Novinky a aktuálne výzvy

PREDZÁPIS na a. r. 2024/2025 pre študentov odchádzajúcich na mobilitu Erasmus+

Študenti bakalárskych a magisterských študijných programov, ktorí boli vybraní na zimný semestrálny/celoročný študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ majú možnosť prísť sa zapísať na štúdium na a. r. 2024/2025 na študijné oddelenie v termíne od 23.7.2024 v rámci tzv. predzápisu na štúdium.

Na predzápise si od vašej študijnej referentky vypýtajte Potvrdenie o návšteve školy v a. r. 2024/2025 v slovenčine a nahrajte si ho do systému Mobility online medzi dokumenty, nakoľko predstavuje jeden z povinných dokumentov za účelom pridelenia grantu zo strany Rektorátu UK.

Prosím, berte do úvahy skutočnosť, že počas letných mesiacov si pracovníci študijného oddelenia, ako aj referátu medzinárodných vzťahov čerpajú na vymedzený čas dovolenky. V prípade, že má vaša študijná referentka dovolenku, informujte sa na študijnom oddelení, kto vás môže v jej neprítomnosti zapísať na štúdium na a. r. 2024/2025.

Študenti, ktorí boli vybraní na letný semestrálny študijný pobyt v rámci programu Erasmus+, sa zapíšu v riadnom termíne zápisu na štúdium, stanoveným študijným oddelením.

Na predzápis sa môžu na študijné oddelenie dostaviť aj študenti, ktorí boli vybraní na BIP mobilitu či STÁŽ študenta s nástupom na mobilitu začiatkom septembra.

Študenti doktorandských študijných programov s nástupom na mobilitu začiatkom septembra sa prídu zapísať na referát pre vedu a PhD. štúdium v termíne od 15.8. - 23.8.2024.

 

 

Vládny štipendijný program Indonézskej republiky

Na základe informácie z Veľvyslanectva Indonézskej republiky v Bratislave prinášame ponuku na možnosť štúdia v rámci vládneho štipendijného programu Indonézskej republiky, ktorý je určený pre záujemcov o celé štúdium (nejde teda o semestrálne pobyty) na niektorej z 31 vybraných indonézskych univerzít (spolu vyše 1400 študijných programov).

Ponuka môže byť zaujímavá najmä pre študentov, ktorí plánujú PhD. štúdium, no vzhľadom na svoju špecializáciu nenachádzajú možnosti na ďalšie štúdium v rámci UK.

Podrobnejšie informácie o štipendijnom programe KNB: https://knb.kemdikbud.go.id

Termín na podanie prihlášky on-line je do 24/2/2024.

CFA – CEFRES GRANT PRE MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV FIF UK 2024

Výzva na podávanie prihlášok pre študentov druhého alebo vyššieho ročníka doktorandského štúdia a postdoktorandov zapísaných na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK):

Termín odovzdania prihlášok:          15. marca 2024

Trvanie mobility:                                   2 až 10 mesiacov (od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025)

Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FiF UK), Francúzsky inštitút na Slovensku (IFS) a Francúzske výskumné centrum humanitných a spoločenských vied (CEFRES) ponúkajú granty na mobilitu v CEFRES pre Študentov druhého alebo vyššieho ročníka doktorandského štúdia a postdoktorandov (do 10 rokov po obhajobe PhD) FIF UK.

ŠTIPENDIÁ

Celková suma vo výške 5 000 EUR bude poskytnutá na pobyty v rozsahu od 2 do 10 mesiacov (500 EUR mesačne). Výška grantu je 500 eur/mesiac, ktorá bude poskytnutá navyše k doktorandskému štipendiu alebo mesačnému platu (v prípade zamestnancov/zamestnankýň).

Vybraní uchádzači a uchádzačky sa pridajú k multidisciplinárnemu výskumnému tímu CEFRES a aktívne sa zapoja do vedeckého života centra. Budú pôsobiť v medzinárodnom výskumnom centre, prezentovať svoj výskum na interných seminároch CEFRES a môžu organizovať aj vedecké podujatia (workshop, konferenciu...) spolufinancované centrom. Výskum štipendistov a štipendistiek by mal prispieť k jednej z výskumných oblastí CEFRES .

