Katedroví koordinátori

Každá katedra na Filozofickej fakulte UK má určeného katedrového koordinátora/ku pre zahraničné mobility a program Erasmus+. Katedrový koordinátor/ka  schvaľuje Erasmus+ zmluvy a určuje počet prijatých/vyslaných študentov/učiteľov. Katedrový koordinátor/ka je tiež študijným poradcom študenta počas jeho štúdia na zahraničnej univerzite v rámci programu Erasmus+ - katedrový koordinátor/ka schvaľuje learning agreement študenta, zmeny v študijnom pláne a tiež uznanie mobility študenta.

Zoznam katedrových koordinátorov FiF UK:

Katedra anglistiky a amerikanistiky: PhDr. Beáta Borošová, PhD.

Katedra archeológie: Mgr. Martin Bača, PhD.

Katedra archívnictva a muzeológie: doc. PhDr. Jan Dolák, Ph. D.

Katedra dejín výtvarného umenia: Veronika Pichaničová, PhD.

Katedra estetiky: Mgr. Juraj Oniščenko, PhD.

Katedra etnológie: doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Katedra filozofie a dejín filozofie: doc. Andrej Kalaš, PhD.

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky: PhDr. Erika Mayerová, PhD.Katarína Motyková, PhD., doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD. 

Katedra klasickej a semitskej filológie: doc. Mgr. Jana Grusková, Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Katedra knižničnej a informačnej vedy: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Katedra logiky a metodológie vied: doc. Lukáš Bielik, PhD.

Katedra maďarského jazyka a literatúry: doc. Mgr. Pavol Száz, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie: Mgr. Peter Uličný, PhD.

Katedra muzikológie: Mgr. art. Branko Ladič, PhD.

Katedra pedagogiky a andragogiky: doc. Gabriela Pleschová, PhD.

Katedra politológie: Mgr. Zsolt Gál, PhD.

Katedra porovnávacej religionistiky: doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.

Katedra psychológie: doc. Barbora Mesárošová, PhD.

Katedra romanistiky: doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD., Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD.Mgr. Stanislava Moyšová, PhD.

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií: Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

Katedra slovanských filológií: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie: Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková PhD.

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy: doc. Mgr. Matúš Mikšík, PhD.

Katedra slovenských dejín: Mgr. Stanislava Kuzmová, PhD.

Katedra sociológie: Mgr. Pavol Baboš, M.Sc., PhD.

Katedra všeobecných dejín: Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Katedra východoázijských štúdií: Mgr. Hana Bogdanová

Katedra žurnalistiky: Mgr. M. A. Lucia Virostková PhD.

Studia Academica Slovaca: Mgr. Petra Kollárová, PhD.