Novinky a aktuálne výzvy

Akcia Rakúsko – Slovensko

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

·      Štipendiá Akcie pre diplomantov,

·      Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,

·      Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,

·      Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2021 môžu uchádzať uchádzači z technických odborov).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2021
  • Výber štipendistov: máj

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

·      podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2021
  • Schvaľovanie projektov: máj

Z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).


Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia).

„Eugen Ionescu“ 2020 - 2021 - doktorandské a postdoktorandské štipendiá

Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o doktorandské a post doktorandské štipendiá programu rumunskej vlády „Eugen Ionescu“ 2020 - 2021. 

Dokumenty týkajúce sa výzvy sú dostupné na: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidature-2021/ 

Medzinárodná výzva na predkladanie žiadostí je otvorená do 28. marca 2021.

Obdobie mobility: september - december 2021.

Cieľová skupina: doktorandi a učitelia-výskumní pracovníci všetkých odborov, pripojení k univerzitnej sieti AUF v krajine OIF a v Alžírsku (okrem Rumunska), ktorí chcú absolvovať trojmesačnú stáž v Rumunsku v jednom z 28 univerzitných centier.

Training programme Enhancing the teaching mobility experience

Dear Colleague,

 

the team of Teach With Erasmus+ (TWE+) project, would like to invite all academic staff at your university to participate in the training programme: Enhancing the teaching mobility experience, which will be held online in 4 modules between January and March 2021. 

TWE+ is intended to follow the initiative of the staffmobility.eu platform and create a new platform for future teaching mobilities. The platform will include a database of teaching methods to equip the teachers with pedagogical tools during their mobility. The partners developed a Quality and Impact Measurement Tool that can be used to evaluate teaching mobilities. 

This initiative is an Erasmus+ KA2 strategic partnership between five partners: 

Eötvös Loránd University, UniLaSalle, University of Alcalá, UNICA and EUF. 

All information and the application form is available on the new Erasmus+ teaching mobility platform (testing version): 

https://dev.teachwitherasmus.eu/budapest/enhancing-teaching-mobility-experience 

Deadline for applying: 15 January 2021. 

Team TWE+ is looking forward to meeting you on the training! 

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu na ak. rok 2021/22 otvorené!

ERASMUS+ MOBILITA (ŠTÚDIUM)

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 15.12.2020 do 15.02.2021 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu – štúdium na akademický rok 2021/22 (pre zimný aj letný semester pobytu).

 

Prihláška na Erasmus+ je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+ (pre prihlásenie použite vaše údaje do AIS2). Prihláška je kompletná len v prípade, že po prihlásení do Mobility Online vložíte aj žiadané dokumenty. Posledný deň, kedy je možné dokumenty do Mobility Online vložiť je 15.02.2021, 00:00 CET.

 

Zoznam dostupných univerzít na mobilitu je dostupný na webe FiF UK (sekcia medzinárodné vzťahy – Erasmus+ – Medziinštitucionálne zmluvy). 

 

Erasmus+ pobyt je skvelá príležitosť na získanie nových študijných aj osobných skúseností a zlepšenie svojich vedomostí a skúseností predtým, než ukončíte štúdium. Ak stále váhate či Erasmus+ pobyt absolvovať a potrebujete viac informácií kontaktujte Referát zahraničných vzťahov FiF UK na rzs@fphil.uniba.sk alebo sa príďte informovať osobne (Gondova 2, 1.poschodie, č. dverí 115).

Development Studies at the University of Antwerp, Belgium

 
 
 
 

Do you lose sleep over issues of globalization, the climate crisis, migration or inequality and poverty around the world?

Do you want to contribute to local and/or global development?

The Institute of Development Policy (IOB) at the University of Antwerp brings together people from around the world who share your concerns and ambitions.  

In one of our three Advanced Masters, you’ll study these issues, expand your knowledge, confront innovative and challenging ideas, and acquire vital professional skills.

 
 
 
 
 
 

Six reasons to study at IOB!

  1. At IOB, we stimulate a creative environment, with teachers and students from all parts of the world
  2. We have students from over 30 different countries, with diverse academic and professional backgrounds. Here, you’ll experience the world in the classroom
  3. We have an affordable registration fee, but we also offer several scholarship opportunities
  4. We are a multidisciplinary academic institution that offers policy-oriented education based on the latest scientific insights about development challenges.
  5. Our research, which is the basis for our education, focuses on analyzing development policy as a multi-actor process. Of course, we also engage in policy advisory work
  6. Our students end up working at development actors such as international organizations, NGO’s, governments, as well as at research and education institutes around the globe.


If you want to become a ‘change agent’, IOB is the place for you!
Let's shape the future together!

 

 
 

Apply now for academic year 2021-2022

Univie: summer school – European and International Studies 2021 (Sommerhochschule of the University of Vienna)

The univie: summer school will take place from July 17 to August 14 2021. The four week program offers high level European Studies courses and the Austrian Arbitration Academy and German Language courses.

Students from all over the world have been drawn to the program, not only because of its outstanding academic reputation and the excellent opportunities it offers students to study German, but also because of its location directly on the shores of Lake Wolfgang, one of Austria's most scenic lakes in the picturesque Salzkammergut region and because of the excellent sports and recreational facilities.

More information about the Sommerhochschule and summer school can be found at our website at http://shs.univie.ac.at.

Documents:
- application form
- brochure

L’Agence Universitaire de la Francophonie

Univerzitná agentúra frankofonie - L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), si Vás dovoľuje pozvať k vyplneniu dotazníka.

Dotazník je určený študentom všetkým odborov  ako aj doktorandom, vedeckým aj nevedeckým pracovníkom.

Ide  o nasledovné:
AUF začína bezprecedentné a ďalekosiahle „globálne konzultácie“   https://www.auf.org/nouvelles/actualites/lauf-lance-consultation-mondiale-de-francophonie-scientifique/za účasti politických vedúcich a vedúcich univerzít, inštitucionálnych orgánov zo 1007 členských štátov v 119 krajinách, predstaviteľov občianskej a hospodárskej spoločnosti a konečne študentov. Táto konzultácia poskytne základ pre novú diferencovanú stratégiu (2021 - 2025).
Dotazník pre leadrov/úradníkov má otázky zamerané na priority univerzity v oblasti financovania výskumu, podpory vývoja online, kurzov, valorizácie výskumu a inovácii, posilnenia metodických zručností učiteľov a výskumníkov atď.

Dotazník pre študentov je zameraný na ich názory čo by im pomohlo najviac pri ich akademickom úspechu: digitálny pracovny priestor, prístup k edukačným a dokumentárnym zdrojom,  vybaveným laboratóriám.


Dotazník je anonymný.


link, určený na vyplnenie študentom (dá sa zmeniť jazyk na anglický):

https://enquetes.auf.org/588946?lang=fr

 

link pre leadrov, úradníkov, výskumníkov (dá sa zmeniť jazyk na anglický):

https://enquetes.auf.org/648926 

Národný štipendíjny program - predkladanie žiadostí

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2020 o 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2020/2021. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov slovenských vysokých škôl a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na: www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2021, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2021/2022.

DAAD

Aktuálna výzva na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022.

Prehľad uzávierok podľa jednotlivých štipendijných programov nájdeš tu.

POSOC-19

There is a new call for participation in a flexible network of French-speaking researchers in social, legal and political sciences to decide on common problems by using the same methodologies and the same data collection devices. Ultimately, it should allow publications, conferences, workshops in major international conferences in the discipline. For more details click here.