Združenie Alberta Szenci Molnára – Szenci Molnár Albert Egyesület

Občianske združenie Alberta Szenci Molnára sa zakladalo ako prejav úcty a uznania k práci významného literáta a vedca 17. storočia Alberta Szenci Molnára, ktorého vedecké snaženie bolo zamerané na zvýšenie úrovne vzdelanosti v našom regióne. Zakladatelia a členovia občianskeho združenia považujú túto ideu za stále platnú a ich snahou je podriadiť činnosť združenia tejto idei.

 

Cieľom činnosti Občianskeho združenia je vyvíjať činnosť, ktorá bude smerovať k:

-   finančnej a materiálnej podpore vedeckej a publikačnej činnosti členov združenia vo vednom odbore maďarského jazyka, literatúry a hungaristiky,

-   spoluorganizovaniu domácich a medzinárodných vedeckých konferencií vo vednom odbore maďarského jazyka, literatúry a hungaristiky s aktívnou účasťou členov združenia,

-    spoluorganizovaniu domácich a medzinárodných študentských a vedeckých konferencií vo vednom odbore maďarského jazyka, literatúry a hungaristiky s aktívnou účasťou študentov uvedeného vedného odboru,

-    finančnej podpore zahraničných a domácich vystúpení členov združenia a študentov odboru maďarského jazyka, literatúry a hungaristiky na vedeckých konferenciách a sympóziách,

-   finančnej podpore výmeny prednášateľov s odbornými inštitúciami najmä v stredoeurópskom regióne,

-  finančnej podpore výskumnej činnosti členov združenia a študentov maďarského jazyka, literatúry a hungaristiky,

-  finančnému prispievaniu k editorskej činnosti členov združenia,

-  prispievaniu na prednáškové pobyty zahraničných vedeckých autorít na Katedra maďarského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského,

-  finančnej podpore domáceho a medzinárodného tímového výskumu v oblasti maďarskej literatúry, maďarského jazyka a hungaristiky,

-  finančnej podpore na projekty zamerané na skvalitnenie postgraduálneho štúdia a PhD v odbore maďarského jazyka, literatúry a hungaristiky.

-  prispievaniu na vylepšenie materiálnych podmienok výuky a štúdia vedného odboru maďarského jazyka, literatúry a hungaristiky.

-  finančnej podpore budovania knižničných fondov a materiálnej bázy knižnice pre výučbu a štúdium vedného odboru maďarského jazyka, literatúry a hungaristiky,

-  finančnej podpore zapojenia Katedry maďarského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského do nových informačných systémov,

-  finančnej podpore najaktívnejších, najtalentovanejších študentov maďarského jazyka, literatúry a hungaristiky – „Cena Alberta Szenci Molnára“,

-  finančnej podpore študentského klubu študentov maďarského jazyka a literatúry pri Katedre maďarského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského,

-  finančnej podpore domácich a zahraničných odborných exkurzií členov združenia a študentov maďarského jazyka, literatúry a hungaristiky,

-  spoluorganizovaniu súťaže v oblasti maďarského jazyka, literatúry a hungaristiky,

-  vydávaniu neperiodických vedeckých knižných publikácií.