Erasmus+ stáž študenta

Základné informácie o Erasmus+ stáži študenta

Kto sa môže stať Erasmus+ študentom?

· študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);

· občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)

· študent musí byť formálne zapísaný na štúdium na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje stáž v zahraničí (okrem absolventov)

· študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt

Podmienky mobility:

· študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. denného štúdia

· študent môže realizovať SMT v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) v dĺžke 12 mesiacov

· príklad: študent bakalárskeho stupňa bol v rámci LLP v 1. ročníku na 3-mes.stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte. Aký dlhý študijný pobyt môže realizovať v rámci programu Erasmus+ v 3. ročníku? Na študijný pobyt už nemôže vycestovať, lebo jeho minimálna dĺžka je 3 mesiace. Môže sa akurát zúčastniť Erasmus+ stáže v dĺžke 2 mesiace  

· je možná aj stáž pre absolventov štúdia, maximálne 12 mesiacov, stáž musí byť ukončená do 12 mesiacov od skončenia štúdia (deň štátnic)

· prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné

· stáž musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka

· stáž musí byť súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty

· obsah a rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu

· domáca univerzita je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia a zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu)

oprávnené hostiteľské organizácie:

 • podniky
 • strediská odbornej prípravy
 • výskumné centrá
 • vysokoškolská inštitúcia
 • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.)

neoprávnené hostiteľské organizácie:

 • Európske inštitúcie, ktoré prijímajú študentov na platené stáže
 • organizácie, ktoré riadia európske programy, napr. Národné agentúry

<output>

Kto sa môže stať Erasmus+ študentom?

· študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);

· občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)

· študent musí byť formálne zapísaný na štúdium na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje stáž v zahraničí (okrem absolventov)

· študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt

Podmienky mobility:

· študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. denného štúdia

· študent môže realizovať SMT v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) v dĺžke 12 mesiacov

· príklad: študent bakalárskeho stupňa bol v rámci LLP v 1. ročníku na 3-mes.stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte. Aký dlhý študijný pobyt môže realizovať v rámci programu Erasmus+ v 3. ročníku? Na študijný pobyt už nemôže vycestovať, lebo jeho minimálna dĺžka je 3 mesiace. Môže sa akurát zúčastniť Erasmus+ stáže v dĺžke 2 mesiace  

· je možná aj stáž pre absolventov štúdia, maximálne 12 mesiacov, stáž musí byť ukončená do 12 mesiacov od skončenia štúdia (deň štátnic)

· prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné

· stáž musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka

· stáž musí byť súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty

· obsah a rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu (Learning Agreement for Traineeships - 1. časť)

· domáca univerzita je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia a zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu)

oprávnené hostiteľské organizácie:

 • podniky
 • strediská odbornej prípravy
 • výskumné centrá
 • vysokoškolská inštitúcia
 • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.)

neoprávnené hostiteľské organizácie:

 • Európske inštitúcie, ktoré prijímajú študentov na platené stáže
 • organizácie, ktoré riadia európske programy, napr. Národné agentúry

</output>

<output>

Kto sa môže stať Erasmus+ študentom?

· študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);

· občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)

· študent musí byť formálne zapísaný na štúdium na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje stáž v zahraničí (okrem absolventov)

· študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt

Podmienky mobility:

· študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. denného štúdia

· študent môže realizovať SMT v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) v dĺžke 12 mesiacov

· príklad: študent bakalárskeho stupňa bol v rámci LLP v 1. ročníku na 3-mes.stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte. Aký dlhý študijný pobyt môže realizovať v rámci programu Erasmus+ v 3. ročníku? Na študijný pobyt už nemôže vycestovať, lebo jeho minimálna dĺžka je 3 mesiace. Môže sa akurát zúčastniť Erasmus+ stáže v dĺžke 2 mesiace  

· je možná aj stáž pre absolventov štúdia, maximálne 12 mesiacov, stáž musí byť ukončená do 12 mesiacov od skončenia štúdia (deň štátnic)

· prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné

· stáž musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka

· stáž musí byť súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty

· obsah a rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu (Learning Agreement for Traineeships - 1. časť)

· domáca univerzita je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia a zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu)

oprávnené hostiteľské organizácie:

 • podniky
 • strediská odbornej prípravy
 • výskumné centrá
 • vysokoškolská inštitúcia
 • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.)

neoprávnené hostiteľské organizácie:

 • Európske inštitúcie, ktoré prijímajú študentov na platené stáže
 • organizácie, ktoré riadia európske programy, napr. Národné agentúry

</output>

Finančné krytie (výška prideľovaných grantov)

Grant, ktorý študent dostane na Erasmus stáž v zahraničí, predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha daňovým zákonom SR. Je to iba podporný grant, takže nemožno očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí. Preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.

Odporúča sa, aby študent pri dohadovaní podmienok stáže trval na finančnom ohodnotení / bonuse zo strany prijímajúcej inštitúcie (ubytovanie, strava, ...).