OPRÁVNENOSŤ

·         Doktorandi zapísaní na FiF UK do druhého alebo vyššieho ročníka

·         Postdoktorandi na FiF UK do 10 rokov po obhajobe PhD

·         Dobrá znalosť angličtiny je povinná, znalosť francúzštiny je vítaná.

HARMONOGRAM

·         17. januára 2024                         Otvorenie výzvy

·         20. februára 2024                         Informačné stretnutie ku grantovej výzve (G239 FiF UK)

·         17. marec 2024, 23:59 CET        Uzávierka prihlášok             

·         17. marca – 28. apríla 2024         Vyhodnotenie žiadostí

·         16. – 17. mája 2024                     Online konkurzy s vybranými kandidátmi/kandidátkami

·         20. mája 2024                               Zverejnenie výsledkov

 

DOKUMENTY POTREBNÉ K PRIHLÁŠKE (v angličtine alebo francúzštine)

·        Riadne vyplnená prihláška – download the form here

·      Zhrnutie vášho výskumu (maximálne 3 strany) vrátane: ciele a vstupy výskumu; metodologický a teoretický rámec; prvotné výsledky (od začiatku výskumu)

·         Motivačný list s odpoveďou na tieto dve otázky:

o        Ako váš výskumný projekt prispieva k niektorej z výskumných oblastí CEFRES? (450 slov)

o        Ako môže váš výskum profitovať z CEFRES? (300 slov)

·         Dva akademické referenčné listy (vrátane jedného od školiteľa v prípade doktorandov)

·         Životopis so zoznamom publikácií a článkov

·         Súhlas dekana fakulty (pre doktorandov )

·         Potvrdenie, že zamestnávateľ súhlasí s mobilitou zamestnanca (len pre postdoktorandov)

Prihlášky je potrebné podať elektronicky v jednom súbore PdF s názvom „ FiFUK -Vaše priezvisko“ na adresu: claire.madlcefres.cz . Aby bolo možné prihlášku posudzovať, prihláška musí byť kompletná a obsahovať všetky povinné dokumenty.

20. februára 2024 o 13:00 bude v rámci FiF UK (G239) informatívne stretnutie, na ktorom budú zodpovedané všetky vaše otázky týkajúce sa programu a procesu podávania žiadostí.

Otázky týkajúce sa postupu podávania žiadostí je možné adresovať aj týmto osobám:

·         Aneta Világi (prodekanka pre medzinárodné vzťahy FiF UK), aneta.vilagiuniba.sk

·         Claire Mádl (zástupkyňa riaditeľa, CEFRES), clairecefres.cz .

Erasmus výzva na mobilitu študentov 2024/25

V termíne od 15.12.2023 do 15.02.2024 otvára Univerzita Komenského výzvu na prihlasovanie na študentské mobility Erasmus+ za účelom štúdia (akcia SMS, pobyty na semester) na akademický rok 2024/2025.

Prihlášku študenti podávajú v systéme Mobility Online, linka na prihlášku je na stránke https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/ , na ktorej študenti nájdu aj návod na podanie prihlášky.

 

Ďalšie informácie nájdete na univerzitnej stránke https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-studium/, prihlasovanie, návod aj webstránka sú aj v anglickom jazyku.

 

Platné zmluvy (Agreements) s partnerskými inštitúciami pre Vašu katedru si môžete pozrieť tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus/

 

Vzhľadom na stále prebiehajúcu elektronizáciu programu v celej Európe sa určite objavia nejaké problémy, ktoré budeme priebežne riešiť. Ak vo výbere nenájdete zmluvu s určitým partnerom, hoci by daná zmluva mala byť platná, napíšte prosím na rmvfphil.uniba.sk

V prihláške si môžu študenti vybrať najviac 3 možnosti = 3 partnerské univerzity, vrátane ENLIGHT univerzít na základe multilaterálnej zmluvy uzatvorenej na úrovni celej univerzity.

