Erasmus+ stáž absolventa

Erasmus+ stáž absolventa je novým typom mobility, ktorú Európska únia ponúka pre absolventov vysokých škôl. Cieľom Erasmus+ stáže študenta je prispieť k zvýšeniu kvalifikácie čerstvých absolventov vysokých škôl a zvýšiť tak ich uplatniteľnosť na trhu práce po skončení ich vzdelávania.

Administrácia Erasmus+ stáže absolventa

Prihlásiť sa môžu študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ale prihlásiť sa musíte ešte ako študent.

Administratívne Erasmus+ stáž absolventa zabezpečuje konzorcium WorkSpace Europe.

Po tom, ako je budúci absolvent fakultou nominovaný na Erasmus+ stáž absolventa, bude kontaktovaný priamo konzorciom, ktoré mu sprostredkuje všetky ďalšie informácie týkajúce sa administrácie Erasmus+ stáže absolventa.

Absolvent kontaktujte Referát medzinárodných vzťahov FiF UK a tiež aj Oddelenie medzinárodných vzťahov UK len jeden krát počas administrácie Erasmus+ stáže absolventa - kvôli podpisu na dohodu o stáži, kde je potrebný podpis fakultného a univerzitného koordinátora pre mobilitu Erasmus+.

So všetkými podrobnejšími otázkami sa študent môže obrátiť priamo na WorkSpace Europe.

Základné informácie o Erasmus+ stáži absolventa

Erasmus+ stáž absolventa je určená pre absolventov všetkých vysokých škôl, t.j. základnou podmienkou absolvovania stáže je fakt, že v čase nástupu na stáž už študent ukončil štúdium na vysokej škole (štúdium sa končí dňom vykonania štátnej skúšky).

Prihlásiť sa môžu študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ale prihlásiť sa musíte ešte ako študent.

Stáž absolventa je financovaná Európskou komisiou. Minimálna dĺžka stáže musí byť 60 pracovných dní, maximálna dĺžka stáže je 12 mesiacov. Zároveň stáž musí byť ukončená najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia štúdia študenta (vykonania štátnej skúšky). Stáž môže začať kedykoľvek medzi ukončením štúdia a uplynutím 12-mesačnej lehoty.

Finančná podpora udeľovaná Európskou komisiou nie je spravidla udeľovaná na celé obdobie stáže, najčastejšie sa grant poskytuje na dobu 3- 4 mesiacov stáže.

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope). Vo výberovom konaní na fakulte sa zohľadňujú nasledovné kritériá uchádzača:

1. spôsobilosť a motivácia absolvovať stáž v cudzom jazyku

2. študijné výsledky

3. dostatočný počet zostávajúcich dní na absolvovanie mobility/absolventskej stáže v rámci programu Erasmus+

Po tom, ako je študent vybratý fakultou na Erasmus+ stáž absolventa, bude študent na mobilitu nominovaný priamo prostredníctvom WorkSpace Europe, ktoré študentovi sprostredkuje zoznam organizácií, v ktorých môže stážovať (prípadne si budúci absolvent hľadá stáž sám). Keďže sa jedná o stáž absolventa budúci absolvent musí prejsť riadnym prijímacím konaním v danej organizácii (prijímacie konanie najčastejšie pozostáva z jedného, prípadne viacerých kôl Skype pohovoru s budúcim absolventom).

Ako sa prihlásiť na Erasmus+ stáž absolventa

V čase keď je otvorená výzva na Erasmus+ stáž absolventa môže študent osloviť organizáciu, v ktorej je oprávnený vykonávať stáž cez program Erasmus+ (v zásade všetky organizácie okrem inštitúcií Európskej únie). Nájdenie organizácie už v tomto čase však nie je nevyhnutné a je možné si podať prihlášku na stáž aj bez akceptačného listu. Študent si pokojne môže podať prihlášku bez toho, aby mal organizáciu na vykonanie stáže nájdenú. Následne, keď je na stáž akceptovaný môže využiť možnosť zoznam organizácií, ktoré hľadajú stážistov na stránke WorkSpace Europe (WSE).

Prihláška na Erasmus+ stáž absolventa sa podáva online priamo na stránke WorkSpace Europe.

Prihláška na stáž pozostáva len zo samotného formulára prihlášky. V prípade, že sa na stáž absolventa prihlási viac študentov, ako je dostupných finančných prostriedkov, od prihlásených študentov dodatočne vypýtame doplňujúce dokumenty. 

Výber študentov na Erasmus+ stáž absolventa robí príslušná katedra, na ktorej študent študuje, resp. Referát medzinárodných vzťahov FiF UK. Výsledky výberu na Erasmus+ stáž absolventa sú zaslané z WSE priamo emailom jednotlivým uchádzačov vo vopred stanovenom termíne, ktorý je uchádzačom oznámený emailom po spracovaní ich prihlášky (zvyčajne približne v druhej polovici mája).