Doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. - podrobnejšie

Vedecké konferencie:

 

13. – 14. 9. 2023 medzinárodná vedecká konferencia Umělec a město, ktorú v Kroměříži organizovalo Muzeum Kroměřízska. Príspevok na tému „Vplyv slovenských umelcov na život Bratislavy v medzivojnovom období“.

3. 5. 2023 vedecký seminár v rámci projektu VEGA 1/0129/21 Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny, ktorý sa konal na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Príspevok na tému „Medzi obrazom a slovom: zabudnutý intelektuálny svet Milana Thomku Mitrovského“, organizátor seminára a editor zborníka.

28. 10. 2021 vedecký seminár Alois Kolísek a Slovensko, ktorý v Bratislave organizovalo Múzeum mesta Bratislavy. Príspevok na tému „Alois Kolísek a podoby jeho kontaktov so slovenskými umelcami po roku 1919“. 17. 10. 2019 vedecká konferencia Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský : pramene, dimenzie, reflexia, ktorú v Bratislave organizovalo Múzeum mesta Bratislavy, Príspevok na tému „Politicko-spoločenské pôsobenie Janka Jesenského v rokoch 1919 – 1939".

25. – 26. 10. 2017 vedecká konferencia Slovenské emancipačné a štátoprávne snahy v 20. storočí, ktorú v Bratislave organizovali Slovenský historický ústav a Historický odbor Matice slovenskej. Príspevok na tému „Slovenské autonomistické hnutie v ČSR“.

23. – 24. 6. 2016 vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Jozef Gregor Tajovský – politik, legionár a spisovateľ, ktorú v Martine organizovali Ústav politických vied SAV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica, Katedra politológie FF UPJŠ Košice a Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF Nitra. Príspevok na tému „Jozef Gregor Tajovský a Hana Gregorová v rolách mecénov slovenských umelcov“.

7. – 11. 5. 2014 medzinárodná vedecká konferencia Croatia and Slovakia: Historical Paralells and Connections (From 1780 to the Present Day), ktorú v Záhrebe organizovali Katedra histórie Fakulty humanitných a spoločenských vied Univerzity v Záhrebe, Katedra západoslovanských jazykov a literatúr Fakulty humanitných a spoločenských vied Univerzity v Záhrebe a Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  Príspevok na tému „Slovak-Croatian cultural relations between 1939 and 1944“, člen Organizačného výboru konferencie a spolueditor pripravovanej publikácie.

24. 4. 2014 vedecká konferencia Samuel Zoch vo verejnom, politickom a cirkevnom živote Slovenska, ktorú v Bratislave organizovali Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav politických vied SAV. Príspevok na tému „Reflexia osobnosti Samuela Zocha v diskurze po jeho smrti“.

27. – 28. 6. 2013 vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Dr. Pavol Blaho a formovanie slovenskej politiky, ktorú v Martine organizovali Ústav politických vied SAV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica, Katedra politológie FF UPJŠ Košice, Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF Nitra a Historický ústav SAV. Príspevok na tému „Šesťdesiate narodeniny a smrť Pavla Blahu v agrárnickom diskurze“.

26. – 27. 2. 2013 medzinárodná vedecká konferencia Matica slovenská v národných dejinách, ktorú v Martine organizovali Matica slovenská a mesto Martin. Príspevok na tému „Zápas o národno-kultúrnu identitu Matice slovenskej v rokoch 1919 – 1938“.

7. – 8. 11. 2012 medzinárodná vedecká konferencia T. G. Masaryk a Slované, ktorú v Prahe organizovali Masarykův ústav, Archiv AV ČR a Historický ústav AV ČR. Príspevok na tému „T. G. Masaryk a jeho vnímanie problémov Slovenska vo funkcii prezidenta ČSR“.

21. – 22. 9. 2012 vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Osobnost presidenta T. G. Masaryka z pohledu historie všedního dne, ktorú v Lánoch organizovali Múzeum T. G. Masaryka v Lánoch, Masarykova společnost a obec Lány. Príspevok na tému „Kolorit všedného dňa T. G. Masaryka z pohľadu A. Gašparíkovej-Horákovej“.