ENLIGHT zmluva je uzatvorená pre všetky študijné odbory (s určitými výnimkami uvedenými na stránke), čo ale neznamená, že na danej univerzite sa všetky odbory aj vyučujú. Študenti si preto musia vopred overiť možnosti štúdia a kompatibilitu s ich študijným program na stránkach partnerskej univerzity, prípadne v katalógu predmetov ENLIGHT. Počty miest na ENLIGHT zmluvách platia pre celú univerzitu a sú veľmi rôznorodé (od 4 po 30 študentov na partnera), nedajú sa preto rozdeliť po fakultách na začiatku výberu. ENLIGHT mobility preto vyhodnocuje priamo rektorát a hodnotí: prospech, jazykové znalosti, či ide o prvú Erasmus mobilitu a prípadné zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie študenta na základe informácií zadaných v prihláške.

Informácie o ENLIGHT mobilitách v rámci tejto výzvy (počty miest a termíny na nomináciu, linky na partnerské univerzity...) nájdete na stránke (záložka ENLIGHT mobility): https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-studium/ 

Deadline na podanie prihlášky na ak. rok 2024/25 je do 15.02.2024.

Masaryk University Staff Training Weeks in 2024

Masaryk University Staff Training Weeks 2024

Location: Brno, Czech Republic

 

The MU is going to provide staff training weeks in these fields:

 

1. Services for Students with Special Needs

2. Technology Transfer Office

3. International Relations Office

4. Research Managers and Administrators

5. Libraries

 

Please find more details about preliminary programs, electronic applications and furher practical information at our webage https://czs.muni.cz/en/staff-from-abroad/training-seminars/must-week

The language of training is English.

The members of university staff can apply via Erasmus STT program.

Seminár SAIA

V mene Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA, n.o.) Vás pozývame na seminár, ktorý sa uskutoční dňa 28.11.2023 v čase od 14:30 do 15:30 v miestnosti G140.

V rámci seminára budú zástupkyne SAIA prezentovať štipendijné možnosti v zahraničí pre študentov, doktorandov a VŠ učiteľov v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov administrovaných cez SAIA.

Webinár SAIA

V spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA) si Vám dovoľujeme dať do pozornosti pripravovaný webinár SAIA.

Webinár SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra): 

"Štipendiá SAIA, n. o. pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do všetkých krajín sveta! " 

 

Kedy?: v stredu dňa 22. novembra 2023 o 14.00 hod. 

Podujatie je určené pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí majú záujem vycestovať do zahraničia na výskumné pobyty alebo na jazykové kurzy. 

Odkaz na pripojenie na webinárhttps://lnk.sk/ylm1

 

Program webinára: 

·       Akademické mobility - štipendiá udeľované na základe medzivládnych  

        dohôd a ponúk zahraničných vlád v Európe i vo svete 

·       CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá 

·       NŠP - Národný štipendijný program Slovenskej republiky - štipendiá do

        akejkoľvek krajiny sveta 

·       Akcia Rakúsko-Slovensko - spolupráca vo vede a vzdelávaní 

·       EURAXESS - Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov 

 

 

Novinka – Online konzultácie

Študenti Filozofickej fakulty UK v Bratislave majú možnosť získať potrebné informácie k prihláseniu a realizácii študentských mobilít prostredníctvom online konzultácie (cez MS Teams) s referentkami Referátu medzinárodných vzťahov.

Online konzultácie prebiehajú vo vyhradený deň, a to každý piatok. V prípade záujmu o online konzultáciu, prosím, kontaktujte Mgr. Lenku Gašovú e-mialom: lenka.gasova@uniba.sk

News – Online Consultations

Foreign students at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava have the opportunity to obtain the necessary information related to their mobility through an online consultation (via MS Teams) with the officers of the International Relations Office. Online consultations take place upon reservation, every Friday. If you are interested in an online consultation, please contact Mgr. Mária Gajarská Kučerová at: maria.gajarska.kucerovauniba.sk

The Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE), Freiburg

Scholarships for students and early-stage reseachers from Eastern Europe

Scholarship holders work on a self-developed research project that fits into the research program of the IVDE. Beyond the research results, the project should open up perspectives for further cooperation with the IVDE in the areas of research, teaching, documentation and knowledge transfer.

