Doc. Mgr. art. Pavol Száz, PhD.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast          

 

02.09.2013 – 24.08.2017

·         Literárna veda – PhD

Katedra maďarského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

2008–2013

·         Divadelná réžia a dramaturgia – Mgr. art.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta, Katedra réžie a dramaturgie

 

2009–2010

·         Divadelná dramaturgia

Színház- és Filmművészeti Egyetem (Divadelná a Filmová Univerzita), Budapest

Erasmus program

 

2006–2009

·         Herectvo – Bc.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta, Katedra herectva

 

 

Priebeh zamestnaní

 

od 01.09.2019

·         Odborný asistent

Katedra maďarského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Univerzity Komentského v Bratislave

 

01.09.2018–31.08.2019

·         Odborný asistent

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

 

·         Katedra maďarského jazyka a literatúry, FiF UK (od 2019)

Teória literatúry;  Úvod do literárnej vedy;  Dejiny literárnej vedy;  Svetová literatúra;  Svetová literatúra 4;  Poetika a rétorika;  Poetika jednotlivých literárnych žánrov;  Kreatívne písanie - próza a poézia;  Kreatívne písanie - literárna kritika, esej;  Tvorivé písanie 1; Kapitoly z dejín súčasnej maďarskej literatúry;  Maďarská literatúra 20. storočia v kontexte svetovej literatúry;  Rétorické cvičenia; Textový seminár 2;  Editorstvo a internetová kultúra;  Interpretačný seminár; Základy redakčnej práce

 

·         Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, FSŠ, UKF (2018/2019)

Teória drámy; Kapitoly zo súčasnej maďarskej literatúry; Dramatická výchova; Umelecký prednes literárnych diel; Dejiny maďarskej literatúry a kultúry 1; Maďarská literatúra od začiatkov po osvietenstvo; Dramatizácia a dramatické žánre; Maďarská literatúra po roku 1989; Interpretácia literárnych diel romantizmu;

 

·         Katedra maďarského jazyka a literatúry, FiF UK (2013–2017)

Rétorické cvičenia; Kreatívne písanie – poézia a próza; Kreatívne písanie – dramatické žánre; Úvod do maďarskej kultúry

 

 

Odborné zameranie

 

literárna komparatistika, maďarská literatúra, stredoeurópske židovské literatúry, česká literatúra, bosniansko-hercegovinská literatúra a kultúra, dejiny drámy, súčasná dráma, imagológia, transkulturalizmus, transtextualita, etnografia a literatúra

 

 

Vedecké projekty

 

Postdoktorský vedecký rezidenčný program:

·         3/2017 – 08/2017 Visegrad Scholarship Program, V4EaP, 51700261 „From Vyšehrad and Visegrád to Višegrad – cultural contacts of Visegrad nations and nations of Bosnia and Herzegovina at the age of Austro-Hungary” (Department of Comparative Literature and Librarianship, Faculty of Philosophy, University of Sarajevo) – zodpovedný riešiteľ

 

Univerzitné projekty:

·         2014 - 2015 „Chasidské témy a motívy v súčasnej maďarskej literatúre” UK/365/2014 – Univerzita Komenského, Grant pre mladých – zodpovedný riešiteľ

·         2014 - 2016 „Ideológie, identity a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikultúrnom priestore” - VEGA 1/0051/14 - (FiF UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry) – spoluriešiteľ

·         2017 - 2018 „Preklad, kultúrna hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky” - VEGA 1/0272/17 - (FiF UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry) – spoluriešiteľ

·         2018 - 2019 „Transkulturalizmus a bilingvizmus v slovenskej a maďarskej literatúre” – VEGA1/0034/17 (Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa) – spoluriešiteľ

·         2019 „Stredoeurópske texty v kontextu hetero-image” - X/5/2019 Univerzitná grantová agentúra (UGA) (FiF UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry) - zodpovedný riešiteľ

·         od 2021 „Kultúrna pamäť, problematika prekladu a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky” VEGA 1/0106/21 - (FiF UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry) – spoluriešiteľ

 

Vedecko-výskumné štipendium:

·         07/2017 – 12/2017 „Ivan Olbracht“ 17- 351-03692 Fond na podporu umenia

 

Literárny rezidenčný program:

·         01/09/2017 – 31/11/2017 Visegrad Literary Residency Program, Praha

 

Tvorivé (literárne) štipendium:

·         2009 – 2010 Székely János - költészeti és drámaírói ösztöndíj (Ministerstvo národných zdrojov, Maďarsko)

·         2018/9 - 2018/12 „Feljegyzések útközben – zápisky z ciest” 18-211-01227 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín

·         2020/3 - 2018/11 „Kelet és nyugat között – medzi východom a západom” 20-211-00384 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín

 

Tútorovanie štipendijného vedeckého projektu:

·         2019/2020 – program Collegium Talentum (tútorovaná: Nikoleta Nagy)

 

 

 

Redakčné práce:

·         Redaktor časopisu Kalligram od 01. 01. 2017.

·         Redaktor časopisu Irodalmi Szemle 01. 01. 2013 – 31. 12. 2016.

·         Moderátor, redaktor Rádio Patria, RTVS, Bratislava v 2011–2012

 

 

Členstvá:

·         FISZ – Fiatal Írók Szövetsége / Young Writers Association

·         Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában / Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku

 

Ocenenia:

.        2022: Cena Jánosa Sziveriho – za literárny výkon (Sziveri János Társaság – Spolok Jánosa Sziveriho)

·         2019: Cena Artisjus – za prózu roka (Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület - Society Artisjus Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights)

·         2018: Madách-nívódíj – Cena Imre Madácha (Literárny fond)

·         2018: Cena Alfonza Talamona (Szlovákiai Magyar Írók Társasága)

·         2017: Cena Litera napló (portál litera.hu)

·         2016: Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj - Mladí výskumníci za maďarskú vedu na Slovensku (Akademická rada Maďarov na Slovensku)

·         2009: Cena Arany Opus (Spoločnost maďarských spisovateľov na Slovensku)

 

 

Vybrané publikácie:

 

Publikované vedecké monografie:

·         Száz Pál: A tizedik kapu : A haszadizmus hatása a magyar irodalomra. Dunajská Streda, OZ Kalligram, 2022, 360 s.

·         Száz Pál: Haszid, vérző Kisjézuska : kultúraköziség és szövegköziség Borbély Szilárd műveiben. Budapešť : Kijárat Kiadó, 2020, 349 s.

Publikované učebné texty:

·         Műelemzések a 20. századi világirodalom köréből.1. Franz Kafka = Analýza diel zo svetovej literatúry 20. storočia. 1 : Franz Kafka. Združenie Alberta Szenci Molnára, 2021. 46 s.

Beletristické knižné publikácie:

·         Száz Pál: Arcadia. Kalligram, Bratislava-Budapest, 2011.

·         Száz Pál: Halott föld, halott lányok. Kalligram, Bratislava-Budapest, 2013.

·         Száz Pál: Mŕtva zem, mŕtve dievčatá. Preklad: Gabriela Magová, Kalligram, Bratislava-Budapest, 2014.

·         Száz Pál: Fűje sarjad mezőknek. Phytolegendárium, Kalligram, 2017.