Erasmus+ štúdium

Na ktoré zahraničné univerzity môžem ísť na Erasmus+ pobyt?

Študenti môžu na E+ mobilitu vycestovať len v rámci platných Medzi-inštitucionálnych zmlúv (IIA), ktoré každá katedra podpisuje s katedrami na zahraničných univerzitách. Študent si vyberá pre svoju mobilitu tie univerzity, s ktorými podpísala jeho katedra, prípadne sa riadi študijným odborom, na ktorý bola daná IIA zmluva podpísaná.

Zoznam všetkých medzi-inštitucionálnych zmlúv, t.j. univerzít, na ktorých môžu študenti absolvovať mobilitu Erasmus+ je zverejnený v časti medzi-inštitucionálne zmluvy.

Výška Erasmus+ grantu

Z definície Erasmus+ grantu, ktorú stanovila Európska komisia, má grant charakter finančnej podpory, ktorá ma študentovi pomôcť prekonať rozdiely v nákladoch spojených so štúdiom v zahraničí. Grant nemá pokryť všetky náklady študenta spojené so štúdium na zahraničnej univerzite.

Výška grantu je odvodená od skupiny, do ktorej je zaradený štát, v ktorom budete študovať a tiež od trvania Vašej mobility. 

Skupiny štátov mobility (výška grantu)

Základné pravidlá

Je možné absolvovať spolu 12 mesiacov Erasmus+ pobytu na každom stupni štúdia (t.j. spolu 12 mesiacov kombinácie stáž študenta, štúdium študenta cez program Erasmus+ na bakalársko, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia).

Podmienkou na absolvovanie akejkoľvek mobility Erasmus+je byť zapísaný na FiF UK ako študent denného štúdia (počas E+ mobility štúdium nesmie byť prerušené). 

Študenti môžu vycestovať na zahraničnú univerzitu len ak je platná Inter-inštitucionálna zmluva (IIA).

Obsah a rozsah štúdia sa musí zhodovať so študijným programom, ktorý študujete na domacej fakulte a musí byť dohodnutý ešte pred vycestovaním v Learning Agreemente (LA). Zmeny v LA je možné nahlásiť do 4-6 týždňov od začiatku vašej mobilit . LA schvaľuje katedrový koordinátor.

Minimálne 7-8 kreditov zapísaných vo vašom študijnom pláne musí byť zhodných s P alebo PV predmetmi na domácej katedre.

Minimálny počet kreditov na začiatku semestra v LA = 25 ECTS.

E+ mobilita sa musí začať aj skončiť v jednom akademickom roku. Predĺženie E+ mobility je možné len zo zimného semestra na letný semester (nie je možné predĺženie z letného semestra na zimný semester ďalšieho a.r.)

Predĺženie E+ štúdia na zahr.UNI.

Deadline na podanie žiadosti o predĺženie je mesiac pred ukončením pôvodnej dĺžky E+ štúdia (viď schválená zmluva o poskytnutí grantu, str. 3).

Krátkodobé predĺženie: Žiadosť o predĺženie musíte poslať najneskôr 1 mesiac pred ukončením E+ štúdia. Nemá predpísanú formu, mala by obsahovať Vaše meno a priezvisko, na ktorej zahr.UNI študujete, pôvodný termín E+ štúdia, do kedy chcete predĺžiť E+ štúdium na zahr.UNI a dôvod. Žiadosti posielate naskenované na rmvfphil.uniba.sk a poštou na Referát medzinárodných vzťahov FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Predĺženie na letný semester: Žiadosť o predĺženie musíte poslať najneskôr 1 mesiac pred ukončením E+ štúdia. K predĺženiu potrebujete: 1.) Žiadosť o predĺženie (Nemá predpísanú formu, mala by obsahovať Vaše meno a priezvisko, na ktorej zahr.UNI študujete, pôvodný termín E+ štúdia, do kedy chcete predĺžiť E+ štúdium na zahr.UNI a dôvod.), 2.) LA časť I. na letný semester podpísaný Vami a zahr.UNI., 3.) súhlas zahr.UNI že tam budete študovať aj počas LS (stačí mailom), 4.) hneď ako to bude možné ToR za zimný semester. Posielate naskenované na rmvfphil.uniba.sk a poštou na Referát medzinárodných vzťahov FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Úspešne získané kredity je Filozofická fakulta povinná uznať a zapísať do AIS-u a Erasmus mobilitu zapísať do dodatku k diplomu.