Who can apply for a scholarship?

Applications are open to students, graduates, doctoral candidates and postgraduates from countries in Eastern Europe (i.e. Bosnia-Herzegovina, Croatia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Ukraine, Hungary and the Baltic States). In the case of students, at least three years of study or the bachelor's degree should have been completed by the start of the scholarship stay. Doctoral candidates should not have exceeded the age of 35. German language skills must be proven.

Which research projects can be funded by a scholarship?

Research projects must be dedicated to the culture and/or history of the German/German-speaking population in/from Eastern Europe and fit into the research program of the IVDE. There is a special interest in projects dealing with questions of migration, ethnic minorities, everyday life and memory culture as well as the history of historical or ethnological research. Research on issues of cultural interdependence, transculturality, and multi/pluri-ethnicity is explicitly encouraged.

To which disciplines must the research projects be assigned?

Funding is provided for projects from the humanities and social science projects with a suitable thematic focus (see above).

Which scholarship rate will be awarded?

The funding is awarded as a grant. The scholarship amounts to EUR 1,000.00 per month for students and doctoral candidates, and EUR 1,500.00 per month for postdocs. The amount refers to a full calendar month, i.e. in the case of a shorter stay, the amount is only paid out proportionally. Grants for material and travel expenses as well as for (international) health and personal liability insurance can be made upon application.

For what period is it possible to apply for a scholarship?

The scholarship is initially granted for a period of up to five months (one semester). A one-time extension is generally possible if the application for further funding is successful.

Is the scholarship linked to a stay at the IVDE?

Yes, scholarship holders conduct research at the IVDE; short-term research stays off-site are possible. Active participation in the activities of the Institute is expected.

Are there application deadlines?

No, there are no fixed application deadlines. Applications can be submitted continuously, but at least three months before the requested fellowship start date.

Applications for a scholarship can only be submitted for the current year.

Which application documents must be submitted?
 • Application form (https://www.ivdebw.de/assets/dokumente/Bewerbungsformular_IVDE-Stipendium.pdf)
 • Detailed curriculum vitae
 • Description of the research project including time/work schedule
 • Description of the previous course of studies or research career
 • List of publications (if available)
 • PDF file of a significant publication
 • For students: List of academic records by year (informal, with grades, confirmation by the university)
 • For (post-)graduates: copies of certificates (attested) as well as proof of current research activities, if applicable
 • If applicable, employer's reference (copy of the original)
 • Letters of recommendation from two university teachers with doctoral degrees
 • DAAD language certificate or comparable degree/proof of German language skills

Applications written in a foreign language must also be submitted with a German or English translation.

Where should the application documents be sent?

The application documents are to be sent (in one PDF file, max. 5 MB) exclusively by e-mail to: poststelle@ivde.bwl.de

Stáže v inštitúciách EÚ

Spoločne formujeme Európu

Stáže v inštitúciách EÚ

Ak máte záujem o kariéru v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ

navštívte webovú stránku Európskej personálnej agentúry  (EPSO)

link: Homepage | EU Careers (europa.eu)

na stránke nájdete širokú škálu oblastí stáží

 

Stáž v EÚ vám ponúkne

·         jedinečnú možnosť pochopiť, o čom je kariéra v EÚ,

·         príležitosť zlepšiť si odborné zručnosti,

·         skvelú príležitosť na osobný rast.

 

Dĺžka stáží zvyčajne trvá 5/6 mesiacov (v závislosti od rozhodnutia danej inštitúcie EÚ môžu byť niektoré stáže kratšie/dlhšie).

Stáže v rámci inštitúcii, orgánov a agentúr EÚ sú platené (výška odplaty sa môže líšiť v rámci jednotlivých ponúk).

EPSO zároveň pravidelne aktualizuje svoju webovú stránku o nové pracovné ponuky.

