobility v rámci rôznych stupňov štúdia môžete absolvovať aj Erasmus+ stáže.
Viac informácií o stáži študenta.
Viac informácií o stáži absolventa TU.


Do zahraničia môžete vycestovať aj na základe bilatelárnych zmlúv
a štipendií administrovaných cez SAIA, alebo cez štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu.

Aktuálne výzvy nájdete na stránke fakulty.

Zoznam partnerských Erasmus+ zmlúv Katedry slovenských dejín

Univerzita: University of Göttingen (D) - German language
Kód: D GOTTING01
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: St. Cyril and Methodius University of Veliko Turnovo (BG)
Kód: BG VELIKO01
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of South Bohemia in Ceske Budejovice (CZ)
Kód: CZ CESKE01
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Opava (CZ)
Kód: CZ OPAVA01
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Hradec Králové (CZ)
Kód: CZ HRADEC01
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Zagreb (HR)
Kód: HR ZAGREB01
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Jagiellonian University in Krakow (PL)
Kód: PL KRAKOW01
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Central European University in Budapest (HU)
Kód:HU BUDAPES47
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Gdansk (PL)
Kód:PL GDANSK01
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Incoming students

The department offers the following courses in English (the course offer may vary from year to year):

Winter Semester 2020/21
Slovak History – Middle Ages (until 1526)
credits (ETCS): 3 credits
code: FiF.KSD/A-moHI-429/18

Saints, miracles, examples. Hagiographic genres and cult of saints in Central Europe in the High and Late Middle Ages.
credits (ETCS): 3 credits
code: FiF.KSD/A-moHI-428/18

Summer Semester 2020/21
Early Modern Slovak History
credits (ETCS): 3 credits
code: FiF.KSD/A-moHI-432/18

Jagiellonians in the Kingdom of Hungary and in Central Europe: king, family, dynasty.
credits (ETCS): 3 credits
code: FiF.KSD/A-moHI-431/18

Memory and History: Middle Ages, Central Europe and Beyond

credits (ETCS): 3 credits

code: FiF.KSD/A-moHI-434/20

Syllabuses of the provided courses

 

Faculty of Arts of Comenius University offers also English degree programme Central European Studies. All courses provided by the programe are offered in English language and they may be of interest to visiting students of history programmes.

The list of courses provided by CES

You can find the full list of courses in English language at the faculty website: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/incoming-students/

If you have questions concerning Erasmus+ mobility or any exchange or scholarship programme at the Department of Slovak history, please, contact Dr. Stanislava Kuzmová, stanislava.kuzmovauniba.sk


CEEPUS

Katedra slovenských dejín je partnerom a centrálnym koordinátorom výmennej siete Ceepus pre študentov a doktorandov histórie a tiež vedeckých pracovníkov zainteresovaných inštitúcií.

Partnermi našej siete CIII-SK-0705-02-1314 s názvom Questions to the History of Central and East-Central Europe in the Middle Ages and the Early Modern Period sú nasledovné inštitúcie:

Fakulta histórie Univerzity sv. Cyrila a Metoda vo Veliko Tarnovo

Katedra histórie Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne

Filozofická fakulta Palackého Univerzity v Olomouci

Katedra histórie Fakulty sociálnych a humanitných vied Univerzity v Záhrebe

Katedra stredovekých štúdií Stredoeurópskej Univerzity v Budapešti

Katedra stredovekej a novovekej histórie na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti

Fakulta humanitných a sociálnych vied Katolíckej Univerzity Petra Pázmáňa v Budapešti