19. – 21. 9. 2012 medzinárodná vedecká konferencia Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918 – 1951, ktorú v Českých Budějoviciach organizoval Historický ústav Filozofickej fakulty Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach v spolupráci s Istituto Italiano di Cultura Praga a Štátnym oblastným archívom v Třeboni. Príspevok na tému „Fenomén československo-talianskeho medzikultúrneho dialógu v období 1. ČSR na príklade predstaviteľov slovenskej kultúrnej elity“.

28. – 29. 6. 2012 vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Dr. Anton Štefánek – politik, žurnalista a vedecký pracovník, ktorú organizovali Ústav politických vied SAV, Historický ústav SAV a Slovenská národná knižnica v Martine. Príspevok na tému „Postoj Antona Štefánka k slovenskému autonomizmu“.

22. – 23. 5. 2012 vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme, ktorú organizovali Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav pamäti národa, Múzeum Slovenského národného povstania a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Príspevok na tému „Analýza pôsobenia Mila Urbana vo funkcii šéfredaktora Gardistu v rokoch 1940 – 1945“.

23. – 24. 6. 2011 medzinárodná vedecká konferencia Dr. Vavro Šrobár – politik, publicista a národno-osvetový pracovník, ktorú organizovali Ústav politických vied SAV, Historický ústav SAV a Slovenská národná knižnica v Martine. Príspevok na tému „Názory Vavra Šrobára na problematiku slovenskej otázky v rokoch 1918 – 1938“.

25. – 26. 6. 2010 medzinárodná vedecká konferencia Dr. Ivan Dérer – politik, právnik a publicista, ktorú organizovali Ústav politických vied SAV, Historický ústav SAV a Slovenská národná knižnica v Martine. Príspevok na tému „Dérerova percepcia slovenskej otázky v medzivojnovom období“.

20. 10. 2008 vedecká konferencia Osobnosť Andreja Hlinku (1864-1938), ktorú organizovali Historický odbor Matice slovenskej, Historický  ústav  SAV a Katedra histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Príspevok na tému  „Andrej Hlinka a jeho prístup k riešeniu slovenskej otázky v 30. rokoch“.

Prednášky:

Prednáška 1. 8. 2023 v rámci 59. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému Spolok slovenských spisovateľov vo svojom zlatom období.

Prednáška 10. 8. 2023 v rámci 58. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému Kultúrne centrá Slovenska v medzivojnovom období.

Prednáška 9. 8. 2021 v rámci 57. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému Slovenskí spisovatelia a ich dialóg s Talianskom v medzivojnovom období.

Prednáška 12. 8. 2019 v rámci 56. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému Vladimír Reisel v kontexte medzikultúrneho dialógu.

Prednáška 13. 8. 2018 v rámci 55. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému Spomienky slovenských umelcov na vznik Československej republiky.

Habilitačná prednáška 14. 12. 2017 pred Vedeckou radou FiF UK na tému „Vývoj argumentačnej bázy autonomistického hnutia na Slovensku v rokoch 1918 – 1938“.

Prednáška 13. 8. 2017 v rámci 54. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému „Spomienky slovenských umelcov na vznik Československej republiky“.

Prednáška 10. 8. 2017 v rámci 53. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému „Kultúrny vplyv Paríža na slovenských umelcov v medzivojnovom období“.

Prednáška 4. 8. 2016 v rámci 52. ročníka ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému „Tido J. Gašpar – priekopník estétskeho a bohémskeho dandyzmu v modernej slovenskej kultúre“.

Prednáška 12. 8. 2014 v rámci 50. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému „Spomienky predstaviteľov slovenskej umeleckej bohémy na ich službu v rakúsko-uhorskej armáde počas prvej svetovej vojny“.

Prednáška 5. 8. 2013 v rámci 49. ročníka  Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému „História Slovenska v 20. storočí“

Prednáška 10. 8. 2012 v rámci 48. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému „Slovenská umelecká bohéma v európskom kultúrnom kontexte“.

