Erasmus+ stáž študenta

Základné informácie o Erasmus+ stáži študenta

Kto sa môže stať Erasmus+ študentom?

· študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);

· občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)

· študent musí byť formálne zapísaný na štúdium na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje stáž v zahraničí (okrem absolventov)

· študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt

Podmienky mobility:

· študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. denného štúdia

· študent môže realizovať SMT v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) v dĺžke 12 mesiacov

· príklad: študent bakalárskeho stupňa bol v rámci LLP v 1. ročníku na 3-mes.stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte. Aký dlhý študijný pobyt môže realizovať v rámci programu Erasmus+ v 3. ročníku? Na študijný pobyt už nemôže vycestovať, lebo jeho minimálna dĺžka je 3 mesiace. Môže sa akurát zúčastniť Erasmus+ stáže v dĺžke 2 mesiace  

· je možná aj stáž pre absolventov štúdia, maximálne 12 mesiacov, stáž musí byť ukončená do 12 mesiacov od skončenia štúdia (deň štátnic)

· prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné

· stáž musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka

· stáž musí byť súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty

· obsah a rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu

· domáca univerzita je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia a zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu)

oprávnené hostiteľské organizácie:

 • podniky
 • strediská odbornej prípravy
 • výskumné centrá
 • vysokoškolská inštitúcia
 • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.)

neoprávnené hostiteľské organizácie:

 • Európske inštitúcie, ktoré prijímajú študentov na platené stáže
 • organizácie, ktoré riadia európske programy, napr. Národné agentúry

<output>

Kto sa môže stať Erasmus+ študentom?

· študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);

· občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)

· študent musí byť formálne zapísaný na štúdium na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje stáž v zahraničí (okrem absolventov)

· študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt

Podmienky mobility:

· študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. denného štúdia

· študent môže realizovať SMT v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) v dĺžke 12 mesiacov

· príklad: študent bakalárskeho stupňa bol v rámci LLP v 1. ročníku na 3-mes.stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte. Aký dlhý študijný pobyt môže realizovať v rámci programu Erasmus+ v 3. ročníku? Na študijný pobyt už nemôže vycestovať, lebo jeho minimálna dĺžka je 3 mesiace. Môže sa akurát zúčastniť Erasmus+ stáže v dĺžke 2 mesiace  

· je možná aj stáž pre absolventov štúdia, maximálne 12 mesiacov, stáž musí byť ukončená do 12 mesiacov od skončenia štúdia (deň štátnic)

· prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné

· stáž musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka

· stáž musí byť súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty

· obsah a rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu (Learning Agreement for Traineeships - 1. časť)

· domáca univerzita je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia a zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu)

oprávnené hostiteľské organizácie:

 • podniky
 • strediská odbornej prípravy
 • výskumné centrá
 • vysokoškolská inštitúcia
 • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.)

neoprávnené hostiteľské organizácie:

 • Európske inštitúcie, ktoré prijímajú študentov na platené stáže
 • organizácie, ktoré riadia európske programy, napr. Národné agentúry

</output>

<output>

Kto sa môže stať Erasmus+ študentom?

· študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);

· občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)

· študent musí byť formálne zapísaný na štúdium na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje stáž v zahraničí (okrem absolventov)

· študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt

Podmienky mobility:

· študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. denného štúdia

· študent môže realizovať SMT v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) v dĺžke 12 mesiacov

· príklad: študent bakalárskeho stupňa bol v rámci LLP v 1. ročníku na 3-mes.stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte. Aký dlhý študijný pobyt môže realizovať v rámci programu Erasmus+ v 3. ročníku? Na študijný pobyt už nemôže vycestovať, lebo jeho minimálna dĺžka je 3 mesiace. Môže sa akurát zúčastniť Erasmus+ stáže v dĺžke 2 mesiace  

· je možná aj stáž pre absolventov štúdia, maximálne 12 mesiacov, stáž musí byť ukončená do 12 mesiacov od skončenia štúdia (deň štátnic)

· prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné

· stáž musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka

· stáž musí byť súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty

· obsah a rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu (Learning Agreement for Traineeships - 1. časť)

· domáca univerzita je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia a zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu)

oprávnené hostiteľské organizácie:

 • podniky
 • strediská odbornej prípravy
 • výskumné centrá
 • vysokoškolská inštitúcia
 • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.)

neoprávnené hostiteľské organizácie:

 • Európske inštitúcie, ktoré prijímajú študentov na platené stáže
 • organizácie, ktoré riadia európske programy, napr. Národné agentúry

</output>

Finančné krytie (výška prideľovaných grantov)

Grant, ktorý študent dostane na Erasmus stáž v zahraničí, predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha daňovým zákonom SR. Je to iba podporný grant, takže nemožno očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí. Preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.

Odporúča sa, aby študent pri dohadovaní podmienok stáže trval na finančnom ohodnotení / bonuse zo strany prijímajúcej inštitúcie (ubytovanie, strava, ...).


Maximálnu výšku grantu stanovuje EK prostredníctvom NA, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku, aby bola zachovaná rovnosť podmienok študenta voči študentovi v rámci programu Erasmus+.

Viac informácií o výške finančného krytia je možné nájsť na stránke Oddelenia medzinárodných vzťahov UK.

