Uznávanie dokladov o vzdelaní

V prípade, že plánujete vo Vašom štúdiu pokračovať na univerzite v Slovenskej republike a Vaše stredoškolské vzdelanie, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa (bakalár) ste získali v zahraniční, potrebujete si požiadať o uznanie Vášho dosiahnutého vzdelania na území Slovenskej republiky.


Uznávanie dokladov o stredoškolskom vzdelaní

O uznaní dokladu o vzdelaní, vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte rozhoduje regionálny úrad školskej správy v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti.
 
Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, predmet žiadosti,  názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala,  rok ukončenia štúdia a podpis žiadateľa. Ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.
 
Prílohou žiadosti sú najmä

  • kópia dokladu totožnosti,
  • osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
  • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
  • potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
  • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
  • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.
 
Regionálny úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, okresný úrad v sídle kraja konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.


Regionálny úrad v sídle kraja rozhodne do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti o
a) uznaní dokladu o vzdelaní,
b) zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
c) uložení rozdielovej skúšky

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní (stránky Regionálneho úradu Bratislava)

Viac informácií o procese uznania je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zoznam regionálnych úradov v SR

Uznávanie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní

Doklady o vzdelaní vydané uznanou vysokou školou alebo inou vzdelávacou inštitúciou v členskom štáte Európskej únie, v štáte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, Švajčiarskej konfederácie, alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom (v treťom štáte) je možné uznať za rovnocenné s dokladmi vydanými vysokou školou v Slovenskej republike. V rámci procesu uznávania zahraničných dokladov o vzdelaní je posudzované splnenie podmienok na vydanie rozhodnutia o ich uznaní. Ak sú podmienky splnené, vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.

Doklady o vzdelaní môžu byť predložené Univerzite Komenského v Bratislave (na adrese: Oddelenie študijných vecí Rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1) na uznanie na účely pokračovania v štúdiu, na účely vydania modrej karty Európskej únie, na účely výkonu povolania, ktoré nie je v Slovenskej republike regulované a na účely oprávnenia používať akademický titul a jeho skratku tak, ako boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad pochádza. Univerzita Komenského v Bratislave je kompetentná rozhodnúť o uznaní dokladov o vzdelaní, o zamietnutí žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní alebo o uložení rozdielovej skúšky.

Viac informácií o procese uznania vysokoškolského vzdelania je možné nájsť na webovej stránke Univerzity Komenského v Bratislave.

<output>Doklady o vzdelaní vydané uznanou vysokou školou alebo inou vzdelávacou inštitúciou v členskom štáte Európskej únie, v štáte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, Švajčiarskej konfederácie, alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom (v treťom štáte) je možné uznať za rovnocenné s dokladmi vydanými vysokou školou v Slovenskej republike. V rámci procesu uznávania zahraničných dokladov o vzdelaní je posudzované splnenie podmienok na vydanie rozhodnutia o ich uznaní. Ak sú podmienky splnené, vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.</output>