História - religionistika

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra porovnávacej religionistiky, Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Členovia: prof. Miroslav Daniš, CSc., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD., Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., Mgr. Peter Benka, PhD., prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.; zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Martin Posch, PhD., Mgr. Jakub Adámek; zástupcovia študentov: Bc. Dorota Tóthová, Bc. Adam Viskup

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Spolugaranti: prof. Miroslav Daniš, CSc., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD., prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie