Medziinštitucionálne zmluvy

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni fakulty a za UK v Bratislave musí byť podpísaná  inštitucionálnym koordinátorom.

Bilaterálne dohody o mobilite študentov a učiteľov sa môžu uzatvárať s fakultami univerzít nasledovných krajín:

  • členské štáty EÚ  - Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
  • krajiny EHP/ EZVO - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko,
  • kandidátske krajiny - Macedónsko

Zoznam medziinštutucionálnych zmlúv platných pre FiF UK.