Prednáška 6. 8. 2012 v rámci 48. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému „História Slovenska v 20. storočí“.

Prednáška 8. 8. 2011 v rámci 47. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca na tému „Slovenská otázka v období prvej ČSR (1918 – 1938)“.

Prednáška 3. 12. 2008 v Univerzitnej knižnici v rámci prednáškového cyklu Slovenské dejiny v 20. storočí na tému „Jozef Tiso – jeho postoj k hlavným vnútropolitickým a zahraničnopolitickým problémom Slovenska v rokoch 1938 – 1945.“

Vystúpenia a prezentácie v médiách:

Prezentácia kníh Zlatá bohéma a Medzi snom a skutočnosťou a vystúpenie v rámci diskusie Bratislavská bohéma a DAV, ktorú 25. 7. 2023 organizovala Mestská knižnica v Bratislave.

Prezentácia knihy Zmenení Parížom v rámci relácie Literatúra faktu, RTVS – rádio Devín, premiéra odvysielaná 23. 5. 2021.

Prezentácia knihy Medzi snom a skutočnosťou v rámci relácie Literatúra faktu, RTVS – rádio Devín, premiéra odvysielaná 7. 12. 2019.

Prezentácia knihy Zlatá bohéma v rámci relácie Literatúra faktu, RTVS – rádio Devín, premiéra odvysielaná 13. 7. 2019.

Publikovaný rozhovor: Kaviareň nebola kedysi nadávka. In Denník N, roč. 4, 2018, č. 134, s. 10, 15-16. Online: https://dennikn.sk/1174323/ked-kaviaren-nebola-nadavka-umelecka-bohema-priniesla-do-bratislavy-rebeliu-a-pocit-velkomesta/ 

Publikovaný rozhovor: Zlatá bohéma s neopakovateľnou atmosférou Bratislavy 20. a 30. rokov. In in.ba, 2018, č. 7, s. 26-27.  Online: inba.sk/assets/File.ashx _org=600185&id_dokumenty=3890 

Rozhovor o knihe Zlatá bohéma v relácii Hosť naladený na Devín, Rádio Devín – RTVS, živé vysielanie 11. 5. 2018. Archív online: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/164900/zlata-bohema 

Účinkovanie v relácii Miesta bohémy – téma lokály v okolí Dunaja, Rádio Devín – RTVS, odvysielané 18. 6. 2015. 

Účinkovanie v relácii Miesta bohémy – téma kaviareň Múzeum, Rádio Devín – RTVS, odvysielané 30. 4. 2015.

Účinkovanie v relácii Miesta bohémy – téma hostinec Zlatá fantázia, Rádio Devín – RTVS, odvysielané 5. 2. 2015. 

Vedecké projekty:

Zodpovedný riešiteľ:

VEGA „Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny“, č. projektu 1/0139/21, obdobie riešenia 2021 – 2023.

Zástupca zodpovedného riešiteľa:

VEGA „Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938 - 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu“, č. projektu 1/0459/18, obdobie riešenia: 2018 – 2021.

VEGA „Samuel Zoch. Denníky – korešpondencia – prejavy – články – kázne“, č. projektu 1/0532/12,  obdobie riešenia: 2012 – 2014.

Spoluriešiteľ:

KEGA „E-learning ako inovatívna forma univerzitného a celoživotného vzdelávania v odbore slovenské dejiny", č. projektu 024UK-4/2019, obdobie riešenia 2019 – 2021.

VEGA „Dr. Pavel Blaho a formovanie slovenskej politiky“, č. projektu 2/0117/16, obdobie riešenia: 2016 – 2018

VEGA „Dr. Anton Štefánek – politik, žurnalista a vedecký pracovník“, č. projektu 2/0156/13,  obdobie riešenia 2013 – 2015 

VEGA „Tvorcovia slovenských dejín“, č. projektu 1/0245/10, obdobie riešenia: 2010 – 2012 

Individuálne granty: 

Grant FiF UK „Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920 – 1945“, č. projektu FG33/2015, obdobie riešenia: 2015 – 2016

Grant UK mladých „Slovenská otázka v 30. rokoch 20. storočia II“, č. projektu UK/84/2010, obdobie riešenia: 2010

Grant UK mladých „Slovenská otázka v 30. rokoch 20. storočia“, č. projektu UK/99/2009, obdobie riešenia: 2009

Členstvo v odborných organizáciách:  

Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku

Ocenenia:   

Cena Egona Erwina Kischa za rok 2018 za monografie Zlatá bohéma : umelecká bohéma 1920 – 1938 (Marenčin PT, 2018) a Medzi snom a skutočnosťou : umelecká bohéma 1938 – 1945 (Marenčin PT, 2018).

Cena Národného osvetového centra za najlepšiu monografiu mesta za rok 2014 (Prievidza – 

monografia mesta. Banská Bystrica : Štúdio Harmony, 2013).

Bibliografia:

Monografie:

Zmenení Parížom : slovenskí umelci a Paríž v 20. storočí. Bratislava : Marenčin PT, 2020, 255 s. ISBN 978-80-569-0443-5.

Medzi snom a skutočnosťou : umelecká bohéma v Bratislave 1938 – 1945. Bratislava : Marenčin PT, 2018, 272 s. ISBN 978-80-8114-943-6.

Zlatá bohéma : umelecká bohéma v Bratislave 1920 – 1938. Bratislava : Marenčin PT, 2018, 272 s. ISBN 978-80-8114-940-5.

Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920-1945. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. 456 s. ISBN 978-80-223-4173-8

Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938). Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011, 284 s.  ISBN 978-80-8115-053-1.

Štúdie charakteru vedeckej monografie:

Kultúrno-spoločenský rozmer a verejná angažovanosť vybraných osobností Lekárskej fakulty UK (1937 – 1945). In Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 2. časť. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 340-432.

Prievidza v rokoch 1918 – 1948. In Prievidza – monografia mesta. Banská Bystrica : Štúdio Harmony, 2013, s. 172-210. 

Slovenská otázka v Československej republike (1918 – 1938). In Moderní dějiny, 19, 2011, č. 2, s. 71-117.

Zostavovateľ/Editor:

VAŠŠ, Martin (ed.). Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. 232 s. (v tlači)

HOLJEVAC, Željko – HOMZA, Martin – VAŠŠ, Martin (eds.). Croatia and Slovakia : Historical Paralells and Connections (from 1780 to the Present Day). Zagreb : FF-press, 2017. 289 s.

Učebné texty:

Československý a slovenský nacionalizmus : polemické reprezentácie národa na Slovensku v rokoch 1918 – 1938. Bratislava : Stimul, 2017. 108 s. Dostupné na: stella.uniba.sk texty/MV_nacionalizmus1.pdf

Štúdie:

Medzi obrazom a slovom: zabudnutý intelektuálny svet Milana Thomku Mitrovského. In VAŠŠ, Martin (ed.). Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 78-122. (v tlači)

The Contribution of Czech Artists and Intellectuals to the Dynamics of the Development of Modern Slovak Art during the First Czechoslovak Republic. In Historica Olomucensia, roč. 64, 2023, č. 1, s. 82-96. [online] Dostupné na internete: http://historica.upol.cz/pdfs/hol/2023/01/06.pdf

Spolok slovenských spisovateľov vo svojom zlatom období (1923 – 1939). In Studia Academica Slovaca, roč. 52. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 298-317.

Šesťdesiate narodeniny a smrť Pavla Blaha v agrárnickom diskurze. In Dr. Pavel Blaho : politik a národnoosvetový pracovník. Bratislava : Ústav politických vied, 2022, s. 226-248.

Utváranie obrazu Samuela Zocha v agrárnickej a evanjelickej tlači pri príležitosti jeho úmrtia v roku 1928. In Slovenský časopis historický, roč. 2, 2022, č. 2, s. 233-253.

