Mgr. Ján Vilhan

Číslo miestnosti na katedre: Š 407
E-mailová adresa: vilhan12@uniba.sk
Konzultačné hodiny: podľa individuálnej dohody emailom

V rokoch 2016 až 2022 študoval na Masarykovej univerzite v Brne, kde vyštudoval odbor história so špecializáciou na moderné dejiny. Svoje magisterské štúdium zakončil diplomovou prácou s názvom Rozkol českoslovanskej sociálnej demokracie na Morave v roku 1910 a jeho dôsledky. Počas štúdia taktiež absolvoval študijný pobyt v Groningene v rámci Erasmus+. Od roku 2022 začal pôsobiť ako interný doktorand na Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na politickú kultúru na území medzivojnového Slovenska pod vedením doc. Mgr. Martina Vašša, PhD.

 

Evidencia publikačnej činnosti

 

Room: -
E-mail: vilhan12@uniba.sk
Consultation hours: as agreed by email

Ján Vilhan studied at Masaryk University from 2016 to 2022, where he graduated in Modern History. He finished his studies with the master thesis called The split of the Czechoslav Social Democratic party in Moravia in 1910 and its consequences. Moreover, he spent a semester studying in Groningen via the Erasmus programme. In 2022, he has joined Department of Slovak History at Comenius University as a doctoral student and his topic focuses on the political culture in interwar Slovakia. His effort is supervised by doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.

 

Publications

 

<output>Room: Š 407
E-mail: stanislava.kuzmova@uniba.sk
Consultation hours: as agreed by email</output>utput>Číslo miestnosti na katedre:  -

E-mail:
Konzultačné hodiny: -</output>