Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+ štúdium

Na ktoré zahraničné univerzity môžem ísť na Erasmus+ pobyt?

Študenti môžu na E+ mobilitu vycestovať len v rámci platných Medzi-inštitucionálnych zmlúv (IIA), ktoré každá katedra podpisuje s katedrami na zahraničných univerzitách. Študent si vyberá pre svoju mobilitu tie univerzity, s ktorými podpísala jeho katedra, prípadne sa riadi študijným odborom, na ktorý bola daná IIA zmluva podpísaná.

Zoznam všetkých medzi-inštitucionálnych zmlúv, t. j. univerzít, na ktorých môžu študenti absolvovať mobilitu Erasmus+ je zverejnený v časti medzi-inštitucionálne zmluvy. Zmluvy, ktoré sú uzatvorené pre celú fakultu alebo univerzitu sú študentom zobrazované priamo v ponuke elektronického systému spravujúceho Erasmus+ mobility (Mobility Online, elektronická prihláška).

 

 

Výška Erasmus+ grantu

Z definície Erasmus+ grantu, ktorú stanovila Európska komisia, má grant charakter finančnej podpory, ktorá ma študentovi pomôcť prekonať rozdiely v nákladoch spojených so štúdiom v zahraničí. Grant nemá pokryť všetky náklady študenta spojené so štúdium na zahraničnej univerzite.

Výška grantu je odvodená od skupiny, do ktorej je zaradený štát, v ktorom budete študovať a tiež od trvania Vašej mobility. 

Skupiny štátov mobility (výška grantu)

Základné pravidlá

Je možné absolvovať spolu 12 mesiacov Erasmus+ pobytu na každom stupni štúdia (t.j. spolu 12 mesiacov kombinácie stáž študenta, štúdium študenta cez program Erasmus+ na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia).

Podmienkou na absolvovanie akejkoľvek mobility Erasmus+ je byť zapísaný na FiF UK ako študent denného štúdia (počas E+ mobility štúdium nesmie byť prerušené). 

Študenti môžu vycestovať na zahraničnú univerzitu len ak je platná Inter-inštitucionálna zmluva (IIA).

Obsah a rozsah štúdia sa musí zhodovať so študijným programom, ktorý študujete na domácej fakulte a musí byť dohodnutý ešte pred vycestovaním v Learning Agreemente (LA). Zmeny v LA je možné nahlásiť do 4-6 týždňov od začiatku vašej mobility. LA schvaľuje fakultný koordinátor Erasmus+. Skôr, než LA je schválený na fakultnej úrovni, potrebujete elektronicky odovzdať dokument „Uznávanie kurzov zapísaných a absolvovaných na zahraničnej univerzite v rámci štipendijného programu“ (Tabuľka uznania), ktorý musí byť podpísaný katedrovým koordinátorom/koordinátorkou.

Minimálne 7-8 kreditov zapísaných vo vašom študijnom pláne musí byť zhodných s P alebo PV predmetmi na domácej katedre.

Minimálny počet kreditov na začiatku semestra v LA = 15 ECTS.

E+ mobilita sa musí začať aj skončiť v jednom akademickom roku. Predĺženie E+ mobility je možné len zo zimného semestra na letný semester (nie je možné predĺženie z letného semestra na zimný semester ďalšieho a.r.)

Predĺženie E+ štúdia na zahraničnej univerzite

Deadline na podanie žiadosti o predĺženie je mesiac pred ukončením pôvodnej dĺžky E+ štúdia (viď schválená zmluva o poskytnutí grantu, str. 3).

