Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD.

Číslo miestnosti na katedre: Š 407
E-mail: stanislava.kuzmova@uniba.sk
Konzultačné hodiny: UTO 13:00 - 14:00 alebo podľa individuálnej dohody emailom

Zaoberá sa stredovekými dejinami priestoru strednej Európy s dôrazom na interdisciplinárne štúdium religiozity, kultu svätých, hagiografie, kazateľstva a rukopisných kódexov. Špecializuje sa predovšetkým na obdobie vrcholného a neskorého stredoveku, a na Jagelovcov v strednej Európe. Je autorkou monografie Preaching Saint Stanislaus. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult (Varšava: DiG, 2013), ocenenej cenou Stefana Krzysztofa Kuczyńského pre najlepšiu publikáciu z oblasti historických prameňov a pomocných vied historických v Poľsku v roku 2014. Pracovala na medzinárodných projektoch na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (v rámci ESF projektu Symbols that Bind and Break Communities) a na Univerzite v Oxforde (ERC projekt Jagiellonians: Dynasty, Memory and Identity in Central Europe), a absolvovala početné študijné a výskumné pobyty v zahraničí.

Evidencia publikačnej činnosti

Room: Š 407
E-mail: stanislava.kuzmova@uniba.sk
Consultation hours: TUE 13:00 - 14:00 as agreed by email

She deals with medieval history of Central European region with focus on interdisciplinary study of religiosity, saints’ cults, hagiography, preaching and manuscript codices. She specializes mostly in high and late medieval period, and Jagiellonians in Central Europe. She is the author of monograph Preaching Saint Stanislaus. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult (Warsaw: DiG, 2013), awarded Stefan Krzysztof Kuczyński Prize for best publication in historical sources and auxiliary sciences in Poland in 2014. She worked on international collaborative projects at Central European University in Budapest (ESF project Symbols that Bind and Break Communities) and at the University of Oxford (ERC project Jagiellonians: Dynasty, Memory and Identity in Central Europe), and was on numerous study and research stays abroad. 

Publications