Italy's cultural influence on Slovak artists in the Interwar period. In Verbum historiae, roč. 10, 2022, č. 2, s. 68-85 [online]. Dostupné na internete: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH1-2022.pdf

Kultúrne centrá na Slovensku v medzivojnovom období. In Studia Academica Slovaca, roč. 51. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislava, 2022, s. 284-309.

Slovenskí literáti a povojnový Rím (1945 – 1948). In Slovenský časopis historický, roč. 2, 2022, č. 1, s. 224-243. 

Medzivojnové aktivity Milana Thomku Mitrovského v zrkadle jeho korešpondencie s Petrom Júliusom Kernom. In Slovenský časopis historický, roč. 1, 2021, č. 1, s. 180-196.

Slovenskí spisovatelia a ich dialóg s Talianskom v medzivojnovom období. In Studia Academica Slovaca, roč. 50. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 297-317.

Sondy do spoločensko-kultúrneho života legendárnych pedagógov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. In Endémie, epidémie a pandémie v dejinách. Bratislava : Hlbiny, 2021, s. 193-204.

Politicko-spoločenské pôsobenie Janka Jesenského v rokoch 1919 – 1939. In Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský : pramene, dimenzie, reflexia. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 149-163.

Postoj Antona Štefánka k slovenskému autonomizmu. In Dr. Anton Štefánek – politik, žurnalista a vedecký pracovník. Bratislava : Veda, 2020, s. 223-242.

Kultúrno-spoločenské a politické aspekty v živote prof. MUDr. Františka Šimera. In Historia Medicinae Slovaca V. – Fenomén vojny v kontexte dejín medicíny. Bratislava : Stimul, 2020, s. 125-134.

Prejavy slovenského nacionalizmu študentov Lekárskej fakulty UK v medzivojnovom období. In Historia Medicinae Slovaca IV. – 100 rokov univerzitného lekárskeho vzdelávania na Slovensku, 100 rokov Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Bratislava : Stimul, 2019, s. 34-48.

Vladimír Reisel v kontexte medzikultúrneho dialógu. In Studia Academica Slovaca : prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 262-287.

Sociálna štruktúra bratislavskej umeleckej bohémy v rokoch 1920 – 1945. In Historický časopis, roč. 66, 2018, č. 1, s. 83-105.

Slovenské autonomistické hnutie v ČSR. In Bobák, Ján (ed.). Slovenské emancipačné a štátoprávne snahy v 20. storočí. Martin : Matica slovenská, 2018, s. 121-134.

Spomienky slovenských umelcov na vznik Československej republiky v roku 1918. In Studia Academica Slovaca : prednášky 54. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 101-119.

Kultúrny vplyv Paríža na slovenských umelcov v medzivojnovom období. In Studia Academica Slovaca 46. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 138-161.

Kultúra bývania slovenských výtvarníkov v Bratislave v rokoch 1920 – 1945. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy, roč. 29. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2017, s. 219-234. 

Kultúra bývania slovenských spisovateľov v Bratislave v rokoch 1920 – 1945. In Historický zborník, roč. 27, 2017, č. 2, s. 81-94.

Každodenný život Milana Thomku Mitrovského v Turčianskom Sv. Martine v medzivojnovom období. In Historický zborník, roč. 27, 2017, č. 1, s. 26-38.

Slovak-croatian cultural relations from 1939 to 1944. In HOLJEVAC, Željko – HOMZA, Martin – VAŠŠ, Martin (eds.). Croatia and Slovakia : Historical Paralells and Connections (from 1780 to the Present Day). Zagreb : FF-press, 2017, s. 206-217.

Interkultúrne vzťahy v medzivojnovej Bratislave z hľadiska návštev a pobytov inonárodných umelcov. In Bratysława - miasto na skrzyżowaniu kultur/Bratislava - mesto na križovatke kultúr. - Warszawa : Instytut słowacki w Warszawie, 2016, s. 115-127.

Vybrané aspekty každodenného života slovenských umelcov v medzivojnovom Turčianskom Sv. Martine. In Historický zborník, roč. 26, 2016, č. 2, s. 48-60.

