Katedroví koordinátori

Každá katedra na Filozofickej fakulte UK má určeného katedrového koordinátora/ku pre zahraničné mobility a program Erasmus+. Katedrový koordinátor/ka  schvaľuje Erasmus+ zmluvy a určuje počet prijatých/vyslaných študentov/učiteľov. Katedrový koordinátor/ka je tiež študijným poradcom študenta počas jeho štúdia na zahraničnej univerzite v rámci programu Erasmus+ - karedrový koordinátor/ka schvaľuje learning agreement študenta, zmeny v študijnom pláne a tiež uznanie mobility študenta.

Zoznam katedrových koordinátorov FiF UK:

Katedra andragogiky: PhDr. Lea Szabová-Šírová, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky: PhDr. Beáta Borošová, PhD.

Katedra archeológie: prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.

Katedra archívnictva a pomocných vied historických: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.

Katedra dejín výtvarného umenia: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

Katedra estetiky: Mgr. Juraj Oniščenko, PhD.

Katedra etnológie a muzeológie: Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Katedra filozofie a dejín filozofie: doc. Andrej Kalaš, PhD.

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky: PhDr. Erika Mayerová, PhD., doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc., doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

Katedra jazykov: Mgr. Denisa Šúlovská, PhD.

Katedra klasickej a semitskej filológie: doc. Mgr. Jana Grusková, Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Katedra Knižničnej a informačnej vedy: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Katedra kulturológie: Mgr. Peter Pivoda

Katedra logiky a metodológie vied: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Katedra maďarského jazyka a literatúry: prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie: Doc. PhDr. Vlasta Konečná, CSc.

Katedra muzikológie: Mgr. art. Branko Ladič, PhD.

Katedra pedagogiky: doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

Katedra politológie: Pavol Baboš, M.Sc., PhD.

Katedra porovnávacej religionistiky: doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.

Katedra psychológie: doc. PhDr. Mária Bratská, CSc., doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.

Katedra romanistiky: PhDr. Roman Sehnal, PhD., Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., Mgr. Lenka Cinková, PhD., doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií: doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD.

Katedra slovanských filológií: PhDr. Alica Kulihová, PhD.

Katedra slovenského jazyka: Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy: PhDr. Anna Kruláková, CSc.

Katedra slovenských dejín: Mgr. Stanislava Kuzmová, PhD.

Katedra sociológie: PhDr. Eva Laiferová, CSc.

Katedra všeobecných dejín: doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

Katedra východoázijských štúdií: Mgr. Hana Bogdanová

Katedra žurnalistiky: Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.