Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník

Číslo miestnosti na katedre:  -
E-mail: vladimir.olejnik@uniba.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody emailom

Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník,  je interným doktorandom Katedry slovenských dejín. Zároveň je archivárom Spišského biskupstva. Odborne sa zameriava na cirkevné dejiny, zvlášť v období novoveku, so špeciálnym zreteľom na vývoj konfesionalizácie na Spiši, ako aj na historický výskum stavebného vývoja sakrálnych i svetských historických objektov na Spiši i v ďalších okolitých regiónoch. Od r. 2012 je členom redakčnej rady ročenky SNM – Spišského múzea v Levoči Acta Musaei Scepusiensis, od r. 2016 členom redakčnej rady ročenky Spišského dejepisného spolku Z minulosti Spiša. Najvýznamnejšie práce: Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku II. Visitatio Ecclesiarum Terrae Scepusiensis 1655-1656 (2015), Spišský hrad (2015) [editor a spoluautor], Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule (2018) [editor a spoluautor].
 
Evidencia publikačnej činnosti

Room:  -
E-mail: 
Consultation hours: -

Vladimír Olejník is PhD student at the Department of Slovak history and the archivist of Spiš Bishopric. He specializes in Church history, especially in the early modern period, with special focus on the development of confessionalization in Spiš and on the historical research of architectural development of sacral and worldly historical objects in Spiš and other surrounding regions. Since 2012 he has been member of the editorial board of the annual of the Slovak National Museum – Museum of Spiš in Levoča, Acta Musaei Scepusiensis, and since 2016 member of the editorial board of the annual of Spiš Historical Association, Z minulosti Spiša (From the past of Spiš). His most important works are: Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku II. Visitatio Ecclesiarum Terrae Scepusiensis 1655-1656 (Spiš Prepository at the Turn of the Middle Ages and the early modern period. Visitatio Ecclesiarum Terrae Scepusiensis 1655-1656, 2015), he is the editor and co-author of Spišský hrad (Spiš Castle, 2015), and Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule (St. Martin Cathedral at Spišská Kapitula, 2018).
 
Publication