Erasmus+

Erasmus+ je nový program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2014-2020 a zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Tento program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Mobilita študentov sa môže realizovať  vo forme štúdia alebo stáže. Platí, že Erasmus+ umožňuje až 12 mesiacov mobility - štúdia  na všetkých stupňoch štúdia a mobilitu - stáž, takisto v trvaní až 12 mesiacov. Výzva na výberové konanie sa spravidla zverejňuje koncom decembra alebo začiatkom januára. Výberové konanie na mobility typu štúdium a stáž  v akademickom roku 2014/2015 sa koná prvý výučbový týždeň letného semestra 2014/2015. Študentom odporúčame, aby v prípade, ak nezískajú dostatok informácií z webového sídla, kontaktovali aj svojich katedrových koordinátorov a koordinátorky pre zahraničné mobility.