Vnútorný predpis UK č. 4/2007 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a pôsobnosti jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Life-long Learning Program, podprogramu Erasmus, platný a účinný od 15.5.2007.

Výber študentov na Erasmus

Prihlášku na Erasmus+ štúdium si môžu podať študenti bakalárskeho stupňa štúdia aktuálne v:

  • 1. ročníku (E+ štúdium možné v ZS aj LS)
  • 2. ročníku (E+ štúdium možné v ZS)
  • 3. ročníku (E+ štúdium možné v ZS aj LS).

Prihlášku si môžu podať študenti magisterského stupňa štúdia aktuálne v:

  • 1. ročníku (E+ štúdium možné len v ZS, nie v LS z dôvodu štátnic)
  • 2. ročníku (len v prípade Erasmus+ absolventskej stáže)

Prihlášku si môžu podať študenti doktorandského stupňa štúdia (okrem končiacich ročníkov).

Študenti sú po prihlásení na mobilitu Erasmus+ zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých katedrách v závislosti od študijného odboru študenta. Vo výberovom procese je posudzovaný životopis uchádzača o mobilít, jeho motivačný list, ocenenia, prípadne dobrovoľná činnosť študenta 

Podávanie prihlášky:

Prihlasovanie na mobilitu Erasmus+ štúdium prebieha online cez softvér Mobility Online. Prihláška je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu. Termín prihlasovanie je každý rok určený oddelením medzinárodných vzťahov. Ak ste si nie istý, kedy je potrebné podať prihlášku, kontaktujte oddelenie medzinárodných vzťahov.

Dokumenty, ktoré sa v procese výberu na mobilitu Erasmus+ posudzujú:

- životopis
- motivačný list
- študijný priemer
- mimoškolská činnosť (ocenenia, stáže, činnosť v univerzitných spolkoch a pod.)
- členstvo v ESN (Erasmus Student Network)
- jazykové vybavenosť (certifikát)

Stručný návod na prihlásenie sa na Erasmus+ štúdium.

Študenti, ktoré boli po výberovom konaní odporučení mobilitu realizovať budú o tejto skutočnosti informovaní v prihlasovacom softvéri a zároveň aj emailom.

Výsledky výberových konaní/zoznam vybratých študentov na mobilitu Erasmus+:

Zoznam 15/16
Zoznam 16/17
Zoznam 17/18
Zoznam 18/19

Vybraní študenti na Erasmus mobilitu

Študenti vybraní na mobilitu postupujú ďalej takto:

Každý študent vybraný na E+ mobilitu si pozrie zoznam E+ bilaterálnych zmlúv, kde je v názve univerzity uložený link na Application procedure zahr.UNI.

Treba si pozrieť čo všetko je potrebné na univerzitu zaslať - zvyčajne Application Form a Learning Agreement (LA Guidelines nie je potrebné tlačiť). Zároveň si zistite termín na poslanie potrebných dokumentov!

Ak Vaša zahr. univerzita vyžaduje výpis doposiaľ absolvovaných predmetov (Transcript of Records), alebo oficiálnu nomináciu, kontaktujte oddelenie medzinárodných vzťahov.

V application form zvyčajne vypisujete kontaktné údaje, rámcový termín Vašej E+ mobility, Code of Home University (SK BRATISL02), Subject Area Code (viď. zoznam zmlúv) Departmental Coordinator, Institutional Coordinator.

V LA musíte mať zapísaných min. 25 ECTS, odporúčame 30 ECTS. Všetky kredity Vám domáca katedra po mobilite musí uznať (viď tab. B).

Learning Agreement má tabuľku A a tab. B. Do tab. A píšete predmety zo zahr.UNI do tab. B treba napísať predmety, ktoré Vám budú uznané na domácej katedre. Z týchto kreditov aspoň polovica musí byť domácou katedrou uznaná ako povinné alebo povinne voliteľné kurzy. Do tab. B treba zapísať aj kurzy, ktoré Vám budú uznané ako voliteľné, C-čkové kredity, aby sa Vám dorovnal počet kreditov v tab. A aj tab. B. Úplná zhoda sa nevyžaduje.

