Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského (CESIUK) bolo budované v rámci projektu „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie“ a je unikátnym projektom spájajúcim najkvalitnejších výskumných pracovníkov z rôznych vedných disciplín vo výskume a prognózovaní  spoločenských inovácii.

Spoločenské  inovácie možno chápať ako nové myšlienky a praktické riešenia, ktoré reagujú na aktuálne a budúce vývojové trendy a navrhujú opatrenia riešiace aktuálne potreby ľudí a napokon vedú k zlepšeniu ich životných podmienok.

Hlavným cieľom Centra excelentnosti pre spoločenské inovácie UK je rozvoj ľudského, sociálneho a kultúrneho kapitálu prostredníctvom výskumu strategických spoločenských inovácií v kontexte globalizácie, europeizácie a transformácie v zahraničí a na Slovensku. Naplneniu tohto cieľa napomáha nielen unikátna výskumná infraštruktúra obstaraná v rámci projektu, ale najmä spoločný výskum, založený na multidisciplinárnom prístupe, prepájajúcom metódy uplatňované v rôznych spoločenských vedách s matematickým a ekonomickým modelovaním.

Výskumná činnosť centra sa orientuje na spoločenské inovácie v ich štyroch základných dimenziách:

  • Politická dimenzia,
  • Sociálna dimenzia,
  • Dimenzia verejnej politiky a ekonómie,
  • Dimenzia kultúry, identity a komunikácie.

Dôležitou súčasťou aktivít centra je aj transformácia výsledkov realizovaného výskumu do praktických odporúčaní pre tvorbu verejných politík. Ďalšou významnou aktivitou centra zapájanie sa do domácich i zahraničných výskumných projektov (napr. projekt Meniaci sa systém tvorby zahraničnej politiky EÚ, APVV-0484 – 10).

Centrum okrem toho vytvorilo Spoločenskovedné laboratórium, ktoré je vybavené špecializovanými softvérmi pre kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu dát, prístupom k renomovaným elektronickým časopiseckým databázam ako aj aktuálnou domácou a zahraničnou literatúrou z oblasti spoločenskovedného výskumu.

Projekt Centra excelentnosti pre spoločenské inovácie iniciovala Katedra politológie FiF UK. Do výskumných aktivít projektu sú zapojené viaceré pracoviská Filozofickej fakulty UK, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK  a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Tento projekt bol v rokoch 2009 – 2012 financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 4.1 "Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji". "Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES".

Kontakt: cesiuk(at)fphil.uniba.sk