Krátkodobé predĺženie: Žiadosť o predĺženie musíte poslať najneskôr 1 mesiac pred ukončením E+ štúdia. Nemá predpísanú formu, mala by obsahovať Vaše meno a priezvisko, na ktorej zahr. univerzite študujete, pôvodný termín E+ štúdia, do kedy chcete predĺžiť E+ štúdium na zahr. univerzite a dôvod. Žiadosti posielate v elektronickej forme na rmv@fphil.uniba.sk alebo poštou na Referát medzinárodných vzťahov FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Predĺženie na letný semester: Žiadosť o predĺženie musíte poslať najneskôr 1 mesiac pred ukončením E+ štúdia. K predĺženiu potrebujete: 1.) Žiadosť o predĺženie (nemá predpísanú formu, mala by obsahovať Vaše meno a priezvisko, na ktorej zahr. univerzite študujete, pôvodný termín E+ štúdia, do kedy chcete predĺžiť E+ štúdium na zahr. univerzite a dôvod); 2.) LA časť I. na letný semester podpísaný Vami a zahr. univerzitou; 3.) súhlas zahr. univerzity, že tam budete študovať aj počas LS (stačí e-mailom); 4.) hneď ako to bude možné ToR za zimný semester. Posielate naskenované na rmv@fphil.uniba.sk alebo poštou na Referát medzinárodných vzťahov FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Úspešne získané kredity je Filozofická fakulta povinná uznať a zapísať do AIS-u a Erasmus+ mobilitu zapísať do dodatku k diplomu.

Vnútorný predpis UK č. 4/2007 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a pôsobnosti jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Life-long Learning Program, podprogramu Erasmus, platný a účinný od 15.5.2007.

Výber študentov na Erasmus

Erasmus+ štúdium je potrebné plánovať aspoň rok vopred. Prihláška na Erasmus+ štúdium sa podáva vždy vopred, v akademickom roku, ktorý predchádza tomu akademickému roku, v ktorom chcete vycestovať.

Erasmus+ štúdium môžu absolvovať študenti bakalárskeho stupňa štúdia v:

  • 2. ročníku (E+ štúdium možné v ZS aj v LS)
  • 3. ročníku (E+ štúdium možné v ZS aj LS – avšak z dôvodu štátnic len po dohode s katedrou).

Erasmus+ štúdium môžu absolvovať študenti magisterského stupňa štúdia v:

  • 1. ročníku (E+ štúdium možné v ZS aj v LS)
  • 2. ročníku (E+ štúdium možné v ZS aj v LS – avšak z dôvodu štátnic len po dohode s katedrou)

Erasmus+ stáž absolventa môžu absolvovať študenti po úspešnom ukončení 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia (vrátane absolvovania štátnic) a tiež študenti po úspešnom ukončení 2. ročníka magisterského štúdia (po úspešnom absolvovaní štátnicových skúšok).

Prihlášku si môžu podať aj študenti doktorandského stupňa štúdia (okrem končiacich ročníkov).

Študenti sú po prihlásení na mobilitu Erasmus+ zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých katedrách v závislosti od študijného odboru študenta. Vo výberovom procese je posudzovaný životopis uchádzača o mobilitu, jeho motivačný list, ocenenia, prípadne mimoškolská a dobrovoľná činnosť študenta. 

Podávanie prihlášky:

Prihlasovanie na mobilitu Erasmus+ štúdium prebieha online cez softvér Mobility Online. Prihláška je zverejnená na web stránke univerzity: Prihlášku na mobilitu, prihlasovanie je možné len počas obdobia, kedy je otvorená výzva. Návod na vytvorenie prihlášky v systéme Mobility online nájdete tu. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu. Termín prihlasovanie je každý rok určený oddelením medzinárodných vzťahov. Ak ste si nie istý, kedy je potrebné podať prihlášku, kontaktujte oddelenie medzinárodných vzťahov.

Dokumenty, ktoré sa v procese výberu na mobilitu Erasmus+ posudzujú:

- životopis
- motivačný list
- študijný priemer
- mimoškolská činnosť (ocenenia, stáže, činnosť v univerzitných spolkoch a pod.)
- členstvo v ESN (Erasmus Student Network)
- jazykové vybavenosť (certifikát)

Stručný návod na prihlásenie sa na Erasmus+ štúdium.

Študenti, ktoré boli po výberovom konaní odporučení mobilitu realizovať budú o tejto skutočnosti informovaní v prihlasovacom softvéri a zároveň aj emailom.

