Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Anikó Dušíková, CSc.

 

Oblasť výskumu:     

Literatúra 19. storočia v slovensko-maďarskom kontexte (próza a dráma)

 

Prednášky, semináre, kurzy:

1991- 1996:  
Svetová literatúra

Dejiny maďarskej literatúry 20.stor.          

1997- 2018:  
Dejiny maďarskej literatúry- Osvietenstvo

Dejiny maďarskej literatúry 19. stor.

Interpretácia textov z 19. stor.

Masová a elitná kultúra v 20. storočí / Populárna kultúra a subkultúry

Literárna komparatistika

Maďarská literatúra za hranicami MR

Menšinové kultúry / Kultúra maďarskej menšiny na Slovensku

Kreatívne písanie / Literárna kritika 

Maďarské reálie

Kapitoly z maďarskej literatúry 19. storočia v kontexte svet. literatúry

Analýza literárnych textov

Rétorické cvičenia

Časopisecká kultúra

Didaktika maďarskej literatúry

Pragmatické predpoklady publikačnej činnosti

 

  

Iné:

1992-1996:  funkcia tajomníka KMJaL FiF UK

2002- 2003:  funkcia študijného poradcu KMJaL FiF UK

2004- 2011:  vedúca katedry KMJaL FiF UK

2016-         :  členka Akademického senátu UK

 

 

Granty (spoluriešiteľ):

2008-2018                                     
Vega:


Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry  - 1/0791/08

 Jazykový a literárny manažment v multikultúrnom priestore - 1/0233/11

 Preklad a jazykové ideológie, etnická identita, jazyková a literárna sebaprezentácia –   1/0051/14 

 Don Quijote vo svete a na Slovensku – 1/0853/14

Preklad, kultúrna hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky – 1/0272/17

 

 

Mimofakultné činnosti:                     

2006 – 2016:                      predsedníčka Kontrolnej komisie SOZA 

2004, 2005, 2006:              predsedníčka poroty Ceny Imre Madácha (Literárny fond)

 

 

 

Jazykové znalosti:

Nemecký jazyk, Anglický jazyk  - aktívne