Členovia katedry

Profesori

Prof. PhDr. István Lanstyák, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                            istvan.lanstyak@uniba.sk
Miestnosť:                      G146b
Telefon:                         +421-2-9013 2308
Konzultačné hodiny:  štvrtok  13.00-14.30 (ZS)

Publikácie

Akademický životopis

Docenti

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. - študijný poradca a koordinátor pre ERASMUS+

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                            zoltan.csehyuniba.sk
Miestnosť:                      G118
Telefon:                          +421-2-9013 2309
Konzultačné hodiny:  streda  10.50-12.20 (ZS)

Publikácie

Akademický životopis

Doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD. - vedúca katedry

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                            katarina.misadova@uniba.sk
Miestnosť:                      G118
Telefon:                         +421-2-9013 2309
Konzultačné hodiny:   utorok  12.30-14.00 (ZS)
                                

Publikácie

Akademický životopis

Odborní asistenti

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                           aniko.dusikovauniba.sk
Miestnosť:                     G252
Telefon:                        +421-2-9013 2305
Konzultačné hodiny:  utorok 14.30-16.00 (ZS)

Publikácie

Akademický životopis

Mgr. Erzsébet Panka, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

 

E-mail:                           erzsebet.pankauniba.sk
Miestnost:                     G252
Telefon:                        +421-2-9013 2305
Konzultačné hodiny: pondelok 14.30-15.30 (ZS)

Mgr. Szilárd Sebők, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                           szilard.sebokuniba.sk
Miestnosť:                     G146b
Telefon:                        +421-2-9013 2311
Konzultačné hodiny:  utorok   9.00-10.30 (ZS)

Publikácie

Akademický životopis

Mgr. art. Pavol Száz, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                            szaz2uniba.sk
Miestnosť:                     G146b
Telefon:                         +421-2-9013 2163
Konzutačné hodiny:   streda 14.10-15.40 (ZS)

Publikácie

Akademický životopis

Prezentácie na konferenciách

 

 

 

 

 

 

 

Zahraniční lektori

Doc. Orsolya Nádor, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
Zahraničná lektorka z Maďarska

E-mail:                           orsolya.katalin.nadoruniba.sk
Miestnosť:                     G252a
Telefon:                        +421-2-9013 2307
Konzultačné hodiny:  štvrok 10.50-10.00 (ZS)

Publikácie

 

     

Mgr. Timo Laine

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
Zahraničný lektor z Fínska

E-mail:                           Laine1uniba.sk
Miestnosť:                     G252
Telefon:                        +421-2-9013 2304
Konzultačné hodiny: štvrok  14.30-16.00 (ZS)

Doktorandi

Mgr. Veronika Dančová Jakabová - interná doktorandka

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

Email:                              jakabova23uniba.sk
Miestnosť:                       G146a
Telefon:                          +421-2-9013 1484
Konzultačné hodiny:   štvrtok 12.30-14.00 (ZS)

Publikácie

Akademický životopis

Mgr. Dávid Mellár - interný doktorand

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry


Miestnosť:                    G146a
Telefon:                       +421-2-9013 1484
Konzultačné hodiny: pondelok 14.30-16.00 (ZS)

Publikácie

Akademický životopis