Akademické siete (academic networks)

V porovnaní s centrami excelentnosti ide o menej formalizované zoskupenia vedcov z rôznych vedeckých inštitúcií a štátov s rovnakým výskumným cieľom, pričom koordinátorom je zamestnanec fakulty.

Latin Palaeography Network