Vybraní študenti na Erasmus mobilitu

Študenti vybraní na mobilitu postupujú ďalej takto:

Každý študent vybraný na E+ mobilitu je v termíne určenom zahraničnou univerzitou nominovaný Referátom medzinárodných vzťahov FiF UK. Následne ho bude kontaktovať zahraničná univerzita, ktorá špecifikuje zoznam dokumentov, ktoré je potrebné univerzite zaslať a aj presný termín, do ktorého je tieto dokumenty potrebné zaslať.

Nemusí byť pravidlom, že zahraničná univerzita študenta kontaktuje. Preto v prípade, že študenta do 3 týždňov od potvrdenia o zaslaní nominácie, zahraničná univerzita nekontaktuje, odporúčame študentom kontaktovať oddelenie medzinárodných vzťahov prijímajúcej univerzity a uistiť sa, že ich nominácia bola prijatá a akceptovaná. 

Upozorňujeme, že rozsah dokumentov a aj termíny sa líšia v závislosti od konkrétnej zahraničnej univerzity, a preto nemá zmysel porovnávať čo a kedy je potrebné poslať, ak ide o odlišné zahraničné univerzity.

Ak vaša zahr. univerzita vyžaduje výpis doposiaľ absolvovaných predmetov (Transcript of Records), alebo oficiálnu nomináciu, kontaktujte referát medzinárodných vzťahov.

V application form zvyčajne vypisujete kontaktné údaje, rámcový termín Vašej E+ mobility, Code of Home University (SK BRATISL02), Subject Area Code (viď. zoznam zmlúv), Institutional Coordinator.

V LA musíte mať zapísaných min. 15 ECTS, odporúčame však aspoň 20 ECTS, ak by sa vám stalo, že niektorý predmet neabsolvujete úspešne. Všetky kredity vám domáca katedra po mobilite musí uznať (viď tab. B).

Learning Agreement má tabuľku A a tab. B. Do tabuľky A píšete predmety zo zahr. univerzity do tabuľky B treba napísať predmety, ktoré vám budú uznané na domácej katedre. Z týchto kreditov aspoň polovica musí byť domácou katedrou uznaná ako povinné alebo povinne voliteľné kurzy. Do tabuľky B treba zapísať aj kurzy, ktoré vám budú uznané ako voliteľné, C-čkové kredity, aby sa vám dorovnal počet kreditov v tab. A aj tab. B. Úplná zhoda sa nevyžaduje. Spolu s informáciou o vyplnení LA zasielate e-mailom na Referát medzinárodných vzťahov aj dokument „Uznávanie kurzov zapísaných a absolvovaných na zahraničnej univerzite v rámci štipendijného programu“ (Tabuľka uznania), ktorý musí byť podpísaný katedrovým koordinátorom/koordinátorkou.

LA podpisujete Vy https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/medzinarodne_vztahy/erasmus/Kopia_-_Tab_UZNANIE_kurzov_FiF.xlsa fakultný koordinátor pre E+. Následne LA posielate na zahr. univerzitu (niektoré vyžadujú zaslanie cez elektronický systém, iné cez e-mail. Riaďte sa pokynmi, ktoré dostanete od zahraničnej univerzity). 

PhD. študenti si zapisujú predmety v rozsahu min.15 ECTS, opäť odporúčame viac. Ak majú PhD študenti záujem o mobilitu fokusovanú na prácu (výskum) na svojej dizertácii, odporúčame prihlásiť sa na krátkodobú mobilitu.

Zahraničná univerzita by vám následne mala poslať akceptačný list a LA schválený a podpísaný zahr. univerzitou.

Zmluva o poskytnutí Erasmus grantu

Po odoslaní Application Form a Learning Agreement (LA) na zahr. univerzitu čakáte na schválenie LA a oficiálny Letter of Acceptance - tieto dokumenty by vám mali poslať poštou (klasickou alebo elektronickou).

Potvrdený LA a Letter of Acceptance by vám mala zahr. univerzita poslať najneskôr 2 mesiace pred vycestovaním, aby ste si mohli včas vybaviť E+ finančný príspevok na štúdium v zahraničí (Zmluvu o grante).