Tido J. Gašpar – priekopník estétskeho a bohémskeho dandyzmu. In Studia Academica Slovaca 45. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 286-316.

Tido J. Gašpar a jeho chápanie slovenského národného socializmu. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách. Bratislava : Veda, 2016, s. 65-77.

Možné aplikácie naratívneho konštruktivizmu Haydena Whita pri historiografickej analýze vybraných diel Milana Stanislava Ďuricu a Františka Vnuka. In Historica Olomucensia, roč. 48, 2015, č. 1, s. 193-206.

Spomienky predstaviteľov slovenskej umeleckej bohémy na ich službu v rakúsko-uhorskej armáde počas prvej svetovej vojny. In Studia Academica Slovaca 43. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 112-134.

Analýza pôsobenia Mila Urbana vo funkcii šéfredaktora Gardistu v rokoch 1940 – 1945. In Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989, 2: osobnosti známe – neznáme. Bratislava : ÚPN, 2014, s. 35-57.

T. G. Masaryk a jeho vnímanie problémov Slovenska vo funkcii prezidenta ČSR. In T. G. Masaryk a Slované. Praha : Historický ústav AV ČR, 2013, s. 175-187.

Kolorit všedného dňa a osobnosť Tomáša Garrigua Masaryka v rokoch 1929 – 1936 z pohľadu jeho osobnej archivárky Anny Gašparíkovej-Horákovej. In Historické štúdie, Bratislava : Stimul, 2013, s. 236-260.

Fenomén československo-talianskeho medzikultúrneho dialógu v období 1. ČSR na príklade predstaviteľov slovenskej kultúrnej elity. In Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918 – 1951. České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2012, s. 467-483, s. 557-558.

Názory Vavra Šrobára na niektoré aspekty slovenskej otázky po roku 1918. In Dr. Vavro Šrobár : politik, publicista a národnoosvetový pracovník. Bratislava : Veda, 2012, s. 508-525.

Slovenská umelecká bohéma v európskom kultúrnom kontexte. In Studia Academica Slovaca, 41, 2012, s. 343-357.

Dr. Jozef Buday a jeho reflexia slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1939. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 155-181. Dostupné na internete: >http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf

Národohospodári Imrich Karvaš - Peter Zaťko a slovenská otázka v tridsiatych rokoch 20. storočia. In Historický časopis, roč. 60, 2012, č. 1, s. 99-114.

Stretnutia medzivojnovej slovenskej bohémy v kaviarňach a viechach pri víne. In Vinicola Carpathensis : (k 65. narodeninám univ. prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc.). Bratislava : Stimul, 2011, s. 240-261.

Štefánkova percepcia slovenskej a československej otázky v rokoch 1898 – 1938. In Anton Štefánek, vedec – politik – novinár. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011, s. 100-131.

Vyjadrenia členov poslaneckého klubu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany k slovenskej otázke v rokoch 1930 – 1938. In Historický zborník, 22, 2011, č. 2, s. 66-75.

Slovenská otázka v období 1. ČSR (1918 – 1938). In Studia Academica Slovaca 40, Bratislava, UK, 2011, s. 319-33.

Vnímanie slovenského nacionalizmu cez prizmu teórie „československej národnej jednoty“ : (analýza názorov Antona Štefánka v rokoch 1914 – 1938). In Historický zborník, 21, 2011, č. 1, s. 40-57.

Oscilácia medzi slovenskou a československou otázkou vo vedomí Antona Štefánka. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. Bratislava : Stimul, 2011, s. 138-163. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

Vývoj Tisovej percepcie slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1938. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 59-73. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

Slovenská otázka v 1. ČSR z pohľadu komunistov Vladimíra Clementisa a Ladislava Novomeského. In Acta historica neosoliensia, 13, 2010, č. 1 – 2, s. 130-148

Martin Rázus a jeho prístup k riešeniu slovenskej otázky v 30. rokoch. In Historický zborník MS, 2010, 20, č. 1, s. 161-171.

