Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.

Akademický životopis:

 

Vzdelanie:

2009: Doc. Obhajoba habilitačnej práce (ELTE, Budapest).

2003: PhD. Obhajoba dizertačnej práce (ELTE, Budapest).

1998: Mgr. Latinský jazyk–maďarský jazyk (Univerzita Komenského v Bratislave).

 

Zamestnanie:

2002–: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra maď. jazyka a literatúry.

1992–1993: redaktor literárneho a spoločenskovedného časopisu Irodalmi Szemle.

 

Členstvo v spoločenských organizáciach:

Centre des Hautes Études de la Renaissance, Slovenská jednota klasických filológov, Literárnovedný spolok SAMBUCUS, József Attila Kör (Budapest), International Association for Neo-Latin Studies, Hungaria Latina – Magyar Neolatin Egyesület (podpredseda), Szépírók Társasága (Budapest), Člen zahraničného vedeckého zboru Maďarskej akadémie vied.

Člen redakčnej rady literárnovedného časopisu Partitúra.

 

Ceny, ocenenia:

1997: cena Nadácie Palimpszeszt (Budapesť) za preklady latinských stredovekých a humanistických básnikov

1998: cena Nadácie Palimpszeszt za preklady latinských stredovekých básnikov

1998: cena Katedry Klasickej Filológie (FF, ELTE, Budapešť) za preklady klasických latinských a gréckych autorov

2001: cena Nadácie Palimpszeszt za preklad diela A. Beccadelliho Hermaphroditus

2001: cena POSONIUM za prekladateľskú činnosť

2003: cena I. Madácha za vedeckú monografiu A szöveg hermaphroditusi teste

2004: cena Jánosa Sziveriho (za literárnu tvorbu)

2005: cena G. Kerényi (cena Spoločnosti klasických filológov v Maďarsku za prekladateľskú tvorbu)

2005: Kniha roka (Év Könyve Díj) za preklad diela Francesco Petrarca: Orpheusz lantja, Dávid hárfája (cena Nadácie Jánosa Aranya a Spoločnosti maď. spisovateľov)

2008: cena Jánosa Aranya (cena Maďarskej akadémie vied za vedeckú činnosť)

2008: cena I. Madácha za vedeckú monografiu Parnassus biceps

2009: cena A. Józsefa (za literárnu tvorbu)

2010: cena literárneho časopisu Bárka

2011: cena I. Forbátha (za básnickú zbierku).

 

Štipendiá:

1997: štipendium Nadácie Sándora Máraiho

1998–2001: postgraduálne štúdium (štipendium Ministerstva Kultúry v Maďarsku)

2000: tvorivé štipendium Nadácie Kalligram

2003: tvorivé štipendium Zsigmonda Móricza

2004: tvorivé štipendium Jánosa Székelya (štipendium Ministerstva národného kultúrneho dedičstva v Maďarsku) 

2005, 2006, 2007: vedecké štipendium Maďarskej akadémie vied (Domus Hungarica)

2007: tvorivé štipendium Jánosa Székelya, Budapest.  

2008, 2013: prekladateľské štipendium M. Babitsa, Budapest.

2011: tvorivé štipendium, Akademie Schloss Solitude, Nemecko.

2012: vedecké štipendium, Budapešť (prijímajúca inštitúcia: Literárnovedný ústav Maďarskej akadémie vied)

 

Zahraničné pobyty:

1998–2001: doktorand denného štúdia (PhD) na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti (Maďarsko).

2006: hosťujúci profesor v rámci programu CEEPUS (Wien, Rakúsko).

 2007: hosťujúci profesor v rámci programu CEEPUS (Szeged, Maďarsko).

 2007: hosťujúci profesor v rámci programu ERASMUS (Helsinki, Fínsko).

 

Granty:

Vedúci projektu: VEGA 1/0051/14 Ideológie, identity a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom priestore, VEGA 1/0233/11 Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore.

Zástupca vedúceho projektu: VEGA 1/0791/08 Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry.

Spoluriešiteľ: VEGA 1/0021/13 Pseudonymy a masky v literatúre, VEGA 1/4744/07 Maďarská literatúra v kontexte viacjazyčnosti Strednej Európy, VEGA 1/3725/06 Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom a stredoeurópskom kontexte.

 

Ďalšie aktivity:

1997– 2002: redaktor literárneho časopisu Kalligram, 2004–2006: šéfredaktor literárneho časopisu Kalligram.

 

Oblasti vedeckého záujmu:

Staršia maďarská literatúra, teória literatúry, humanistická a neolatinská poézia, súčasná maďarská poézia, umelecký preklad a teória prekladu.

Publikoval 3 vedecké monografie, 17 umeleckých monografií a knižných prekladov a vyše 50 štúdií vo vedeckých časopisoch a zborníkoch v maďarskom, slovenskom a talianskom jazyku.

 

 

Vyučuje staršiu maďarskú literatúru, teóriu literatúry, filológiu, svetovú literatúru, kreatívne písanie a prekladový seminár.