Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Profesori

Prof. PhDr. István Lanstyák, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný

E-mail: lanstyakfphil.uniba.sk
Miestnosť: G146b
Telefon: +421-2-9013 2308
Konzultačné hodiny: štvrtok 14.20-15.50

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Docenti

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. - koordinátor pre ERASMUS+

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoškolský, univerzitný

E-mail: zoltan.csehyuniba.sk
Miestnosť: G118
Telefon: 02/9013 2162
Konzultačné hodiny:  štvrtok  12.30-14.00

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD. - vedúca katedry

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoškolský, univerzitný

E-mail: misadovafphil.uniba.sk
Miestnosť: G118
Telefon: +421-2-9013 2309
Konzultačné hodiny: utorok  12.30-14.00
                                

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD. - študijná poradkyňa

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoškolský, univerzitný

E-mail: polgar2@uniba.sk
Miestnosť: G146
Telefon: +421-2-9013 2310
Konzultačné hodiny:  utorok  13.00-14.30
                                 
                                   

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Odborní asistenti

Mgr. Zuzana Drábeková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail: drabekovafphil.uniba.sk
Miestnosť: G252
Telefon: +421-2-9013 2304
Konzultačné hodiny:  streda  14.20-15.50
                                                 

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail: aniko.dusikovauniba.sk
Miestnosť: G252
Telefon: +421-2-9013 2305
Konzultačné hodiny:  pondelok 9.00-10.30

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Mgr. Szilárd Sebők, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:  szilard.sebokuniba.sk
Miestnosť: G146b
Telefon: +421-2-9013 2311
Konzultačné hodiny:  pondelok  10.30-12.00

Publikačná činnosť

Akademický životopis

Mgr. art. Pavol Száz, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

Email: szaz2uniba.sk
Miestnosť: G146b
Telefon: +421-2-9013 2163
Konzutačné hodiny: pondelok 10.50 - 12.20

Publikačná činnosť

Akademický životopis

Prezentácie na konferenciách

 

 

 

 

 

 

 

Zahraniční lektori

Doc. Orsolya Nádor, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
Zahraničná lektorka z Maďarska

Email: orsolya.katalin.nadoruniba.sk
Miestnosť: G252a
Telefon: +421-2-9013 2307
Konzultačné hodiny:  pondelok 14.00-15.30
                                        
                        

 

     

Mgr. Timo Laine

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
Zahraničný lektor z Fínska

E-mail: Laine1uniba.sk
Miestnosť: G252
Telefon: +421-2-9013 2304
Konzultačné hodiny: streda  16.00-17.30

Doktorandi

Mgr. Enikő Czucz - interná doktorandka

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

Miestnosť: G146a
Telefon: +421-2-9013 1484
Konzultačné hodiny:  utorok   9.00-10.30

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Mgr. Veronika Dančová Jakabová - interná doktorandka

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

Email: jakabova23uniba.sk
Miestnosť: G146a
Telefon: +421-2-9013 1484
Konzultačné hodiny:  streda 11.00-12.30

Akademický životopis

Mgr. Orsolya Kusala - interná doktorandka

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

E-mail: kusala2uniba.sk
Miestnosť: G146a
Telefon: +421-2-9013 1484
Konzultačné hodiny: štvrtok  14.00-15.30

Akademický životopis

Mgr. Dávid Mellár - interný doktorand

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry


Miestnosť: G146a
Telefon: +421-2-9013 1484
Konzultačné hodiny: hétfő  16.00-17.30

Publikačná činnosť: publikácie

Akademický životopis

Mgr. Henrieta Takácsová - interná doktorandka

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

E-mail: takacsova27uniba.sk
Miestnosť: G146a
Telefon: +421-2-9013 1484
Konzultačné hodiny: streda  9.00-10.30

Akademický životopis