 

Zaujímavé ponuky nájdete aj na sociálnych sieťach EPSO a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí EÚ:

Web: https://epso.europa.eu/en;  Práca v inštitúciách EÚ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk)

Facebook: https://epso.europa.eu/en

                   https://www.facebook.com/EuCareersSlovakia

                   Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli | Brussels | Facebook

Instagram: https://www.instagram.com/eucareers/

        slovensko_v_eu

Twitter: https://twitter.com/eu_careers

                Slovakia in the EU (@SLOVAKIAinEU) / Twitter

YouTube: https://www.youtube.com/user/EUCareers?cbrd=1

Linkedin: EU Careers by EPSO | LinkedIn; 

Erasmus+ mobilita v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT

Milí študenti,

do stredy 13. apríla sa môžete prihlásiť do pilotnej výzvy na semestrálnu Erasmus+ mobilitu v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT pre zimný semester 2022. Mobility sa organizujú na základe spoločnej zmluvy pre všetky študijné odbory na úrovni univerzít. Preto aj výberový proces nebude organizovaný na Vašej fakulte, ale na úrovni celej univerzity. Pred podaním prihlášky si prosím na stránkach partnerskej univerzity overte, či študijný odbor, o ktorý máte záujem, sa na partnerskej univerzite vyučuje a je kompatibilný s Vašim študijným programom na Univerzite Komenského. Po výbere a nominácii študentov bude Vaša prihláška spracovaná rovnakým spôsobom, ako ostatné Erasmus+ semestrálne mobility (podpis Learning agreement Vašou fakultou a partnerov, rovnaké granty...). V prihláške si môžete vybrať 1 ENLIGHT univerzitu. Prihlášku si prosím nepodávajte, ak ste už na zimný semester vybraný na mobilitu v klasickej Erasmus+ výzve, osobitné ENLIGHT výzvy sa budú organizovať pravidelne pre každý semester.

Výber bude založený iba na 2 kritériách – prospech v predchádzajúcom akademickom roku (s výnimkou študentov 1. ročníka) a motivačný list vyplnený priamo v prihláške. K podaniu prihlášky nepotrebujete žiadne iné dokumenty, iba vyplnenú online prihlášku.

Linka na prihlášku: https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=ENLIGHT_SMS&sprache=en

Summer School - Ruptures and Utopia: Psychoanalytic Perspectives and Social Critique

The International Office of the IPU Berlin would like to emphasize that we still have a few scholarships available for our summer school “Ruptures and Utopia: Psychoanalytic Perspectives and Social Critique” which will take place in an online format from 4th to 16th July 2021. International scholars and students will engage in an interdisciplinary way with exciting topics like Antisemitism, Authoritarianism and Generational Ruptures. Lecturers, students, and professionals from more than 15 countries have confirmed their attendance until now.

Candidates must be at least in their 3rd year of bachelor or in master or PHD studies to be eligible for a scholarship that comprises the participation fee of 220 € plus a 100 € bonus for the purchase of thematic literature or networking costs.

All further information about the Summer School can be found on our website: www.ipu-berlin.de/summer-school.

Program

CEEPUS Scholarship opportunity

Dear student,

Would you like to participate in a free online summer course, earn credits, have fun and enjoy being part of a multicultural community?

Participate in our online summer school “EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe”, taking place between June 25 – July 2, 2021.

Apply to our summer school now and get accepted into the program free of charge! Students from Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia and Slovenia can apply for the CEEPUS Scholarship to receive a participation fee waiver. Don’t hesitate! Apply now to this exceptional Summer School!

This intensive but enjoyable online summer program will focus on the forthcoming 2021-27 period of the European Union and will discuss hot topics such as the global pandemic and the post-COVID-19 era, along with how the EU can recover itself from political and economic points of view.

The course includes the following topics:

 • New Global Order – Where will Europe find itself?
 • Central Eastern Europe and the Economic Transformation
 • Migrants and Migration Policies in the EU
 • Cultural Diversity in Europe
 • The Role of Place Branding in a Globalized Europe and the European Capital of Culture

In the evenings, students will participate in exciting and enriching online social activities including Team Building sessions, a Game Night, a Quiz Night about the European Union, and an Intercultural Evening.

