Učitelia

O možnosti a termíne prihlásiť sa na učiteľskú mobilitu v rámci programu Erasmus+ informuje záujemcov OMV RUK prostredníctvom fakultných koordinátorov a svojej web stránky.  Spravidla sa počas akademického roka vypisuje jeden termín podávania prihlášok na učiteľskú mobilitu (v mesiacoch apríl – máj). Fakultný koordinátor je povinný zabezpečiť zverejnenie výzvy na fakulte spolu s kritériami a fakultnými podmienkami, ktoré sú rozhodujúce pre pridelenie mobility.

Prihláška

Prihláška sa podáva elektronicky cez systém Mobility Online. Je potrebné dať si záležať najmä na  identifikovaní cieľov mobility, pridanej hodnote mobility, programe a očakávaných výsledkov, nakoľko to sú kritériá, ktoré sa posudzujú vo výberovom konaní.

Výberové konanie

Výberové konanie prebieha v súčinnosti inštitucionálneho koordinátora, fakultných koordinátorov a OMV RUK Erasmus+ na spoločnom zasadaní. O jeho výsledku je povinný informovať fakultný koordinátor uchádzačov zo svojej fakulty.

Vybratí uchádzači

Učitelia, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní predkladajú prostredníctvom elektronického systému Mobility Online  nasledovné dokumenty (v elektronickej podobe) v primeranom časovom predstihu, najneskôr však štyri týždne pred vycestovaním (v prípade nedodržania tejto lehoty, nemôže OMV RUK garantovať poskytnutie grantu pred vycestovaním):

  • Rozvrh výučby potvrdený zahraničnou univerzitou (forma nie je predpísaná, ale je nevyhnutné uviesť dni, hodiny a názvy prednášok)
  • Zmluva o finančnej podpore
  • Program mobility - výučba - potvrdený všetkými stranami (scan)
  • Kópiu Európskeho zdravotného preukazu

 následne na fakulte:

  • Súhlas vedenia fakulty

O prerušení alebo zrušení pobytu učiteľa, prípadne o iných zmenách, je učiteľ povinný požiadať (so zdôvodnením) ešte pred nástupom na mobilitu v písomnej podobe (mailom alebo poštou) na OMV RUK Erasmus+.

Zamestnanec je povinný do 10 dní po návrate z mobility:

  • odovzdať na fakulte všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu ZPC,
  • odovzdať na fakulte Certifikát o absolvovaní učiteľskej mobility od zahraničnej univerzity s uvedeným termínom  výkonu práce (forma nie je určená),
  • vyplniť Správu z pobytu v Mobility Tool+ (link dostanete emailom po skončení mobility)