Ako sa prihlásiť na Erasmus+ stáž študenta

Prihlášky na Erasmus+ stáž sa podávajú počas celého akademického roka prostredníctvom online prihlasovacieho systému Mobility Online. Prihlášku je možné vyplniť na web stránke moja.uniba.sk, v časti Mobility, link na podanie prihlášky. Povinné prílohy v prihláške na Erasmus+ stáž študent vloží priamo do Mobility Online spolu s prihláškou.

Prílohy k prihláške, ktoré sú v procese výberového konania posudzované (kritériá výberu študenta):

- vyplnenú prihlášku na Erasmus+ stáž študenta
- životopis
- motivačný list
- akceptačný list z organizácie
- potvrdenie z katedry, že organizácia stáže (náplň práce v nej) súvisí s Vašim štúdiom (odovzdáva sa elektronicky na Referáte medzinárodných vzťahov FiF UK- rmvfphil.uniba.sk)
- jazykový certifikát (v prípade, že študent bude na stáži komunikovať iným než slovenským jazykom a neštuduje program tlmočníctvo/prekladateľstvo)

Výber študentov na Erasmus+ stáž študenta robí príslušná katedra, na ktorej študent študuje. Výsledky výberu na Erasmus+ stáž študenta sú zaslané priamo emailom záujemcovi.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory (grant)

Po tom, ako študent akceptovaný na Erasmus+ stáž študenta zašle prijímajúcej organizácii Learning Agreement for Traineeship (1. časť dokumentu - pred mobilitou), je potrebné, aby organizácia po dohode so študentom dokument vyplnila, podpísala a opečiatkovala a zaslala spať scan študentovi. Bez tohto dokumentu nie je možné si podať žiadosť o poskytnutie finančnej podpory.

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním nahrá študent do softvéru Mobility Online nižšie uvedené dokumenty.

 • Learning agreement for traineeship (dokument je na stiahnutie v systéme Mobility online) po stiahnutí dokument skontrolujete, vyplníte a následne podpísaný všetkými stranami vložíte do systému (akceptujeme aj elektronický podpis).

  Najnovšiu verziu programu Adobe Reader získate na oficiálnej stránke Adobe Reader.

  UPOZORNENIE: Nakoľko nie všetky internetové prehliadače umožňujú vypĺňanie formulárov, môže sa Vám po kliknutí na odkaz otvoriť v prehliadači chybové hlásenie. Preto kliknite na odkaz PRAVÝM tlačidlom myši, vyberte "Uložiť cieľ odkazu ako..." a uložte formulár do počítača. Vypĺňajte ho až po otvorení v Adobe Readeri.
 • Kópiu Európskeho preukazu poistenca (EPZP) - platný v čase vycestovania a počas mobility 
 • Kópiu komerčného poistenia - odporúčame Erapo, Groupama (musí zahŕňať všetky potrebné poistenia na celú dĺžku mobility), v prípade predĺženia stáže je nutné si komerčné poistenie predĺžiť na nové obdobie mobility 
     - poistenie liečebných nákladov
     - poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
     - poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
     - poistenie právnej ochrany
 • Potvrdenie o zápise na akademický rok 2022/2023
 • Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri)

Po nahratí všetkých dokumentov a vyplnení osobných údajov a ďalších údajov v Mobility online Vám bude na univerzitný email zaslaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory. Študent je povinný si zmluvu prečítať, dvakrát vytlačiť a obe zmluvy zaslať na Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, Oddelenie Erasmus+, na meno Tamara Žiak. 

V prípade, že študent potrebuje do zahraničia potvrdenie o statuse Erasmus študenta, stiahne si tlačivo "Erasmus student status confirmation" - dokument je možné si stiahnuť v systéme mobility online-SOP a je elektronicky podpísaný inštitucionálnym koordinátorom Erasmus+. 

Po podpise zmluvy inštitucionálnym koordinátorom programu Erasmus+ Vám zmluvu zašleme na adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na mobilitu stáž. 

<output>Po podpise OMV študentovi zašle na domácu adresu študentaPo</output>

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR radíme študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách. REGISTRÁCIA TU

Administrácia po návrate z Erasmus+ stáže študenta

Po návrate z Erasmus+ stáže je študent povinný vložiť do mobility online systému (do 30 dní od ukončenia mobility) nasledovné dokumenty: 

 • 3. časť Learning agreement - after mobility
 • v prípade využitia green travel vlakom alebo autobusom aj cestovný lístok z cesty tam aj späť

Okrem toho musí študent vplniť po návrate správu z mobility prostredníctvom Beneficiary Module.

Študent je povinný informovať Referát medzinárodných vzťahov FiF UK o tom, či si plánuje nechať stáž uznať za nejaký z predmetov, ktoré mal absolvovať na FiF UK počas svojej stáže. Ak má študent o uznanie záujem, tak je potrebné, aby si vyplnil tabuľku uznávania, ktorú mu podpíše jeho katedrový koordinátor pre zahraničné mobility a program Erasmus+.

Proces uznania stáže - je potrebné na študijné oddelenie cez podateľňu zaslať:
- vyplnenú a podpísanú tabuľku uznania
- žiadosť o uznanie stáže za predmet na FiF UK
- kópiu poslednej časti Learning Agreement for Traineeship