Učitelia

<output>

O možnosti a termíne prihlásiť sa na učiteľskú mobilitu v rámci programu Erasmus+ informuje záujemcov OMV RUK prostredníctvom fakultných koordinátorov a svojej web stránky.  Spravidla sa počas akademického roka vypisuje jeden termín podávania prihlášok na učiteľskú mobilitu (v mesiacoch apríl – máj). Fakultný koordinátor je povinný zabezpečiť zverejnenie výzvy na fakulte spolu s kritériami a fakultnými podmienkami, ktoré sú rozhodujúce pre pridelenie mobility.

Prihláška

Dokumenty na odovzdanie:

Za doručenie kompletnej prihlášky na OMV RUK v určenom termíne a v predpísanej forme zodpovedá fakultný koordinátor. Individuálne podané prihlášky bez súhlasu koordinátora nebudú akceptované.

Výberové konanie

Výberové konanie prebieha v súčinnosti inštitucionálneho koordinátora, fakultných koordinátorov a OMV RUK Erasmus+ na spoločnom zasadaní. O jeho výsledku je povinný informovať fakultný koordinátor uchádzačov zo svojej fakulty.

Vybratí uchádzači

Učitelia, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní predkladajú prostredníctvom fakultného koordinátora na OMV RUK Erasmus+  nasledovné dokumenty v primeranom časovom predstihu, najneskôr však štyri týždne pred vycestovaním (v prípade nedodržania tejto lehoty, nemôže OMV RUK garantovať poskytnutie grantu pred vycestovaním):

 • Rozvrh výučby potvrdený zahraničnou univerzitou (forma nie je predpísaná, ale je nevyhnutné uviesť dni, hodiny a názvy prednášok)
 • Zmluva o fin. podpore (2x originál)

  (na základe potvrdeného Informačného listu vyplní učiteľ  Zmluvu o fin. podpore, dátumy potvrdené RUK OMV E+ v IL musia byť totožné s dátumami uvedenými v Zmluve)

  <output>UPOZORNENIE: Nakoľko nie všetky internetové prehliadače umožňujú vypĺňanie formulárov, môže sa Vám po kliknutí na odkaz otvoriť v prehliadači chybové hlásenie. Preto kliknite na odkaz PRAVÝM tlačidlom myši, vyberte "Uložiť cieľ odkazu ako..." a uložte formulár do počítača. Vypĺňajte ho až po otvorení v Adobe Readeri.</output>
  <output>UPOZORNENIE: Nakoľko nie všetky internetové prehliadače umožňujú vypĺňanie formulárov, môže sa Vám po kliknutí na odkaz otvoriť v prehliadači chybové hlásenie. Preto kliknite na odkaz PRAVÝM tlačidlom myši, vyberte "Uložiť cieľ odkazu ako..." a uložte formulár do počítača. Vypĺňajte ho až po otvorení v Adobe Readeri.</output>
  UPOZORNENIE: Nakoľko nie všetky internetové prehliadače umožňujú vypĺňanie formulárov, môže sa Vám po kliknutí na odkaz otvoriť v prehliadači chybové hlásenie. Preto kliknite na odkaz PRAVÝM tlačidlom myši, vyberte "Uložiť cieľ odkazu ako..." a uložte formulár do počítača. Vypĺňajte ho v Adobe Readeri.
  <output>UPOZORNENIE: Nakoľko nie všetky internetové prehliadače umožňujú vypĺňanie formulárov, môže sa Vám po kliknutí na odkaz otvoriť v prehliadači chybové hlásenie. Preto kliknite na odkaz PRAVÝM tlačidlom myši, vyberte "Uložiť cieľ odkazu ako..." a uložte formulár do počítača. Vypĺňajte ho až po otvorení v Adobe Readeri.</output>
 • Kópiu Európskeho zdravotného preukazu

 následne na fakulte:

 • Súhlas vedenia fakulty
 • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu - vystavuje zodpovedný pracovník cez Informačný Systém SOFIA na základe Zmluvy o finančnej podpore (uviesť v CP poistenie)

O prerušení alebo zrušení pobytu učiteľa, prípadne o iných zmenách, je učiteľ povinný požiadať (so zdôvodnením) ešte pred nástupom na mobilitu v písomnej podobe (faxom, mailom alebo poštou) na OMV RUK Erasmus+.

</output>

O možnosti a termíne prihlásiť sa na učiteľskú mobilitu v rámci programu Erasmus+ informuje záujemcov OMV RUK prostredníctvom fakultných koordinátorov a svojej web stránky.  Spravidla sa počas akademického roka vypisuje jeden termín podávania prihlášok na učiteľskú mobilitu (v mesiacoch apríl – máj). Fakultný koordinátor je povinný zabezpečiť zverejnenie výzvy na fakulte spolu s kritériami a fakultnými podmienkami, ktoré sú rozhodujúce pre pridelenie mobility.

Prihláška

Dokumenty na odovzdanie:

 • Prihláška na učiteľskú mobilitu
 • Akceptačný list z prijímajúcej inštitúcie (forma nie je predpísaná)

Za doručenie kompletnej prihlášky na OMV RUK v určenom termíne a v predpísanej forme zodpovedá fakultný koordinátor. Individuálne podané prihlášky bez súhlasu koordinátora nebudú akceptované.

Výberové konanie

Výberové konanie prebieha v súčinnosti inštitucionálneho koordinátora, fakultných koordinátorov a OMV RUK Erasmus+ na spoločnom zasadaní. O jeho výsledku je povinný informovať fakultný koordinátor uchádzačov zo svojej fakulty.

Vybratí uchádzači

Učitelia, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní predkladajú prostredníctvom fakultného koordinátora na OMV RUK Erasmus+  nasledovné dokumenty v primeranom časovom predstihu, najneskôr však štyri týždne pred vycestovaním (v prípade nedodržania tejto lehoty, nemôže OMV RUK garantovať poskytnutie grantu pred vycestovaním):

 • Informačný list E+ výučba (IL) (scan alebo originál)
 • Rozvrh výučby potvrdený zahraničnou univerzitou (forma nie je predpísaná, ale je nevyhnutné uviesť dni, hodiny a názvy prednášok)
 • Zmluva o fin. podpore (2x originál)
 • Program mobility – výučba - potvrdený všetkými stranami (scan alebo originál)
 • Kópiu Európskeho zdravotného preukazu

Všetky dokumenty, ktoré je potrebné pred mobilitou vyplniť sú uvedené na webovej stránke oddelenia medzinárodných vzťahov UK BA.

následne na fakulte:

 • Súhlas vedenia fakulty
 • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu - vystavuje zodpovedný pracovník cez Informačný Systém SOFIA na základe Zmluvy o finančnej podpore (uviesť v CP poistenie)

O prerušení alebo zrušení pobytu učiteľa, prípadne o iných zmenách, je učiteľ povinný požiadať (so zdôvodnením) ešte pred nástupom na mobilitu v písomnej podobe (faxom, mailom alebo poštou) na OMV RUK Erasmus+.

Zamestnanec je povinný do 10 dní po návrate z mobility:

 • odovzdať na fakulte všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu zpc,
 • odovzdať na fakulte Certifikát o absolvovaní učiteľskej mobility od zahraničnej univerzity s uvedeným termínom  výkonu práce (forma nie je určená),
 • vyplniť Správu z pobytu v Mobility Tool+.