Andrej Hlinka a jeho prístup k riešeniu slovenskej otázky v 30. rokoch. In Letz, Róbert a kolektív. Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. Martin : Matica slovenská, 2009, s. 200-215.

Prístup Milana Hodžu a Ivana Dérera k riešeniu slovenskej otázky v 30. rokoch. In Historický zborník MS, 2009, 19, č. 2, s. 150-164.

Postoj Jozefa Tisu k hlavným vnútro- a zahraničnopolitickým otázkam Slovenskej republiky v rokoch 1938-1945. In Historický zborník MS, 2008, 18, č.2, s. 185-199.

Eseje:

Obrat k jazyku, postmoderna a post-postmoderna (?) vo filozofii dejín (Nad knihou Juraja Šucha Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita). In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 182-194. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

V zajatí štruktúry trópov. (Nad knihou Tropika diskurzu Haydena Whita). In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. Bratislava : Stimul, 2011, s. 164-170. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf>

Publikované abstrakty z vedeckých konferencií:

Alois Kolísek a podoby jeho kontaktov so slovenskými umelcami po roku 1919. In Alois Kolísek a Slovensko : vedecký seminár. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2021, s. 5.

Politicko-spoločenské pôsobenie Janka Jesenského v rokoch 1919 – 1939. In Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský: pramene, dimenzie, reflexia. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2019, s. 9 – 10.

Slovak-croatian cultural relations between 1939 and 1944. In Croatia and Slovakia : historical parallels and connections (from 1780 to the present day). Zagreb : FF press, 2014, s. 35 – 36.

 

Odborné knižné publikácie (spoluautor):

LETZ, Róbert a kolektív. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XII a. Slováci pri budovaní základov Československej republiky. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2013, 479 s.

LETZ, Róbert a kolektív. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XII b. Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014, 367 s.

Články:

Osamotený slovenský básnik v Ríme: Ignác Zelenka (Eugen Vesnin) organizoval literárny život vo večnom meste. In Národný kalendár 2023. Martin : Matica slovenská, 2022, s. 290-293.

Maliar, ktorý miloval Martin : pred 80 rokmi nás opustil Milan Thomka Mitrovský. In Národný kalendár 2023. Martin : Matica slovenská, 2022, s. 185-188.

Právnik v politike zomrel v Moskve: Martin Mičura sa narodil pred 140 rokmi. In Národný kalendár 2023. Martin : Matica slovenská, 2022, s. 218-221.

„Pamätný spis na zahynutie odsúdeného národa“. 100. výročie Žilinského memoranda. In Národný kalendár 2022. Martin : Matica slovenská, 2021, s. 199-201.

Život nielen v opere : Štefan Hoza bol všestrannou osobnosťou slovenskej kultúry. In Národný kalendár 2022. Martin : Matica slovenská, 2021, s. 249-252.

Kráľ bratislavských nocí : Taký bol Tido Jozef Gašpar. In Národný kalendár 2022. Martin : Matica slovenská, 2021, s. 275-277.

Nadšenie a spolupatričnosť Slovákov – také boli Matičné národné slávnosti v auguste 1926. In Národný kalendár 2016. Martin : Matica slovenská, 2015, s. 152-154.

„Nebolo víťazov, nebolo porazených!“ – na prvom kongrese slovenských spisovateľov roku 1936. In Národný kalendár 2016. Martin : Matica slovenská, 2015, s. 163-165.

Veľkolepá cesta Andreja Hlinku do Ameriky spred deväťdesiatich rokov. In Národný kalendár 2016. Martin : Matica slovenská, 2015, s. 167-169.

Verše, ktoré zasiahli politiku : básnické apely Andreja Žarnova. In Národný kalendár 2015. Martin : Matica slovenská, 2014, s. 184-186.

Trnavský manifest v Bratislave : prívet k slovenskému národu z roku 1925. In Národný kalendár 2015. Martin : Matica slovenská, 2014, s. 171-172.

Jesenského Demokrati ako prameň. In Národný kalendár 2014. Martin : Matica slovenská, 2013, s. 146-148.