Language of instruction: English

Who can apply: The program is open to undergraduate, graduate and PhD students

Earned credits: 6 ECTS credits

Program fee: FREE of charge for CEEPUS Scholarship holders. The CEEPUS Scholarship covers your tuition and participation in various online social activities.

How to apply for the CEEPUS Scholarship? Complete the application form on the following site:  EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe - Study in Pécs, Hungary! (pte.hu)

Application deadline for the CEEPUS Scholarship: May 16, 2021 

Please find more details about the summer course in the document.

If you have additional questions, please visit website at https://summerschool.pte.hu/

 

Cultural and Intellectual History between East and West

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľujem si Vás osloviť s „Výzvou“ adresovanou študentom magisterského stupňa Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Ide o možnosť získať dvojitý magisterský titul v študijnom programe „Cultural and Intellectual History between East and West (CIH)“ na Univerzite v Kolíne – bližšie informácie nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností ohľadne dvojitého magisterského programu CIH, prosím, neváhajte kontaktovať Dr. Koliovú (marianna.koliovauniba.sk, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy).

Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe

Vážené študnetky, vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť študovať magisterský študijný program "Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe" v rámci spolupráce medzi Filozofickou fakultou UK a Alma Mater Studiorum – Universita’ Dí Bologna.

Viacej informácií nájdete tu: Programme enrolment: requirements, deadlines and methods — Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe - Laurea Magistrale - Forlì (unibo.it)

Univie: summer school – European and International Studies 2021 (Sommerhochschule of the University of Vienna)

The univie: summer school will take place from July 17 to August 14 2021. The four week program offers high level European Studies courses and the Austrian Arbitration Academy and German Language courses.

Students from all over the world have been drawn to the program, not only because of its outstanding academic reputation and the excellent opportunities it offers students to study German, but also because of its location directly on the shores of Lake Wolfgang, one of Austria's most scenic lakes in the picturesque Salzkammergut region and because of the excellent sports and recreational facilities.

More information about the Sommerhochschule and summer school can be found at our website at http://shs.univie.ac.at.

Documents:
- application form
- brochure

L’Agence Universitaire de la Francophonie

Univerzitná agentúra frankofonie - L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), si Vás dovoľuje pozvať k vyplneniu dotazníka.

Dotazník je určený študentom všetkým odborov  ako aj doktorandom, vedeckým aj nevedeckým pracovníkom.

Ide  o nasledovné:
AUF začína bezprecedentné a ďalekosiahle „globálne konzultácie“   https://www.auf.org/nouvelles/actualites/lauf-lance-consultation-mondiale-de-francophonie-scientifique/za účasti politických vedúcich a vedúcich univerzít, inštitucionálnych orgánov zo 1007 členských štátov v 119 krajinách, predstaviteľov občianskej a hospodárskej spoločnosti a konečne študentov. Táto konzultácia poskytne základ pre novú diferencovanú stratégiu (2021 - 2025).
Dotazník pre leadrov/úradníkov má otázky zamerané na priority univerzity v oblasti financovania výskumu, podpory vývoja online, kurzov, valorizácie výskumu a inovácii, posilnenia metodických zručností učiteľov a výskumníkov atď.

Dotazník pre študentov je zameraný na ich názory čo by im pomohlo najviac pri ich akademickom úspechu: digitálny pracovny priestor, prístup k edukačným a dokumentárnym zdrojom,  vybaveným laboratóriám.


Dotazník je anonymný.


link, určený na vyplnenie študentom (dá sa zmeniť jazyk na anglický):

https://enquetes.auf.org/588946?lang=fr

 

link pre leadrov, úradníkov, výskumníkov (dá sa zmeniť jazyk na anglický):

https://enquetes.auf.org/648926 

POSOC-19

There is a new call for participation in a flexible network of French-speaking researchers in social, legal and political sciences to decide on common problems by using the same methodologies and the same data collection devices. Ultimately, it should allow publications, conferences, workshops in major international conferences in the discipline. For more details click here.