Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovenské dejiny 20. storočia

Slovenské dejiny v 20. storočí - sylabus


/PhDr. Peter Zelenák, CSC., Mgr. Martin Vašš, PhD., PhDr. Ľubomír Gašpierik, CSc./


Obdobie 1918 – 1945

1.    Úvod do štúdia
*    periodizácia slovenských dejín po roku 1918, kritéria a charakteristika
*    literatúra a pramene


2.    Vznik Československa a začleňovanie Slovenska do nového štátu v rokoch 1918-20
*    Rok 1918 na Slovensku a zahraničnopolitické súvislosti rozpadu Rakúsko-Uhorska
*    Vznik republiky, Martinská deklarácia, ustanovenie vlády ČSR, dočasná ústava, činnosť SNR, otázka južných hraníc, Hodžova iniciatíva, V. Dvorcsák a Východoslovenská republika, stanovenie demarkačnej čiary
*    V. Šrobár a utvorenie ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, rozpustenie SNR,  Bratislava - centrum slovenského politického a administratívneho života, februárový štrajk verejných a štátnych zamestnancov a jeho politické dôsledky
*    Československo-maďarský vojnový konflikt, Slovenská republika rád, výnimočný stav na Slovensku, dôsledky vojnových udalostí pre politický vývoj na Slovensku a formovania jeho postavenia v republike
*    Obecné voľby v českých krajinách, rekonštrukcia parlamentu, zloženie a postavenie slovenského klubu, obnovenie politického života na Slovensku, ústava a voľby v roku 1920


3.     Hranice Slovenska
*    Mierová konferencia a povojnové usporiadanie stredoeurópskeho priestoru
*    Hlinkova cesta do Paríža a otázka Slovenska na mierovej konferencii
*    Vymedzenie hraníc Slovenska mierovými zmluvami
*    Pričlenenie Podkarpatskej Rusi k Československu a otázka východných hraníc Slovenska
*    Vymedzenie západnej hranice Slovenska
    
4.    Politický systém predmníchovskej republiky, straníckopolitická štruktúra a predstavy o usporiadaní štátu a postavenie Slovenska
*    Ústava z roku 1920, jej vznik a charakteristika, postoj slovenských poslancov, rozdelenie moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej, postavenie parlamentu, politika Hradu, volebný systém
*    Politické strany v politickom systéme prvej republiky, ich právne postavenie a snahy o reguláciu ich pôsobenia, viazaná kandidátka
*    Formovanie stranícko-politickej štruktúry v rokoch 1918-1921, celoštátne politické strany a ich pôsobenie na Slovensku, slovenské autonomistické strany - HSĽS, SNS a ich vývoj v medzivojnovom období
*    Unitárny štát, reforma verejnej správy, župy a župný zväz, krajinské zriadenie, , predstavy a koncepcie o postavení a samospráve Slovenska v programoch politických strán a osobností, návrhy HSĽS a SNS v medzivojnovom období


5.    Menšinová otázka v Československu a menšiny na Slovensku
*    Mierové zmluvy a ochrana menšín, ochrana menšín v právnom systéme ČSR, národnostná štruktúra na Slovensku a v štáte
*    Maďarská menšina a jej politické rozvrstvenie, programy politických strán, vývoj postojov k štátu a autonómii Slovenska, iredenta
*    Nemecká menšina a jej politický vývoj, politické strany a ich programy
*    Židovská menšina


6.    Základné trendy hospodárskeho vývoja na Slovensku
*    Odvetvová štruktúra
*    Konjunktúry a krízy v hospodárstve
*    Veľká hospodárska kríza a jej dôsledky na hospodársku politiku štátu
*    Industrializácia Slovenska
*    Sociálne dopady nerovnomerného hospodárskeho vývoja, vysťahovalectvo