LA podpisujete Vy, Váš katedrový koordinátor a fakultný koordinátor pre E+. Následne LA posielate na zahr.UNI. 

PhD. študenti si zapisujú prácu na dizertácii (15 ECTS) + predmety s min. 5 ECTS.

Zahraničná UNI by Vám následne mala poslať akceptačný list a LA schválený a podpísaný zahr.UNI.

Zmluva o poskytnutí Erasmus grantu

Po odoslaní Application Form a Learning Agreement na zahr. UNI čakáte na schválenie LA a oficiálny Letter of Acceptance - tieto dokumenty by Vám mali poslať poštou, v najhoršom prípade stačia naskenované.

Potvrdený LA a Letter of Acceptance by Vám mala zahr. UNI poslať najneskôr 2 mesiace pred vycestovaním, aby ste si mohli včas vybaviť E+ finančný príspevok na štúdium v zahraničí.

E+ Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku spolu s prílohami odovzdávate najmenej 6 týždňov pred vycestovaním na oddelení medzinárodných vzťahov.

0.) Pomôcka "MÁM VŠETKO?"
     Návod na správne vyplnenie tabuľky uznania. 

1.) Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - odovzdávate v 2 origináloch, vypĺňate len tie interakívne (modré) polia, ktoré Vám pdf umožňuje vyplniť - okrem vlastnoručného podpisu nič nevpisujete rukou. ZMLUVU SI DOBRE PREČÍTAJTE

2.) Všeobecné podmienky - odovzdávate ako prílohu ku zmluve. DOBRE SI ICH PREČÍTAJTE.

3.) Confirmation - potvrdenie o štatúte E+ študenta a výške finančného príspevku (pre potreby v zahraničí - cudzinecká polícia, atď.). V angličtine, vo francúzštine alebo v nemčine.

4.) LA potvrdený zahr. UNI - min. sken kópia, min. 20 ECTS.

5.) Letter of Acceptance - vystavený zahr. UNI, min. sken kópia.

6.) kópia EHIC kartičky poistenca. Poprípade kópiu poistnej zmluvy komerčného cestovného poistenia min. na odbobie štúdia na zahr. UNI (doporučujeme).

7.) Potvrdenie o zápise do príslušného akademického roka (vystavuje študijné oddelenie FiF UK).

8.) Akademický kalendár zahr. UNI (buď je súčasťou Letter of Acceptance, alebo si ho vyžiadate mailom, alebo vytlačíte príslušnú časť web stránky zahr. UNI.

9.) Informačný list k mobilite.

10.) Tabuľka uznania (musí obsahovať ekvivalenty za minimálne 8 kreditov). 

Všetky aktualizované dokumenty na vyplnenie nájdete na webe Oddelenia medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského.

Počas E+ štúdia na zahr.UNI

Ak nastanú zmeny v pôvodnom študijnom pláne v LA, treba tieto zmeny formálne potvrdiť - urobíte tak cez tlačivo LA, časť II. (počas pobytu) - Changes.

Ak sa predmet nevyskytuje v pôvodnom LA, treba ho pridať (added).

Ak treba predmet odstrániť z pôvodného LA, treba ho zmazať (deleted).

Ak predmet zostáva, netreba robiť nič.

Changes posielate podpísané Vami, Vašim E+ koordinátorom na zahr.UNI. naskenované na mail rmvfphil.uniba.sk. 

Predĺženie E+ štúdia na zahr.UNI.

Deadline na podanie žiadosti o predĺženie je mesiac pred ukončením pôvodnej dĺžky E+ štúdia (viď schválená zmluva o poskytnutí grantu, str. 3).

V prípade, že žiadosti spĺňajú všetky náležitosti a sú akceptované, dostávajú študenti Rozhodnutie o predĺžení bez poskytnutia finančných prostriedkov, t.j. s nulovým grantom. UK vypláca granty študentom na predĺžené mobility až keď vycestujú všetci študenti a UK zostanú financie na Erasmus+. V tom prípade ich prerozdeľuje na predĺžené mobility.