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním nahrávate do systému Mobility online všetky povinné dokumenty, aby Vám následne Rektorát UK (RUK) vedel vystaviť Zmluvu o grante. Zmluva o grante Vám bude zaslaná priamo z RUK elektronicky. Študent si ju následne 2x vytlačí, podpíše a odovzdá v podateľni RUK na Šafárikovom nám., pričom ju adresuje na Oddelenie Erasmus+ RUK.

0.) Pomôcka "MÁM VŠETKO?"
     Návod na správne vyplnenie tabuľky uznania. 

1.) Zmluva o grante - odovzdávate v 2 origináloch, vypĺňate len tie interakívne (modré) polia, ktoré Vám pdf umožňuje vyplniť - okrem vlastnoručného podpisu nič nevpisujete rukou. ZMLUVU SI DOBRE PREČÍTAJTE

2.) Všeobecné podmienky - odovzdávate ako prílohu ku zmluve. DOBRE SI ICH PREČÍTAJTE.

3.) Confirmation - potvrdenie o štatúte E+ študenta a výške finančného príspevku (pre potreby v zahraničí - cudzinecká polícia, atď.). V angličtine, vo francúzštine alebo v nemčine.

4.) LA potvrdený zahr. univerzitou - min. sken kópia, min. 15 ECTS.

5.) Letter of Acceptance - vystavený zahr. univerzitou, min. sken kópia.

6.) kópia EHIC kartičky poistenca. Poprípade kópiu poistnej zmluvy komerčného cestovného poistenia min. na obdobie štúdia na zahr. univerzite (odporúčame).

7.) Potvrdenie o zápise do príslušného akademického roka (vystavuje študijné oddelenie FiF UK).

8.) Akademický kalendár zahr. univerzity (buď je súčasťou Letter of Acceptance, alebo si ho vyžiadate mailom, alebo vytlačíte príslušnú časť web stránky zahr. univerzity.

9.) Informačný list k mobilite.

10.) Tabuľka uznania (musí obsahovať ekvivalenty za minimálne 8 kreditov). 

Všetky aktualizované dokumenty na vyplnenie nájdete na webe Oddelenia medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského.

Počas E+ štúdia na zahr.UNI

Ak nastanú zmeny v pôvodnom študijnom pláne v LA, treba tieto zmeny formálne potvrdiť - urobíte tak cez tlačivo LA, časť II. (počas pobytu) - Changes.

Ak sa predmet nevyskytuje v pôvodnom LA, treba ho pridať (added).

Ak treba predmet odstrániť z pôvodného LA, treba ho zmazať (deleted).

Ak predmet zostáva, netreba robiť nič.

Changes posielate podpísané vami a vašim E+ koordinátorom na zahr. univerzite; naskenované na mail rmv@fphil.uniba.sk. 

Predĺženie E+ štúdia na zahr. univerzite

Deadline na podanie žiadosti o predĺženie je mesiac pred ukončením pôvodnej dĺžky E+ štúdia (viď schválená zmluva o poskytnutí grantu, str. 3).

V prípade, že žiadosti spĺňajú všetky náležitosti a sú akceptované, dostávajú študenti Rozhodnutie o predĺžení bez poskytnutia finančných prostriedkov, t.j. s nulovým grantom. UK vypláca granty študentom na predĺžené mobility až keď vycestujú všetci študenti a UK zostanú financie na Erasmus+. V tom prípade ich prerozdeľuje na predĺžené mobility.

Krátkodobé predĺženie: z dôvodu trvania skúškového obdobia. Žiadosť o predĺženie nemá predpísanú formu, mala by obsahovať vaše meno a priezvisko, na ktorej zahr. univerzite študujete, pôvodný termín E+ štúdia, do kedy chcete predĺžiť E+ štúdium na zahr. univerzite a dôvod. Žiadosti posielate naskenované na rmv@fphil.uniba.sk a poštou na Referát medzinárodných vzťahov FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Predĺženie na letný semester: je možné len ak v LS nemáte štátnice. K predĺženiu potrebujete:

1.) Žiadosť o predĺženie (žiadosť o predĺženie nemá predpísanú formu, mala by obsahovať vaše meno a priezvisko, na ktorej zahr. univerzite študujete, pôvodný termín E+ štúdia, do kedy chcete predĺžiť E+ štúdium na zahr. univerzite a dôvod.)

