Katedroví koordinátori

Každá katedra na Filozofickej fakulte UK má určeného katedrového koordinátora/ku pre zahraničné mobility a program Erasmus+. Katedrový koordinátor/ka  schvaľuje Erasmus+ zmluvy a určuje počet prijatých/vyslaných študentov/učiteľov. Katedrový koordinátor/ka je tiež študijným poradcom študenta počas jeho štúdia na zahraničnej univerzite v rámci programu Erasmus+ - katedrový koordinátor/ka schvaľuje learning agreement študenta, zmeny v študijnom pláne a tiež uznanie mobility študenta.

Zoznam katedrových koordinátorov FiF UK:

Katedra anglistiky a amerikanistiky: PhDr. Beáta Borošová, PhD.

Katedra archeológie: Mgr. Martin Bača, PhD.

Katedra archívnictva a pomocných vied historických: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.

Katedra dejín výtvarného umenia: Mgr. Lea Daňková

Katedra estetiky: Mgr. Juraj Oniščenko, PhD.

Katedra etnológie a muzeológie: doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Katedra filozofie a dejín filozofie: doc. Andrej Kalaš, PhD.

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky: PhDr. Erika Mayerová, PhD., doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc., doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

Katedra jazykov: Mgr. Denisa Šúlovská, PhD.

Katedra klasickej a semitskej filológie: doc. Mgr. Jana Grusková, Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Katedra Knižničnej a informačnej vedy: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Katedra kulturológie: Mgr. Petra Chovancová, Ph.D.

Katedra logiky a metodológie vied: doc. Lukáš Bielik, PhD.

Katedra maďarského jazyka a literatúry: doc. Zoltán Csehy, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie: Mgr. Peter Uličný, PhD.

Katedra muzikológie: Mgr. art. Branko Ladič, PhD.

Katedra pedagogiky a andragogiky: PhDr. Lea Szabová-Šírová, PhD.

Katedra politológie: Zsolt Gál, PhD.

Katedra porovnávacej religionistiky: doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.

Katedra psychológie: doc. Barbora Mesárošová, PhD.

Katedra romanistiky: PhDr. Roman Sehnal, PhD., Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., Mgr. Ján Tupý, prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií: doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD.

Katedra slovanských filológií: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

Katedra slovenského jazyka: Maryna Kazharnovich, PhD.

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy: doc. Mgr. Matúš Mikšík, PhD.

Katedra slovenských dejín: Mgr. Stanislava Kuzmová, PhD.

Katedra sociológie: PhDr. Eva Laiferová, CSc.

Katedra všeobecných dejín: Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Katedra východoázijských štúdií: Mgr. Hana Bogdanová

Katedra žurnalistiky: Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.

Studia Academica Slovaca: Mgr. Petra Kollárová, PhD.