7.     Zmeny na politickej scéne v 30. rokoch a vnútropolitická kríza v roku 1938 a druhá republika
*    Vývoj politických pomerov na Slovensku, vstup novej generácie do politiky, parlamentné voľby v roku 1935 a ich dôsledky, Milan Hodža predsedom vlády
*    Narastanie krízových javov v štáte, oslabovanie postavenia republiky v dôsledku rozpadu versaillského systému, anšlus Rakúska v marci 1938 a jeho dôsledky bezpečnosť ČSR, májová mobilizácia, obecné voľby a politické rozvrstvenie Slovenska
*    Rokovania o novom štátoprávnom usporiadaní, národnostný štatút, snahy československej vlády o vymanenie sa z medzinárodnej izolácie, septembrová mobilizácia, slovenská politika v čase vrcholiacej krízy, Mníchovská dohoda a jej dôsledky
*    Česko-slovenské rokovania a ich prerušenie v dôsledku prijatia Mníchovskej dohody, Žilinskej dohoda, utvorenie autonómnej vlády, Viedenská arbitráž, realizácia a dôsledky
*    Zákon o autonómii Slovenskej krajiny, postavenie vlády, slovenského snemu, vzťahy s ústrednou vládou a parlamentom, riešenie problému kompetencií, zmocňovací zákon, adaptácia politického systému na pomery v okolitých štátoch, dohoda 8. novembra 1938, postoj SNS, voľby do slovenského snemu
*    Národnostné menšiny v čase druhej republiky, židovská otázka
    
8.    Vznik a vývoj Slovenskej republiky
*    Postupná radikalizácia slovenskej politickej scény, tzv. Homolov puč a jeho politické dôsledky, rokovanie v Berlíne, vyhlásenie samostatnosti
*    Ústava Slovenskej republiky, jej vznik a charakteristika, vzťahy medzi zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou, postavenie prezidenta, postavenie politických strán, vodcovský systém
*    Zahraničnopolitické postavenie a zahraničná politika Slovenskej republiky, tzv. malá vojna a jej dôsledky na územnú integritu štátu, vzťah SR k Nemecku ako určujúcej mocnosti v strednej Európe, ochranná zmluva s Nemeckom a jej význam, poľské ťaženie a jeho dôsledky
*    Formovanie zahraničnej politiky SR a determinanty jej realizácie, rokovanie v Salzburgu a jeho dopad na vnútornú a zahraničnú politiku štátu, účasť na východnom ťažení a politické a sociálne dôsledky vojenskej spolupráce s Nemeckom
*    Ústavné záruky ochrany národných skupín, menšinová politika štátu, princíp reciprocity, rozdiely v postavení maďarskej a nemeckej národnej skupiny a vývoj ich politických organizácií
*    Vývoj židovskej otázky, židovský kódex, deportácie, rómska otázka


9.    Vývoj domáceho a zahraničného odboja a obnovenie ČSR
*    Prvé odbojové skupiny na Slovensku, formovanie občianskeho a komunistického odboja, heslo „za sovietske Slovensko“
*    Politická emigrácia a jej úsilie o utvorenie ústrednej odbojovej organizácie, rozpory v nazeraní na koncepciu obnovy Československa, E. Beneš vedúcou osobnosťou vo Veľkej Británii, uznanie československej vlády v roku 1941
*    slovenská otázka v koncepciách domáceho, londýnskeho a moskovského vedenia odboja
*    Slovenské národné povstanie, vianočná dohoda a utvorenie ilegálnej SNR, koncepcie a plány ozbrojeného vystúpenia a jeho priebeh, kríza režimu a postupný rozpad systému, rokovania delegácie SNR v Londýne
*    Štátoprávny význam SNP a predstavy o charakter obnovenej československej republiky, moskovské rokovania, košický vládny program
 
Obdobie po roku 1945
Tézy k slovenským dejinám po roku 1845

Odporúčaná literatúra - Slovenské dejiny 20. storočia


obdobie 1918 - 1945

Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. I., II. Bratislava 1998.

Sociálne a národné hnutie na Slovensku od Októbrovej revolúcie do vzniku československého štátu. /Dokumenty/. Bratislava 1979.

Viedenská arbitráž. I. Bratislava 2002.

Slovensko. Dejiny. Obzor, Bratislava 1971.

Dejiny Slovenska V, 1918-1945. Bratislava 1985.

Dejiny štátu a práva. II. zv. 1918-1945, Bratislava 1973.

Kronika Slovenska 2. Slovensko v 20. storočí. Bratislava 1998.

Politické strany na Slovensku 1860-1989. Bratislava 1992.

