Katedra maďarského jazyka a literatúry

Katedra maďarského jazyka a literatúry tvorí súčasť Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je najstarším akademickým pracoviskom na Slovensku, kde možno študovať maďarčinu. Katedra všetky svoje študijné programy zabezpečuje v bakalárskom a magisterskom stupni, doktorandské štúdium je možné absolvovať internou alebo externou formou v rámci študijných programov literárna veda a všeobecná jazykoveda.

Maďarský jazyk a literatúra sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyučuje od r. 1923. Štúdium sa na začiatku realizovalo v rámci tzv. maďarského seminára, neskôr v rámci slovenského seminára a katedry klasických jazykov. Samostatná katedra maďarského jazyka a literatúry bola založená až v r. 1959 pod vedením historika a literárneho vedca Andora Sasa. Katedra je odvtedy pôsobiskom významných maďarských jazykovedcov a literárnych vedcov žijúcich na Slovensku. Výučbu prvej generácie študentov zabezpečovali Lajos Turczel, Ferenc Sima, Jaroslava Pašiaková a Ľudovít Garaj, neskôr k nim pribudli Sándor Csanda, István Jakab, Ladislav Zeman, Zoltán Fónod, Zsigmond Zalabai, Árpád Tőzsér, Lajos Grendel. Krátky čas na katedre pôsobil aj známy slovenský hungarológ Rudolf Chmel a Gizella Szabómihály. K zabezpečovaniu úrovni vyučovania jazykovedných predmetov však prispeli aj významní lingvisti z Maďarska, predovšetkým László Deme, Miklós Kázmér, Sándor Mokány, József Szabó, Ottó Vörös a Cs. Nagy Lajos.

Katedra maďarského jazyka a literatúry v súčasnosti ponúka tri študijné programy, sú to:
1. Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax (jednoodborové štúdium),
2. Maďarský jazyk a literatúra (v kombinácii),
3. Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii).

Výučbu v jednotlivých programoch zabezpečujú prof. PhDr. István Lanstyák, PhD.; prof. Klára Sándor, PhD.; doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.; doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD.; doc. PhDr. Anikó Dušíková, CSc.; Mgr. Szilárd Sebők, PhD.; Mgr. art. Pavol Száz, PhD. Na katedre pôsobí aj zahraničná lektorka doc. Orsolya Nádor, PhD. (Maďarsko). 

Katedra má v rámci európskych výmenných programov ERASMUS a CEEPUS nadviazanú spoluprácu s podobnými pracoviskami na európskych univerzitách (Maďarsko, Fínsko, Chorvátsko, Poľsko atď.) a vybraní študenti majú možnosť stráviť jeden semester štúdia na jednom z týchto pracovísk. V rámci týchto výmenných programov môžu prísť na katedru prednášať hosťujúci pedagógovia zo zahraničia.

Katedra od roku 2011 vydáva vedecký časopis Nova Posoniensia, v ktorej sú prevažne v maďarčine publikované výsledky vedeckého výskumu členov a doktorandov katedry.

Vedúcim katedry je doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD. Študijným poradcom katedry je doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.