2.) LA časť I. na letný semester podpísaný vami a zahr. univerzitou

3.) súhlas zahr. univerzity s tým, že tam budete študovať aj počas LS (stačí mailom)

4.) hneď ako to bude možné ToR za zimný semester.

Posielate naskenované na rmv@fphil.uniba.sk a poštou na Referát medzinárodných vzťahov FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Povinnosti na konci E+ štúdia

Z vášho študijného pobytu Erasmus+ je potrebné priniesť dva typy dokumentov:

1. potvrdený (pečiatka + podpis) dokument, ktorý sa volá Certificate of Departure (dokument s potvrdením presného termínu Vašej mobility)

2. výpis výsledkov štúdia zo zahraničnej univerzity - Transcipt of Records

Uvedené dokumenty je potrebné nahrať do 30-tich dní od ukončenia Vašej E+ mobility do systému Mobility Online.

Po mobilite si musíte vyplniť opäť jazykové OLS testovanie a tiež správu z mobility, ktoré vám prídu elektronicky.

Uznávanie predmetov na domácej fakulte

Pri výbere predmetov, ktoré si chcete po návrate z E+ štúdia nechať uznať na domácej fakulte, spolupracujte s katedrovým Erasmus+ koordinátorom/koordinátorkou. Jeho/jej podpis v dokumente „Tabuľka uznania“ (Tabuľka uznávania predmetov absolvovaných na zahraničnej univerzite) potvrdzuje, že vyučujúci predmetov, ktoré majú byť uznané s tým súhlasia. Samotných vyučujúcich však o súhlas s uznaním musí požiadať každý študent sám (napr. emailom).

Z Erasmus+ pobytu je potrebné priniesť najmenej 15 kreditov, min. 8 kreditov musí byť uznaných vo forme P alebo PV predmetu na FiF UK. 

Ekvivalentné predmety zo zahr. univerzity môžu byť uznané ako náhrada za konkrétne "P" alebo "PV" predmety z domácej katedry; takéto predmety schvaľujú individuálne pedagógovia (pred vycestovaním na E+ mobilitu a po predložení Transcript of Records zo zahr. univerzity. Tieto predmety si treba zapísať na začiatku semestra do AIS-u.

Predmety zo zahr. univerzity, ktoré nemajú ekvivalent na domácej katedre, môžu byť uznané do výberových predmetov ("V" predmety), tieto predmety schvaľuje katedrový koordinátor. Nesmie ich byť viac ako polovica z celkového počtu ECTS získaných na zahr. univerzite. 

Každý študent musí mať predmety, ktoré chce študovať na zahr. univerzite schválené domácou katedrou ešte pred vycestovaním (prípadné zmeny do 4-7 týždňov od začiatku štúdia na zahr. univerzite.).

Postup pri uznávaní kreditov na FiF UK:

Na podateľni odovzdáte nasledovné dokumenty, ktoré adresujete na študijné oddelenie:

1. Žiadosť o uznanie predmetov absolvovaných v rámci E+ štúdia na zahraničnej univerzite (nemá predpísanú formu, treba v nej napísať "žiadam o uznanie predmetov absolvovaných v rámci E+ štúdia na zahr. univerzity".

2. Tabuľka uznávania predmetov absolvovaných na zahraničnej univerzite, ktorá musí byť vyplnená a po získaní súhlasného stanoviska od vyučujúcich podpísaná katedrovým koordinátorom.

3. Kópia dokumentu Transcript of Records.

 

Od podania žiadosti má študijné oddelenie lehotu 30 dní na spracovanie, uznanie predmetov a zapísanie kreditov do AIS2. 

Na základe dokumentu Rozhodnutie o uznaní predmetov vystaveného študijným oddelením nahrá následne Referát medzinárodných vzťahov uznanie dovezených predmetov do systému Mobility online a tiež ukončí mobilitu študenta v AIS2.