Prucha, V. a kol.: Hospodárske dejiny Československa. Bratislava 1974.

Lacina, Vlastislav: Zlatá léta československého hospodářství /1918-1929/. Praha 2000.

Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. Století. Česko-slovenské vztahy 1914-1945. Bratislava 1997.

RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992. Praha : Vyšehrad – Ústav pro studium totalitních režimů, 2012.

Lipták, Ľubomír: Slovensko v 20. Storočí. Bratislava 1968. Druhé vydanie: Bratislava 1999.

Pekník a kol.: Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava 2000.

Kováč, Dušan: Nemecko a nemecká menšina na Slovensku /1871-1945/. Bratislava 1991.

Klimek, Antonín: Boj o hrad. /1./, Praha 1996. /2./ Praha 1998.

Olivová, Vera: Dejiny první republiky. Praha 2000.

Lipták, Ľubomír: Storočie dlhšie jako sto rokov. Bratislava 1999.

Kamenec, Ivan: Hľadanie a blúdenie v dejinách. Bratislava 2000.  

Slovensko a Maďarsko v rokoch 1918-1920. Matica slovenská 1995.

Národná rada v kontexte slovenských dejín. /ed. Jozef Žatkuliak/. Bratislava 1999.
 
Hronský, Marián: Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920. Bratislava 1998.

Hronský, Marián: Slovensko při zrode Československa. Bratislava 1987.

Slovensko v politickom systéme Československa. Bratislava 1992.

Broklová, Eva: Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938. Praha 1992.

Broklová, Eva: První československá ústva. Praha 1992.

Deák, Ladislav: Hra o Slovensko. Bratislava 1991.

Deák, ladislav: Viedenská arbitráž. Bratislava 1998.

Deák, Ladislav: Zápas o strednú Európu. Bratislava 1986.

Bystrický, Valerián: Politické rozvrstvenie spoločnosti na Slovensku vo svetle obecných volieb roku 1938. Historický časopis, 1992, č. 4, s. 438-445.

Dejmek, Jindŕich: Nenaplněné naděje. Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie /1918-1938. Praha 2003.

Nižňanský, Eduard: Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte. Prešov 1999.

Rataj, Jan: O autoritatvní národní stát. Ideologické promeny české politiky v druhé republice 1938-1939. Praha 1997.

Malá vojna. Bratislava 1993.

Vietor, Martin: Dejiny okupácie južného Slovenska 1938-1945. Bratislava 1968.

Kamenec, Ivan: Slovenský stát. Praha 1992.

Korček, Ján: Slovenská republika 1943-1945. Bratislava 1999.

Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Bratislava 1992.

Kamenec, Ivan: Tragédia politika, kňaza a človeka. /Dr. Jozef Tiso 1887-1947/. Bratislava 1998.

Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. Bratislava 1991.

Slovensko na konci druhej svetovej vojny. Bratislava 1994.

Slovensko a druhá svetová vojna. Bratislava 2000.

Cambel, Samuel: Slovenská dedina /1938-1944/. Bratislava 1996.

Kuklík, Jan, Němeček,Jan: Hodža versus Beneš. Praha 1999.

Kuklík, Jan, Němeček, Jan: Proti Benešovi! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně  1939-1945. Praha 2004.

Kuklík, Jan: Londýnsky exil a obnova československého státu 1938-1945. Praha 1998.

Slováci v Maďarsku. Martin 1994.

Jablonický, Jozef: Povstanie bez legiend. Bratislava 1990.

Jablonický, Jozef: Slovensko na prelome. Bratislava 1965.

Slovenská otázka v 20. Storočí. /ed. Rudolf Chmel/. Bratislava 1997.

Sidor, Karol: Takto vznikol Slovenský štát. Bratislava 1991.

Čarnogurský, Pavol: 6. Október 1938. Bratislava 1993.

Čarnogurský, Pavol: 14. Marec 1939. Bratislava 1992.

Dr. E. Böhm: V šesťročnom zajatí. Spomienky na roky 1938-1945. Matica slovenská 1994.

Ďurčanský, Ferdinand: Pohľad na slovenskú politickú minulosť. Bratislava 1996.

Hodža Milan: Federácia v strednej Európe. Bratislava 1997.

Milan Hodža, štátnik a politik. Bratislava 1994.

Vnuk, František: Mať svoj štát znamená život. Politická biografia Alexandra Macha. Bratislava 1991.

Dejmek, Jindřich: Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta. Praha 1998.

BARTLOVÁ, Alena. Túžby, projekty, realita. Slovensko v medzivojnovomm období. Bratislava : Prodama, 2010.

BYSTRICKÝ, Valerián. Od autonómie k vzniku Slovenského štátu. Bratislava : Prodama, 2008.

BYSTRICKÝ, Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Peter a kol. Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava : VEDA, 2010.

BYSTRICKÝ, Valerián – Zemko, Milan (eds.). Slovensko v Československu (1918 – 1939). Bratislava : Veda, 2004.

FERENČUHOVÁ, Bohumila a kolektív. Slovensko a svet v 20. storočí. Kapitoly k 70. Narodeninám PhDr. Valeriána Bystrického, CSc. Bratislava : Prodama, 2006.

HOENSCH, Jőrg, K..  Slovensko a Hitlerova východná politika. Bratislava : Veda, 2001.

IVANIČKOVÁ, Edita a kolektív.  Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70. ročný. Bratislava : Prodama, 2008.

KAMENEC, Ivan. Slovenský štát v obrazoch (1939 – 1945). Praha : Ottovo nakladatelství, 2008.

KAMENEC, Ivan. Spoločnosť, politika, historiografia : pokrivené (?) zrkadlo  dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí. Bratislava : Prodama, 2009.

KOVÁČ, Dušan. Slováci – Česi – dejiny. Bratislava : AEP, 1997.

KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Slovensko na ceste k demokracii. Bratislava : Prodama, 2009.

LACKO, Martin. Slovenská republika 1939 – 1945. Bratislava : Perfekt, 2008.

LACKO, Martin. Slovenské národné povstanie 1944. Bratislava : Slovart, 2008.

LETZ, Róbert. Slovenské dejiny IV. 1914 – 1938. Bratislava : Literárne informačné centrum. 2010.

LETZ, Róbert a kolektív. Slováci pri budovaní základov Československej republiky : prvé desaťročie Československej republiky. Pramene k dejinám
Slovenska a Slovákov XIIa. Bratislava : Literárne a informačné centrum, 2013.

LIPTÁK, Ľubomír. Slovensko v 20. storočí. Bratislava : Kalligram, 2001.

PEKNÍK, Miroslav a kolektív. Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava : Veda, 2000.

PEKNÍK, Miroslav a kolektív. Slovenské národné povstanie 1944. Súčasť európskej protifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Bratislava : Veda, 2009.

PRŮCHA, Václav a kolektív. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl 1. Období 1918 – 1945. Brno : Doplněk, 2004.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava a kolektív. Od osmičky k osmičke. Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 – 1938. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009.

VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938). Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011.

ZEMKO, Milan. Občan, spoločnosť, národ v pohybe slovenských dejín. Bratislava : Prodama, 2010.

BYSTRICKÝ, Valerián – KOVÁČ, Dušan – PEŠEK, Jan a kolektív. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848 – 1992. Bratislava : VEDA, 2012.

FERENČUHOVÁ, Bohumila – ROGUĽOVÁ, Jaroslava a kolektív. Občianska spoločnosť a politická kultúra. Kapitoly z dejín Slovenska 1918 – 1938. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012.

FERENČUHOVÁ, Bohumila – ZEMKO, Milan a kolektív. Slovensko v 20. storočí.  V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Bratislava : VEDA, 2012.

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Kultúra v dejinách. Dejiny v kultúre. Moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia. Bratislava : VEDA, 2012.

LETZ, Róbert. Slovenské dejiny V. 1938 – 1945. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012.

ŠUCHOVÁ, Xénia. Idea československého štátu na Slovensku 1918 – 1939 : protagonisti, nositelia, oponenti. Bratislava : Historický ústav SAV, 2011.

 
obdobie po roku 1945


Odporúčaná literatúra k slovenským dejinám po roku 1945

Doplnky:

PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického subjektu I. Bratislava : VEDA, 2012.