Krátkodobé predĺženie: z dôvodu trvania skúškového. Žiadosť o predĺženie nemá predpísanú formu, mala by obsahovať Vaše meno a priezvisko, na ktorej zahr.UNI študujete, pôvodný termín E+ štúdia, do kedy chcete predĺžiť E+ štúdium na zahr.UNI a dôvod. Žiadosti posielate naskenované na rmvfphil.uniba.sk a poštou na Referát medzinárodných vzťahov FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Predĺženie na letný semester: je možné len ak v LS nemáte štátnice. K predĺženiu potrebujete: 1.) Žiadosť o predĺženie (Žiadosť o predĺženie nemá predpísanú formu, mala by obsahovať Vaše meno a priezvisko, na ktorej zahr.UNI študujete, pôvodný termín E+ štúdia, do kedy chcete predĺžiť E+ štúdium na zahr.UNI a dôvod.), 2.) LA časť I. na letný semester podpísaný Vami a zahr.UNI., 3.) súhlas zahr.UNI že tam budete študovať aj počas LS (stačí mailom), 4.) hneď ako to bude možné ToR za zimný semester. Posielate naskenované na rmvfphil.uniba.sk a poštou na Referát zahraničných vzťahov FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Povinnosti na konci E+ štúdia

Z Vášho študijného pobytu Erasmus+ je potrebné priniesť dve alternatívy dokumentov:

1. potvrdenú (pečiatka + podpis) tretiu časť learning agreement (after mobility) s vypísanými všetkými predmetmi a kreditmi, ktoré ste na mobilite získali a tiež s uvedeným presným termínom Vašej mobility (1 dokument)

2. Výpis výsledkov štúdia zo zahraničnej univerzity - transcipt of records  a zároveň aj dokument s potvrdením presného termínu Vašej mobility (cetificate of attendance alebo dva dokumenta - certificate of arrival a certificate of departure) (2 dokumenty)

Uvedené dokumenty treba odovzdať do 30-tich dní od ukončenia Vašej E+ mobility. Dokumenty doručte do kancelárie Referátu medzinárodných vzťahov FiF UK a zároveň ich nahrajte aj do Mobility Online.

Po mobilite si musíte vyplniť opäť jazykové OLS testovanie a tiež správu z mobility, ktoré Vám prídu na mail.

Uznávanie predmetov na domácej fakulte

Za uznávanie predmetov je zodpovedný katedrový koordinátor.

Z Erasmus+ pobytu je potrebné priniesť najmenej 15 kreditov, min. 8 kreditov musí byť uznaných vo forme P alebo PV predmetu na FiF UK. 

Ekvivalentné predmety zo zahr. uni. môžu byť uznané ako náhrada za konkrétne "P" alebo "PV" predmety z domácej katedry; takéto predmety schvaľujú individuálne pedagógovia (pred vycestovaním na E+ mobilitu a po predložení Transcript of Records zo zahr. uni.). Tieto predmety si treba zapísať na začiatku semestra do AIS-u.

Predmety zo zahr. uni., ktoré nemajú ekvivalent na domácej katedre, môžu byť uznané do výberových predmetov ("V" predmety), tieto predmety schvaľuje katedrový koordinátor. Nesmie ich byť viac ako polovica z celkového počtu ECTS získaných na zahr. uni. 

Každý študent musí mať predmety, ktoré chce študovať na zahr. uni., schválené domácou katedrou ešte pred vycestovaním (prípadné zmeny do 4-7 týždňov od začiatku štúdia na zahr. uni.).

Postup pri uznávaní kreditov na FiF UK:

Na podateľni odovzdáte nasledovné dokumenty, adresujete na študijné oddelenie:

1. Žiadosť o uznanie predmetov absolvovaných v rámci E+ štúdia na zahraničnej univerzite (nemá predpísanú formu, treba v nej napísať "žiadam o uznanie predmetov absolvovaných v rámci E+ štúdia na zahr. uni.".

2. Tabuľka uznávania predmetov absolvovaných na zahraničnej univerzite, ktorá musí byť vyplnená a podpísaná vyučujúcimi a katedrovým koordinátorom.

3. Kópiu Transcript of Records (t.j. LA, časť III., po  mobilite) a tiež dokument potvrdzujúci presný termín mobility.