Inštitút histórie Fakulty histórie Jagelovskej Univerzity v Krakove

Inštitút histórie Fakulty histórie Varšavskej Univerzity

Fakulta histórie a filozofie na „Babeș-Bolyai“ Univerzite v Kluži

Katedra histórie na Filozofickej fakulte Univerzity v Belehrade

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade

Študenti a doktorandi realizujú študijné pobyty väčšinou v dĺžke 2 – 3 mesiace. Učiteľské mobility vyžadujú počas týždenného pobytu odprednášanie 5 vyučovacích hodín. Každý rok v Apríli centrálna kancelária Ceepus vo Viedni prideľuje zaregistrovaným sieťam určitý počet bodov, ktorý sa premieta do presného počtu pridelených štipendijných mesiacov, ktoré každý jeden partner môže udeliť iným partnerom v sieti. Množstvo a tiež konkrétne pridelené mesiace sa preto každý rok menia v závislosti do dopytu. Katedra slovenských dejín ako koordinátor celej siete má v tomto smere výhodu a po rokovaní s partnermi dostáva najviac možností na realizovanie študijných a učiteľských pobytov (počas akademického roku 2012/2013 to boli dva mesiace v Brne, Záhrebe, Novom Sade, Krakove, na CEU v Budapešti, učiteľská mobilita v Kluži). Reálny počet mesiacov pridelených nám zahraničnými partnermi bude známy v máji 2013. Od toho momentu sa môžu študenti prihlasovať na študijný pobyt, ktorý by sa odhoral v zimnom semestri 2013/2014. Nasledujúci deadline pre študentov, ktorí chcú svoj pobyt realizovať v letnom semestri 2013/2014 je 31. októbra 2013.

Záujemcovia o študijný, alebo výskumný pobyt si v prvom rade musia vytvoriť konto na stránke www.ceepus.info a zaregistrovať na „mobility role“. Ďalej pri výbere, aký štýl mobility si chcú zvoliť, vyberajú možnosť „network“. Možnosť „freemover“ je pre všetkých študentov, ktorí chcú cestovať na inštitúciu, ktorá nie je zaradená v našej sieti, alebo chcú realizovať pobyt na vlastnú päsť, či v dlhšom časovom rozmedzí. V tomto prípade si vybavujú všetky formálnosti (odporúčací a pozývací list, schválený výskumný plán) sami.

V rámci našej siete už študent nemusí predkladať jednotlivé tlačivá, hodnotí sa iba kvalita prihlášky, ktorá sa odráža na predostrenom študijnom, alebo výskumnom pláne. V súvislosti s dĺžkou väčšiny realizovaných pobytov sa nevyžaduje od študentov návšteva predmetov, alebo prednášok a pobyty by mali byť zamerané skôr na vypracovanie prác, zhromaždenie literatúry, odborné konzultácie, či jazykové kurzy.

Po prihlásení sa do systému a vyhľadaní našej siete záujemca vyplní predpokladané dátumy pobytu, svoje osobné informácie a predispozície, motiváciu a zámer pre ktorý chce cestovať na zahraničnú inštitúciu v online prihláške.

Schvaľovanie pobytov sa uskutočňuje cez dvojstupňovú štruktúru programu Ceepus v každej členskej krajine (katedrový, alebo fakultný koordinátor – národná kancelária Ceepus). U nás je prvým stupňom Katedra slovenských dejín a druhým SAIA.

Katedroví a fakultní koordinátori sú zodpovední za základnú formálnu stránku veci, ako je podpisovanie potvrdení o príchode na miesto, realizáciu plánu a tiež ubytovanie. Národné kancelárie (ak nie je ustanovené inak) zodpovedajú za vyplácanie štipendia. Ak v mieste realizácie študijného pobytu nesídli národná kancelária Ceepus, vypláca štipendium hosťovská inštitúcia.

Výška štipendií, adresy národných kancelárií a kontakty, základné informácie, zoznam zaregistrovaných sietí a pokyny pre „freemoverov“ sú na stránke www.ceepus.info.

Hlavným koordinátorom siete Ceepus a tiež lokálnym koordinátorom na Katedre slovenských dejín je Adam Mesiarkin. Pre ďalšie informácie o aktuálnych miestach a mesiacoch ho neváhajte kontaktovať  na mesiarkin.a(at)gmail.com.

Národná kancelária Ceepus sa nachádza v sídle SAIA v Bratislave,  www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/ a odchádzajúcimi študentami sa zaoberá pani Mgr. Marta Králiková (Čonková) marta.kralikova(at)saia.sk  a prichádzajúcimi pani Mgr. Dáša Reháková, dasa.rehakova(at)saia.sk .