Doc. PhDr. Anikó Dušíková, CSc.

Oblasť výskumu:
Literatúra 19. storočia v slovensko-maďarskom kontexte (próza a dráma)

Prednášky, semináre, kurzy:
1991- 1996:
Svetová literatúra
Dejiny maďarskej literatúry 20.stor.

1997- 2018:
Dejiny maďarskej literatúry- Osvietenstvo
Dejiny maďarskej literatúry 19. stor.
Interpretácia textov z 19. stor.
Masová a elitná kultúra v 20. storočí
Populárna kultúra a subkultúry
Literárna komparatistika
Maďarská literatúra za hranicami MR
Menšinové kultúry 
Kultúra maďarskej menšiny na Slovensku
Kreatívne písanie
Literárna kritika
Maďarské reálie
Kapitoly z maďarskej literatúry 19. storočia v kontexte svet. literatúry
Analýza literárnych textov
Rétorické cvičenia
Časopisecká kultúra
Didaktika maďarskej literatúry
Pragmatické predpoklady publikačnej činnosti

Iné:
1992-1996: funkcia tajomníka KMJL FiF UK
2002- 2003: funkcia študijného poradcu KMJL FiF UK
2004- 2011: vedúca katedry KMJL FiF UK
2016- : členka Akademického senátu UK

Granty (spoluriešiteľ):
2008-2018 Vega:
Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry - 1/0791/08
Jazykový a literárny manažment v multikultúrnom priestore - 1/0233/11
Preklad a jazykové ideológie, etnická identita, jazyková a literárna sebaprezentácia – 1/0051/14
Don Quijote vo svete a na Slovensku – 1/0853/14
Preklad, kultúrna hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky – 1/0272/17

Mimofakultné činnosti:
2006 – 2016: predsedníčka Kontrolnej komisie SOZA
2004, 2005, 2006: predsedníčka poroty Ceny Imre Madácha (Literárny fond)

Jazykové znalosti:
Nemecký jazyk, Anglický jazyk - aktívne