Maximálnu výšku grantu stanovuje EK prostredníctvom NA, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku, aby bola zachovaná rovnosť podmienok študenta voči študentovi v rámci programu Erasmus+.

Viac informácií o výške finančného krytia je možné nájsť na stránke Oddelenia medzinárodných vzťahov UK.

Ako sa prihlásiť na Erasmus+ stáž študenta

V čase keď je otvorená výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ stáž študenta môže študent osloviť organizáciu, v ktorej je oprávnený vykonávať stáž cez program Erasmus+ (v zásade všetky organizácie okrem inštitúcií Európskej únie). Organizácia musí študentovi poskytnúť predbežný akceptačný list o akceptácii na stáž.

Prihlášku na Erasmus+ stáž študenta je potrebné odovzdať na Referáte medzinárodných vzťahov FiF UK (Gondova 2, 1. poschodie, č. dverí 115), prípadne na podateľni FiF UK (Gondova 2, prízemie vľavo) do 30.4.2021. Prílohy k prihláške stačí zaslať ako prílohu emailu na adresu rmvfphil.uniba.sk 

Prihláška na stáž musí obsahovať všetky dokumenty, ktoré sú v procese výberového konania posudzované (kritériá výberu študenta):

- vyplnenú prihlášku na Erasmus+ stáž študenta
- životopis
- motivačný list
- akceptačný list z organizácie
- potvrdenie z katedry, že organizácia stáže (náplň práce v nej) súvisí s Vašim štúdiom
- jazykový certifikát (v prípade, že študent bude na stáži komunikovať iným než slovenským jazykom a neštuduje program tlmočníctvo/prekladateľstvo)

Výber študentov na Erasmus+ stáž študenta robí príslušná katedra, na ktorej študent študuje. Výsledky výberu na Erasmus+ stáž študenta sú zaslané priamo emailom jednotlivým uchádzačov vo vopred stanovenom termíne, ktorý je uchádzačom oznámený emailom po spracovaní ich prihlášky.

Výsledky výberových konaní na stáž študenta cez program Erasmus+:

akademický rok 2015/16

akademický rok 2016/17

akademický rok 2017/18

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory (grant)

Po tom, ako študent akceptovaný na Erasmus+ stáž študenta zašle prijímajúcej organizácii Learning Agreement for Traineeship (1. časť dokumentu - pred mobilitou), je potrebné, aby organizácia po dohode so študentom dokument vyplnila, podpísala a opečiatkovala a zaslala spať scan študentovi. Bez tohto dokumentu nie je možné si podať žiadosť o poskytnutie finančnej podpory.

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním odovzdá študent na OMV RUK Pracovná skupina, úradné hodiny všetky nižšie uvedené dokumenty.

 • kópiu komerčného poistenia - povinné (za poistenie preberá plnú zodpovednosť študent)
  • poistenie liečebných nákladov
  • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
  • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany
 • potvrdenie o zápise na akademický rok 2020/2021
 • potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri)

Dokumenty je možné doručiť na OMV RUK poštou alebo prostredníctvom podateľne fakulty, na ktorej študuje alebo prostredníctvom podateľne na Šafárikovom nám., resp. priamo na na OMV RUK v úradných hodinách.

<output>Po podpise OMV študentovi zašle na domácu adresu študentaPo</output>

Po podpise OMV RUK zašle študentovi na adresu trvalého pobytu:

 • Podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory
 • Confirmation o statuse Erasmus+ študenta
 • Erasmus+ chartu študenta
 • Všeobecné podmienky Erasmus+

UPOZORNENIE:

 • Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), nemôže si nárokovať priznanie grantu.
 • Študenti sú povinní pred vycestovaním na Erasmus+ stáž študenta spraviť si OLS - jazykové testovanie, ktoré im bude doručené na emailovú adresu. 

 

 

Administrácia po návrate z Erasmus+ stáže študenta

Po návrate z Erasmus+ stáže je študent povinný priniesť (zaslať) na Referát medzinárodných vzťahov FiF UK (Gondova 2, 1. poschodie, č. dverí 115) poslednú časť Learning Agreement for Traineeship (časť po mobilite), ktorá je vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná organizáciou, v ktorej študent stáž vykonával.

Zároveň je študent povinný informovať Referát medzinárodných vzťahov FiF UK o tom, či si plánuje nechať stáž uznať za nejaký z predmetov, ktoré mal absolvovať na FiF UK počas svojej stáže. Ak má študent o uznanie záujem, tak je potrebné, aby si vyplnil tabuľku uznávania, ktorú mu podpíše jeho katedrový koordinátor pre zahraničné mobility a program Erasmus+.

Proces uznania stáže - je potrebné na študijné oddelenie cez podateľňu zaslať:

- vyplnenú a podpísanú tabuľku uznania
- žiadosť o uznanie stáže za predmet na FiF UK
- kópiu poslednej časti Learning Agreement for Traineeship

Po procese uznania fakultný koordinátor odošle potvrdenie o uznaní na Oddelenie medzinárodných vzťahov UK, čím bude stáž študenta ukončená.