Mladí o autonómii Slovenska. In Národný kalendár 2014. Martin : Matica slovenská, 2013, s. 159-160.

Fiasko Dérerovej prednášky. In Národný kalendár 2014. Martin : Matica slovenská, 2013, s. 169-170.

„Slovenské národné divadlo Slovákom!“ : o demonštrácii proti maďarskej operete Ples v hoteli Savoy. In Národný kalendár 2013. Martin : Matica slovenská, s. 203-204.

Neprekročili svoj tieň : slovenská otázka na zjazde mladých slovenských agrárnikov pred 80 rokmi. In Národný kalendár 2013. Martin : Matica slovenská, s. 186-187.

85. výročie premiéry prvej slovenskej opery Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 101-102. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

Varovné gesto mladých. In Národný kalendár 2012. Martin : Matica slovenská, 2011, s. 155-156.

Ako rovný s rovným. In Národný kalendár 2012. Martin : Matica slovenská, 2011, s. 142-143.

Nevypočutý hlas amerických Slovákov. In Národný kalendár 2012. Martin : Matica slovenská, 2011, s. 132-134.

Historik Karol Goláň. In Historický zborník, 20, 2010, č. 2, s. 243-245.

Básne z kaviarenských stolov : slovenská bohéma v medzivojnovej Bratislave. In Národný kalendár 2011. Martin : Matica slovenská, 2010, s. 237-239.

Tri návrhy na autonómiu. In Národný kalendár 2011. Martin : Matica slovenská, 2010, s. 214-215.

NÁRUS bol nádejou pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. In Národný kalendár 2011. Martin : Matica slovenská, 2010, s. 208-209.

Ako vznikala Krútňava. Peripetie vzniku najslávnejšej slovenskej opery. In: Národný kalendár 2010. Martin : Matica slovenská, 2009, s. 158-159.

Sidorovo „nie“ nadránom 12. marca 1939. In Národný kalendár 2010. Martin : Matica slovenská, 2009, s. 151.

Recenzie:

ŠEPTÁK, Miroslav. Mezi demokracií a autořitártsvím. Rakouská vnitřní a zahraničná politika v letech 1931 – 1934. In Verbum historiae, roč. 10, 2022, č. 2, s. 187-190. [online] Dostupné na internete: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH_cele_cislo_2_2022n.pdf

ŠMÍD, Marek. NEPŘÍTEL : PRVNÍ REPUBLIKA. Radikalizace skupiny českých katolických inteketuálů v letech 1918 – 1938. Brno : PBtisk, 2012. In Historický časopis, 62, 2014, č. 2, s. 353-355.

Arcibiskup František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika. In Verbum historiae, 2014, č. 1, s. 181 – 185. [online] Dostupné na internete: www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/KH/Prednasky/Verbum_Historiae_1-2014.pdf

SEGEŠ, Dušan – HERTEL, Maroš – BYSTRICKÝ, Valerián. Slovakia and the Slovak Question in Polish and Hungarian diplomatic documents in the period 1938 – 1939. In Historický časopis, 61, 2013, Supplement, s. 158-161.

MIČKO, Peter. Hospodárska politika Slovenského štátu. Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 – 1945. In Historický zborník, 23, 2012, č. 1 – 2, s. 163-165.

WHITE, Hayden. Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenácteho století. Brno : Host, 2011, 606 s. In Z dejín slovensko-srbských vzťahov. Bratislava : Stimul, 2012, s. 155-158.

BYSTRICKÝ, Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Peter a kol. Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava : VEDA, 2010, 575 s. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 119-127. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>

KUCÍK, Štefan. Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918 – 1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 146 s., ISBN 978-80-8128-015-3. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 298-301. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>

Publikované rozhovory:

Kaviareň nebola kedysi nadávka. In Denník N, roč. 4, 2018, č. 134, s. 10, 15-16.

Zlatá bohéma s neopakovateľnou atmosférou Bratislavy 20. a 30. rokov. In in.ba, 2018, č. 7, s. 26-27.