Mgr. Peter Vanek, PhD.

Číslo miestnosti na katedre:  Š 407
E-mail: peter.vanek@uniba.sk
Konzultačné hodiny: UTO 10:40 - 12:10 alebo podľa dohody emailom

Mgr. Peter Vanek, PhD. pôsobí ako odborný asistent (čiastočný úväzok) na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na dejiny Slovenska a strednej Európy v 20. storočí – s dôrazom na priemysel a hospodárstvo medzivojnového Československa. Zároveň sa dlhodobo venuje vojenskej histórii, najmä pôsobeniu slovenskej armády na východnom fronte počas druhej svetovej vojny. V akademických rokoch 2015/2016 a 2017/18 absolvoval dva semestrálne študijne a výskumné pobyty v rámci programu Erasmus+ na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Dr. Peter Vanek bol trikrát ocenený grantom pre doktorandov a mladých výskumníkov (UK/184/2015, UK/325/2016 a UK/238/2017). Najvýznamnejšia publikácia: Od krízy po konjunktúru: chemický priemysel na Slovensku 1934 – 1938, 2023.


 
Evidencia publikačnej činnosti

Room:  Š407
E-mail: peter.vanek@uniba.sk
Consultation hours: MON 11:00 - 12:30

Mgr. Peter Vanek, PhD. is a part-time researcher and teacher at the Department of Slovak History of the Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava. He specializes on history of Slovakia and Central Europe in 20th century – with focus on industry and economy of interwar Czechoslovakia. Additionally, his long-term focus includes military history, mostly the engagement of the Slovak army at the eastern front of World War II. Also participated in a study and research programme Erasmus+ at the Faculty of Arts at Charles University in Prague (2015/2016 and 2017/2018). Dr. Peter Vanek has been three times awarded with a Grant for PhD. Candidates and Young Researchers (UK/184/2015, UK/325/2016 and UK/238/2017). His most important publication: Od krízy po konjunktúru: chemický priemysel na Slovensku 1934 – 1938 (From Crisis to Expansion: Chemical Industry in Slovakia 1934 – 1938, 2023).Publications