Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+

Opatrenia týkajúce sa programu Erasmus+ a aktuálnej situácie s ochorením COVID-19

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu informovala o nových opatreniach týkajúcich sa fungovania program Erasmus+ v sektore vysokoškolského vzdelávania v súvislosti so zasadaniami Ústredného krízového štábu SR a s mimoriadnym rokovaním vlády SR 15. marca 2020 týkajúceho sa šírenia ochorenia CoVID-19.

V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. Ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.

Medzi opatrenia, ktoré prijal Ústredný krízový štáb SR, patrí povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Všetci slovenskí občania budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR. MV SR má aktuálne k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly).

Dovoľujeme si rovnako upozorniť na aktualizované informácie týkajúce sa núdzového stavu, ktoré môžete nájsť na nižšie uvedených stránkach:
MV SR: vyhlásenie núdzového stavu
ÚVZ SR: opatrenia Hlavného hygienika SR
               verejná vyhláška
MZVaEZ SR: oznamy a upozornenia pred cestovaním


Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete aj na www.erasmusplus.sk

V prípade otázok môžete kontaktovať SAAIC - Národnú agentúru programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu prostredníctvom e-mailu erasmusplussaaic.sk.

 

Predčasné ukončenie mobility

V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom pandémie koronavírusu (COVID-19) a informáciou o možnej repatriácii študentov, ktorí sa nachádzajú v zahraničí na mobilite programu Erasmus+ a chcú sa z akýchkoľvek dôvodov vrátiť na Slovensko, si Vás dovoľujeme informovať o podmienkach predčasného ukončenia Vašej plánovanej mobility v zmysle pravidiel programu Erasmus+. 


Študentovi bude ukončená mobilita na základe:

 • Žiadosti o predčasné ukončenie mobility,
 • priloženého cestovného dokladu zo spiatočnej cesty na Slovensko. Dátum na cestovnom doklade bude považovaný za posledný deň mobility na prijímajúcej univerzite.

 

Výpočet grantu:

 • Podľa dĺžky reálne absolvovanej mobility (začiatok podľa Zmluvy, ukončenie podľa cestovného dokladu), t. j. násobku mesačného grantu podľa počtu absolvovaných úplných mesiacov + každý ďalší deň mobility.
 • Podľa deklarovaných dokladov, spojených s návratom na Slovensko (letenka alebo iný cestovný doklad, príp. ubytovanie počas cesty, a pod.).
 • Na základe predložených dokumentov súvisiacich s mobilitou (okrem nákladov na stravu, poistenie), napr. dokladu o úhrade  ubytovania.
 • Každá mobilita sa bude posudzovať individuálne, dajte si záležať na čo najdôkladnejšom zdokladovaní Vašej situácie.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne grantu, prosím, kontaktujte pracovníkov Oddelenia pre európske projekty a Erasmus+. Ich kontaktné údaje nájdete na priloženom odkaze: 

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/referat-pre-europske-programy-a-erasmus/

 

Študijné záväzky:

 • Študentom odporúčame pokračovať v dištančnom vzdelávaní a podľa možnosti aj v absolvovaní skúšok, odovzdaní seminárnych prác a pod. tak, aby získali maximálny možný počet kreditov na zahraničnej Uni, podľa svojho LA (Learning Agreementu). Táto skutočnosť však nebude mať vplyv na dĺžku mobility ani výšku priznaného grantu.
 • Ak Vám zahraničná Uni vydá aj ToR (Transcript of Records),  bude súčasťou Vašej dokumentácie. Avšak vzhľadom na mimoriadne okolnosti, absolvovanie skúšok ani odovzdanie ToR nebudeme vyžadovať
 • Univerzita Komenského pre LS 2019/20 upúšťa od uplatňovania sankcií za nižší počet donesených kreditov v plnom rozsahu, t. j. absencia kreditov zo zahraničnej univerzity nebude dôvodom zníženia grantu. Upozorňujeme, že toto opatrenie sa týka len LS. V prípade študentov, ktorí boli na 2-semestrálnom pobyte, sa každý semester posudzuje zvlášť.
 • Pokiaľ ide o jazykové testovanie (OLS) – zatiaľ nedisponujeme s informáciami z Bruselu, 
 • Pokiaľ ide o Správu po mobilite (EU Survey) – detto
 • Chýbajúce informácie a upresnenia budeme priebežne zverejňovať na web stránke UK, preto ju, prosíme, neprestaňte sledovať!