Etnológia - religionistika

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra archeológie a kultúrnej antropológie, Katedra porovnávacej religionistiky

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
Členovia: doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., Mgr. Juraj Janto, PhD., doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD., doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.; zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Norbert Maur, PhD. (Nadácia Pontis), Mgr. Lenka Horáková, PhD.; zástupcovia študentov: Bc. Magdaléna Martišková, Bc. Adam Viskup

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie