Doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

Číslo miestnosti na katedre: Š 407
E-mail: peter.podolan(at)uniba.sk
Konzultačné hodiny: UT 9:30 - 10:30 alebo individuálne po dohode emailom

Zaoberá sa obdobím 1. polovice dlhého 19. storočia (politické, kultúrne a sociálne dejiny, každodennosť) a dejinami historiografie vo všeobecnosti. Dlhodobo sa venuje biografickému obrazu Jána Kollára, špecificky historiografii 19. storočia, nacionalizmu 19. storočia, aktuálne dejinám katedry a fakulty. Od roku 2010 vedie a rediguje online zborník Historia nova, od roku 2016 spolurediguje zborník Historica, v rokoch 2016 až 2017 bol šéfredaktorom revue Tvorba. Medzi jeho najvýznamnejšie práce patria publikácie Básnik a mesto. Viedenské roky Jána Kollára (2013, 2015), Slovenské dejiny III (2014) a Svätopluk v európskom písomníctve (2013) [spoluautor]. Riešiteľ Grantov Univerzity Komenského (UK/94/2009; UK/582/2010) a grantov VEGA (2/0208/10; 1/0245/10; 1/0370/13; 1/0196/13).

Evidencia publikačnej činnosti

Room: Š 407
E-mail: peter.podolan(at)uniba.sk
Consultation hours: TUE 9:30 - 10:30 or as agreed by email

He focuses on the period of the first half of the long 19th century (political, cultural and social history, everydayness) and history of the historiography in general. In the long term he is interested in topics such as biographical image of Ján Kollár, specifically historiography of the 19th century, nationalism of the 19th century; actually history of the History Department and Faculty of Arts. Since 2010 he manages and edits online almanac Historia nova, since 2016 coedits almanac Historica and since 2016 is editor-in-chief of Tvorba revue. His most important works are publications Básnik a mesto. Viedenské roky Jána Kollára (2013, 2015), Slovenské dejiny III (2014) and Svätopluk v európskom písomníctve (2013) [co-author]. Participant of Grants UK (UK/94/2009; UK/582/2010) and grants VEGA (2/0208/10; 1/0245/10; 1/0370/13; 1/0196/13).

Publications