Sociálna dimenzia

CESIUK monografie

Lubelcová, Gabriela a kol.: Inovácie v sociálnych a verejných politikách: Problémy konceptualizácie a nových nástrojov. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

Gerbery, Daniel a Džambazovič, Roman: Inovatívne orientácie v sociálnej politike: perspektíva sociálnej inklúzie. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

CESIUK Zborník

Darina Malová, Darina a Lisoňová, Zuzana (eds.): Sociálne a politické inovácie: Európsky pohľad na Slovensko. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

CESIUK Policy Papers

Kiczková, Zuzana a Szapuová, Mariana: CESIUK Policy Paper 2/2011: Rodová rovnosť a gender mainstreaming vo vede a v akademických inštitúciách: odporúčania pre politickú prax. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

Gerbery, Daniel a Džambazovič, Roman: CESIUK Policy Paper 5/2011: Sociálny monitoring a reporting ako nástroj zvyšovania kvality procesov vo verejnej politike. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

Ďalšie publikácie:

Ritomský, Alojz: Reflexie inovačných aktérov ako metodologická inšpirácia In: Sociálne a politické analýzy č. 2/ 2009, s. 1-27

Ritomský, Alojz: Spoločenské vedy a spoločenský život z inovačnej perspektívy. In: Sociálne a politické analýzy, Roč. 4, č. 1 (2010), s. 1-18

Lubelcová Gabriela: Social Innovations in the Context of Modernization, Slovak Sociological Review, Vol.44, 2012, No.3, pp.291-313

Lubelcová Gabriela: Forma a proces - dilema sociálneho podniku a sociálneho podnikania. In: Zborník príspevkov - Sociální ekonomika jako producent sociální a veřejné přidané hodnoty. Univerzita Jana Evangelistu Purkyně. Ústí nad Labem 2009.

Lubelcová Gabriela: Sociálny kapitál ako predpoklad a dôsledok sociálneho podnikania. In: Korimová, G. - Jakab, K. (eds.): Recenzovaný zborník príspevkov - Sociálne podnikanie verzus chudoba a sociálna exklúzia. Univerzita Mateja Bela. Banská Bystrica 2010.

Szapuová, Mariana: Úvahy o rode a vede alebo od otázky žien vo vede k otázke rodovej určenosti vedy. Filozofia, Roč. 65, č. 5 (2010), s. 485-492

Szapuová, Mariana: Bremeno dôkazu majú znášať tí, ktorí trvajú na disparite privilégií, alebo, načo oprašovať staré filozofické argumenty. Gender/rovné příležitosti/výzkum. Ročník 12, číslo 1/2012. Praha: Sociologický ústav AV CR, v. v. i. str. 3-12.

Kiczková, Zuzana: Kategórie verejného a súkromného pri analýze mocenskej asymetrie rodov. Retrospektívy a perspektívy. Gender/rovné příležitosti/výzkum. Rocnik 12, cislo 1/2012. Praha: Sociologický ústav AV CR, v. v. i. str. 13-24.

Kiczková, Zuzana a Szapuová, Mariana: O gender mainstreamingu alebo o tom, ako inovovať spoločnosť uplatnením rodového hľadiska. In: OS, Roč. 14, č. 2 (2010), s. 69-90.